Pátek 24. října 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Prosím pana ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku, aby se z pověření vlády ujal slova a návrh uvedl. (Velký hluk v sále.)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů... Pokud vás to, vážené kolegyně a kolegové, vůbec zajímá. (Neúnosný hluk v sále. Vypadá to, že uvedenou poznámku nikdo neslyší, hluk pokračuje dál.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: (Po chvilce vzhledem k výměně předsedajících.) Hezké dobré dopoledne. Já se omlouvám panu ministrovi, ale dovolím si vás poprosit o ztišení. Pane ministře, prosím pokračujte, až tu bude úplné ticho.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající, to bych možná nikdy ani nepokračoval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím zkuste to.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já to zkusím ve spolupráci s milými kolegyněmi a kolegy. (Sál se přece jen utišil.)

Nicméně návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků v roce 2014 zajišťovaly.

Do 31. prosince 2013 však zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu. V důsledku nabytí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech č. 501/2012 Sb. však od 1. ledna 2014 nejsou pravidla pro poskytování finančních příspěvků vydávána ve formě přílohy zákona o státním rozpočtu, ale ve formě nařízení vlády. Od 1. ledna 2014 proto poskytování finančních příspěvků administruje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím jím zřízených krajských agentur pro zemědělství a venkov. Uvedené řešení je řešením nouzovým, neboť tyto agentury budou ke konci roku 2014 zrušeny.

Navrhovaná změna zákona proto zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků. V návaznosti na tuto úpravu dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení týkajícího se poskytování finančních příspěvků.

Pouze pro úplnost dodávám, že se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2013, kdy však v důsledku změny právní úpravy došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství, krajskými agenturami pro zemědělství a venkov, sníženy počty úředníků krajských úřadů.

Agenda není příliš rozsáhlá, a tak vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, vzhledem k časové naléhavosti chci požádat o možnost zkrácení projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

To, co zde sdělil pan ministr, snad jen zopakuji některé podrobnosti. Jde skutečně o takzvaně technickou záležitost, kde je nutné, abychom reagovali na změny jak v pravidlech rozpočtových, tak i na změny struktury na Ministerstvu zemědělství, potažmo plošně v republice jako takové. Jako zpravodaj musím říci, že jsem velmi pro, aby tato novela proběhla tak, jak je napsaná, byla schválena tak, jak je napsaná. Přimlouvám se za to, aby tam bylo jenom to, co je tam napsáno, abychom tedy zvážili případné touhy k předkládání pozměňovacích návrhů a nechali si je na příští otevření zákona. A pokud se týká naléhavosti, souhlasím s tím, aby lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji také žádné návrhy na vrácení či dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Není tady takový návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 54. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP