(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím. Prosím pana předsedu klubu ANO, aby uvolnil přístup k řečništi. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic se neděje, děkuji. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vznést námitku proti zařazení nového bodu. Myslím si, že než o tom budeme hlasovat, měla by proběhnout nějaká debata mezi předsedy klubů a případně učinit dohodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo tedy proti návrhu pana předsedy Faltýnka na zkrácení lhůty u zemědělského půdního fondu. Je tomu tak? Dobrá, takže o tom hlasovat nemůžeme.

Zeptám se, kdo ještě chce vystoupit k pořadu schůze. Nikdo. Jen prosím o malé strpení. Vzhledem k tomu, že jsme včera vyřazovali jeden tisk, tak se změnila čísla bodů. Já je jenom upravím, abychom věděli, o čem hlasujeme, tak upravím ty návrhy tak, aby to odpovídalo současnému číslování.

 

Takže v případě pana poslance Stanjury - navrhuje nyní bod 28, což je legalizace výnosů z trestné činnosti, bod 31, působnost MPO, a bod 32, pozemní komunikace. A tyto tři body zařadit na dnešek již po pevně zařazených bodech. Zeptám se, zda je zde žádost, abychom hlasovali po jednom návrhu, nebo můžeme všechny tři zvládnout jedním hlasováním. Můžeme všechny tři.

V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 26, pro 66, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já samozřejmě respektuji výsledek hlasování a nezpochybňuji, ale musím k tomu něco říct. Včera večer se na nás obrátil pan předseda Poslanecké sněmovny s tím, že pokud budeme rozumnou dobu projednávat rozpočet, navrhuje, abychom odpoledne projednali některé z opozičních návrhů, ať si je vybereme, načteme a že je budeme projednávat. My jsme slíbili, že to takhle bude - a vidíte, jak ty dohody dopadají. Nic víc, nic míň.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já ještě počkám na kontrolu hlasování. Pan poslanec Schwarz. Pan poslanec Kubíček, pardon. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl zpochybnit své hlasování. Na sjetině mám uvedeno ne a chtěl jsem hlasovat ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. O námitce rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kubíčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 27, přihlášeno je 147, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení tří bodů na dnešek po pevně zařazených bodech, body 28, 31, 32.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 148, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda klubu Faltýnek - vyřadit bod 96, což jsou hranice vojenských újezdů, a bod 108, což je zkrácení lhůty tisku 299. Můžeme, předpokládám, hlasovat najednou o těchto návrzích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 150, pro 128, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Petrů chce vyřadit sněmovní tisk číslo 309. Je tomu tak? Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 150, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech navržených změnách pořadu. Je tomu tak, takže tím máme toto za sebou.

 

Budeme pokračovat bodem 91, což je

91.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy
americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku
a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích
a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act,
která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014
/sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby tento tisk uvedl, a připraví se zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložená dohoda reaguje na přijetí amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act, tzv. FATCA. Americký zákon FATCA ukládá zahraničním finančním institucím oznamovat informace o jimi vedených účtech amerických daňových rezidentů americké daňové správě. Nespolupracujícím zahraničním finančním institucím, které nebudou tyto požadavky plnit, bude sražena částka 30 % z každé platby ze zdroje ve Spojených státech amerických. Pojem platby je v americkém zákoně FATCA vymezen široce. Zahrnuje např. úroky, dividendy, mzdy, výplaty, nájemné, příjmy z prodeje majetku, které mohou generovat úroky, apod. Dohoda je alternativou k exteritoriálnímu účinku amerického zákona FATCA a jejím primárním účelem je zmírnit jeho dopad na finanční instituce v České republice.

V širším kontextu je dohoda uzavírána v rámci zintenzivnění boje mezinárodního společenství s daňovými úniky. Obdobné dohody uzavírají se Spojenými státy americkými další státy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropské unie. Po vzoru těchto dohod byl Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj vytvořen společný standard pro automatickou výměnu informací, který se obdobně snaží promítnout Evropská unie do svého práva. Na základě dohody si budou daňové správy České republiky a Spojených států amerických automaticky každoročně vyměňovat údaje o finančních účtech, které vedou jejich finanční instituce daňovým rezidentům druhé smluvní strany. Za tímto účelem musí české finanční instituce na základě dohody prověřit podle stanovených postupů náležité péče každý existující, popř. nový otevíraný účet.***
Přihlásit/registrovat se do ISP