(12.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

K čemu taková pravidla povedou? V našich podmínkách k nutnosti tyto časové průtahy obcházet, na což jsme skutečně velmi mistři ve svém oboru, a myslím, že to není ani cílem tohoto návrhu.

Nerozumím také požadavku a nechci to, protože myslím, že tato debata proběhne na půdě rozpočtového výboru... Nerozumím požadavku, aby územní samosprávné celky zdůvodňovaly žadatelům o dotaci, proč ji nedostali. Nevím, jak se bude písemně zdůvodňovat, že zastupitelstva či rady svými hlasy dotaci prostě neodsouhlasily. Nevím, jak se to bude věcně zdůvodňovat.

Tím neříkám, že třeba některé náležitosti stran poskytování dotací upravit, že je třeba zajistit i větší informovanost. Také určitě nebudeme předkládat návrh na zamítnutí. Pouze nelze skutečně dle slov klasika vylévat z vaničky vodu včetně dítěte. Věřím, že je snad vůle a prostor v druhém čtení tento vládní návrh rozumně pozměnit tak, aby požadavek transparentnosti se nedostával do naprosté kolize s racionálností a efektivností, o které mluví tak často pan ministr financí. Věřím, že je možné na půdě rozpočtového výboru i s vstřícným přístupem ministra financí si ty změny ohlídat, jak čtu z mnoha plakátů, a upravit tento zákon do takové podoby, aby neškodila 6 250 obcím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pardon. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající, i zde bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu o zkrácení projednávání tohoto zákona ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O 30 na 30, eviduji, děkuji panu poslanci Volnému a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nevidím nikoho, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Protože neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nemá. Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákon k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 307, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný, návrh jsme přijali.

 

Dále tu mám návrh pana poslance Volného, který navrhuje zkrátit lhůtu k projednání o 30 dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Pardon, omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji. Omlouvám se. Hlásila jsem se, pane místopředsedo. Tento tisk prosím přikázat ještě do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, že jsem nepostřehl tento návrh. Budeme tedy hlasovat i o tomto návrhu k tomu, abychom přikázali tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Eviduji žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny a poprosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 309, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 125, proti žádný, i tento návrh jsme přijali.

 

Nyní se tedy dostáváme ke zkrácení lhůty, tak jak navrhl pan poslanec Volný, abychom lhůtu zkrátili o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, abychom zkrátili lhůtu o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 310, přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 8, návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, lhůtu jsme zkrátili o 30 dnů, a končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hlavními dvěma změnami, které navržený zákon přináší do rozpočtových pravidel, je za prvé posílení úlohy poskytovatelů dotací při zjišťování nesprávností, kterých se během jejich používání nebo v souvislosti s nimi dopouštějí jejich příjemci, a při nápravě těchto nesprávností a jejich postihování a za druhé zmocnění Ministerstva financí k vydávání státních dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a ke splácení jistin státního dluhu. Posílení úlohy poskytovatelů dotací napomůže rychlejšímu řešení případu chyb v dotačním procesu a zneužívání dotací, zejména dotací obsahujících peněžní prostředky z rozpočtu EU, a tím i k zlepšení plynulosti jejich čerpání. Pokud jde o státní dluhopisy, zákony o vydání dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu představují duplicitu v právu, protože zmocnění k jejich vydání obsahuje vždy již příslušný zákon o státním rozpočtu. Rovněž zmocnění k vydání dluhopisů ke krytí splátek jistin nemusí být dáno vždy zvláštním zákonem, protože při soustavné schodkovosti státního rozpočtu jistiny jiným způsobem hradit nelze a vydání dluhopisů na jejich krytí státní dluh nezvyšuje.

Návrh novely obsahuje další změny, jako je zpřesnění vymezení pojmu státních finančních aktiv a pasiv, nové definování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie v návaznosti na nové unijní předpisy v této oblasti, zjednodušení pro žadatele o dotace z řad právnických osob, které již nebudou muset oznamovat spíše jen teoreticky se vyskytující konečné beneficienty, které prakticky nelze právně definovat. Dále možnost využít cizoměnové účty Ministerstva financí k rozpočtovým výdajům, aby nebyla nutná konverze koruny v případě, kdy by byla nevýhodná. Neukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun a některé další. Návrh novely přináší změny, které současný systém finančního hospodaření státu zásadně nemění, ale měl by vést k jeho racionálnějšímu fungování.

V podrobné rozpravě bude předložen návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a prosím pana zpravodaje pro první čtení pana poslance Romana Kubíčka, aby nás seznámil se svou zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedající, vážení členové vlády, a dámy a pánové. Pan ministr financí předložil ucelený návrh tisku 295 novely zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů. Já bych jenom doplnil, že současná právní úprava obsahuje rozdílná ustanovení pro dotace poskytované ze státního rozpočtu, které nejsou spolufinancované z rozpočtu EU, a pro tytéž dotace spolufinancované z rozpočtu EU.

V současné právní úpravě není umožněno poskytovateli dotace požadovat po jejím příjemci vrácení této dotace nebo její části, domnívá-li se poskytovatel, že byla porušena pravidla pro nakládání s dotací. Pokud jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, navrhuje se, aby kromě procentního rozmezí mohl poskytovatel dotace ze státního rozpočtu stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby. Nutnost této úpravy vyplývá z dokumentů EU, které v některých případech počítají s pevnou procentní sazbou, se kterou ale současná úprava rozpočtových pravidel nepočítá. Navíc tato úprava se má vztahovat i na dotace, které nejsou spolufinancované z rozpočtu EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP