(9.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Hlavní přínos dohody spočívá především v tom, že jde o jednotné řešení pro finanční instituce v rámci celé České republiky, což povede ke snížení jejich administrativních nákladů. Posun účinnosti ustanovení amerického zákona FATCA o srážkové dani ve vztahu k českým finančním institucím. České finanční instituce nebudou nuceny srážet daň nespolupracujícímu majiteli účtu nebo mu zrušit účet. Získaný údaj o účtech daňových rezidentů vedených ve Spojených státech amerických. Vyjednávání dalších neoznamovaných produktů oproti americké modelové smlouvě a stále otevřené možnosti vyjednat v případě změny české sektorové legislativy další neoznamující instituce nebo produkty.

K prvnímu předávání informací by v případě ratifikace dohody mělo dojít v září 2015. Dohoda vstoupí v platnost k datu oznámení České republiky Spojeným státům americkým, že Česká republika dokončila své nezbytné vnitrostátní postupy pro vstup dohody v platnost. K jejímu provedení bude nutné přijmout prováděcí zákon, kterým musí být především stanovena povinnost a oprávnění finančním institucím informace shromažďovat a oznamovat Finanční správě České republiky.

Z hlediska právního řádu České republiky má dohoda charakter takzvané prezidentské smlouvy. Po její ratifikaci prezidentem republiky se dohoda stane součástí českého právního řádu a bude mít přednost před zákonem v případě, že s ní bude zákon v rozporu. Dohoda bude zcela v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky okamžikem přijetí prováděcího zákona. Návrh zákona schválen vládou byl 15. září 2014.

Je v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně závaznými zásadami mezinárodního práva.

Výše dopadu na státní rozpočet je závislá především na výši počátečních nákladů nutných na zavedení systému výměny informací se Spojenými státy americkými. Generální finanční ředitelství, které bude na straně České republiky sjednanou dohodu provádět, odhaduje počáteční náklady na 25 mil. Kč.

V současné době je Česká republika Spojenými státy americkými zařazena na seznam států, které podepsaly dohodu, a díky této skutečnosti nebude na české finanční instituce srážková daň uplatňována do 31. prosince 2014. Setrvání České republiky na tomto seznamu je samozřejmě podmíněno včasnou ratifikací dohody.

V případě, že by dohoda nebyla ratifikována, hrozí následující rizika. Při jakékoli platbě ze zdroje ze Spojených států amerických bude zadrženo 30 % částky a české finanční instituci převedeno pouze 70 %. Přímý dopad minimálně miliarda za rok. Česká republika vydá politický signál, že nadále nemá zájem být součástí skupiny států, které hodlají bojovat s daňovými úniky. Zvýšené náklady pro jednotlivé české finanční instituce vzhledem k nejednotnému přístupu a k nenaplňování očekávání sjednání dohody. Nahlížení na české finanční instituce jako na problematické v rámci nadnárodních finančních skupin. Odliv klientů z českých finančních institucí.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s ohledem na výše uvedené argumenty si vás dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji tento tisk přikázat k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji za velmi stručnou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nesl jsem to potupné břímě, když jsem jako první ministr financí do vlády nesl informaci o této dohodě a žádost o její ratifikaci. Já myslím, že si Sněmovna zaslouží, aby slyšela velmi otevřeně, o co se tu jedná. Je to naprosto jednostranný akt ze strany Spojených států, kterým oznámily členským zemím Evropské unie, že prostě budou vyžadovat jednostranně informace od jejich finančních orgánů, aniž ony by recipročně poskytovaly stejné, a kdo nebude spolupracovat, bude zdaněn třiceti procenty. Tečka.

Evropské země se vyrovnávaly s tímto jednostranným diktátem tím, že spolu diskutovaly, zda se s tím bude vyrovnávat každá země zvlášť, anebo zda se dohodnou společně a bude to společná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy, kde - aby ta potupa nebyla tak veliká - se bude usilovat o získání té reciprocity, která samozřejmě dohodnuta zatím není, a je jenom na Spojených státech, jestli se dohodne. Je to přesně ten moment, kdy se s tím nedá vůbec nic dělat, smířit se s tím, že někdo prostě udělal jednostranný akt a je silnější.

Takže já doporučuji, abychom nevetovali § 90. Doporučuji, abychom schválili a ratifikovali tuto dohodu, protože jinak významným způsobem poškodíme subjekty českého finančního sektoru, ale asi si ta situace zaslouží říci, že to fakt není férové.

To jediné, o co bych pana ministra chtěl poprosit - zdůrazňuji, že bych na jeho místě předkládal to samé se stejnou prosbou: Proč to sem dáváte tak pozdě? Ta věc je velmi stará, proč se musí tak, aby byla schválena podle § 90? Znovu opakuji, ano, jsme připraveni to schválit podle § 90, ale nechápu, proč se to u vás válelo tři čtvrtě roku, pane ministře.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jenom upozorňuji, že podle § 90 schvalujeme až ten následující bod. Toto je smlouva, která běží standardním režimem.

Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ještě jednou pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To se mi to opravdu povedlo. Prosím, přijměte moji omluvu. Moje řeč platí, ale až k tomu dalšímu bodu. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Holeček. Pane poslanče, je to řádná přihláška, nebo faktická? Faktická. Dobrá, prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobrý den, budu velmi krátký. Pan Babiš tu řekl, že ta smlouva bude nadřazena našemu právnímu řádu. Já bych se chtěl jenom zeptat, v prepozici k tomu tam je, že povinnost zpracovávat, shromažďovat a oznamovat požadované údaje je nutno uložit finančním institucím zákonem, tak aby při sběru informací se nedostaly do rozporu se zákonem 101 o ochraně osobních údajů. Jestli tohle je ošetřené, nebo jestli v tu chvíli tedy budeme porušovat zákon 101 o ochraně osobních údajů. Tam bych viděl velkou možnost nějakého zneužívání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tak ji končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. Nikdo si nepřeje závěrečná slova. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zahraničnímu výboru. Stejně tak doporučoval i pan zpravodaj. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno je 172, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, a končím jeho první čtení.

 

Nyní přistupujeme k již zmíněnému zákonu, tedy k bodu

15.
Vládní návrh zákona o výměně informací o finančních účtech
se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
/sněmovní tisk 330/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je zde navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím ještě jednou pana místopředsedu vlády, aby tento tisk uvedl.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Účelem návrhu zákona je implementace takzvané dohody FATCA, která byla mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsána dne 4. srpna 2014 a byla předložena Parlamentu k vyjádření souhlasu s ratifikací, sněmovní tisk 311. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP