(12.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Pokud se týká pošty, já bych tady jen připomněl, že vznikla poměrně rozsáhlá petice občanů proti rušení poboček v těch nejmenších obcích. Je to další akcelerace úpadku a vymírání, vylidňování některých regionů. My jsme tam napříč politickým spektrem schválili k tomu usnesení. Nepamatuji si všechny body, ale tím klíčovým bylo, že žádáme vládu, aby k poskytování základních služeb přistupovala jako k tomu, že dneska už je to veřejná služba, s tím, že samozřejmě to, co říkal pan ministr Chovanec, outsourceování a tak hledat ten nejekonomičtější způsob. Ale jinak v případě toho rušení je to vždycky jenom další akcelerace úpadku a vylidňování těch oblastí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš, po něm pan poslanec Novotný. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem chtěl jenom poprosit, jestli bychom se nemohli vrátit k projednávání zákonů, které jsou předloženy ministrem financí, a debatu o České poště si dejme třeba na některou další schůzi Poslanecké sněmovny, ať se tady vzájemně prosím nezdržujeme a věnujeme se těm tématům, která jsou na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Doplním a navážu na předřečníky. Jistě jste si všimli, že touto novelou upravujeme rámec, který byl nastaven rozpočtem na rok 2014. A možná pokud sledujete statistiky, tak víte, že plnění je poněkud lepší, než se čekalo. Neříkám, že je to zásluhou této vlády. Ale tato vláda, když má nějaké peníze, tak samozřejmě přemýšlí, kam je bude investovat. A jistě nějaká ta podpora investičního růstu či další bohulibé účely jsou namístě. Vzhledem k tomu, že směr této výdajové politiky je samozřejmě dán především na úrovni exekutivy, tak ponecháme tu radost si to prohlasovat vládě samotné. Ale myslím si, že ta obecná logika je nasnadě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Teď konečně pan poslanec Novotný má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu stručný. Jenom pár slov k České poště z terénu. Během té doby, co jsem šest let ve funkci hejtmana, jsem mnohokrát svolal všechny starosty měst a obcí Karlovarského kraje a diskutovali jsme s vedením České pošty o situaci na jednotlivých pobočkách a zejména tam, kde byly problémy. Vždy jsme dostávali odpovědi typu "bylo nám nařízeno zrušit tolik a tolik poboček" apod. Od té doby, co ministrem vnitra je pan Chovanec, tak komunikace s Českou poštou se podstatným způsobem zlepšila. Řeší se konkrétní věci ve spolupráci se starosty, s krajem. Mohu uvést konkrétní příklady, jako například pošta Drmoule u Mariánských Lázní nebo pošta Mnichov blízko Karlových Varů apod.

Tolik jenom jsem chtěl uvést, že věci se pohnuly a že se řeší ve spolupráci všech zúčastněných stran. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. A prosím pana ministra vnitra, aby se nebavil (u poslaneckých lavic ČSSD), protože ho tady chválili a mohl by to přeslechnout, že ho tady chválili.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Laudát. Budeme tedy hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu, tak jak jej předložil pan poslanec Laudát.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 304. Přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo ještě jiný návrh. Není tady takový návrh. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí, abychom předložený návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. kdo je proti?

Je to hlasování číslo 305. Přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále tu eviduji návrh pana poslance Volného na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 306. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 1.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru a zkrátili jsme lhůtu k projednání i 39 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Pan ministr nás ještě neopustí, protože dalším bodem našeho jednání bude

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má přispět k transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky v rámci územních rozpočtů a ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace evropských a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020.

Předkládaná návrh zákona v části první upravuje postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, základní náležitostí žádostí a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Dále obsah o zveřejňování záměru územně samosprávného celku poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel stanovený poskytovatelem. Záměr je obdobou programu podle zákona č. 218/2000 Sb. Dále povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí nad 10 000 korun na portálu veřejné správy.

Dále orgány příslušné k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomocí, to znamená krajské úřady a Ministerstvo financí.

Dále možnost poskytovatele uložit příjemci dotace opatření k nápravě pochybení zjištěných při kontrole s tím, že pokud příjemce provede opatření k nápravě, nebude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně. Toto ustanovení má umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů.

Dále částku tisíc korun, do které nebude odvod za porušení rozpočtové kázně ukládán, což má rovněž umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů.

Dále možnost zjednodušeného vykazování některých výdajů paušální částkou, uložení nižšího odvodu za porušení méně závažné povinnosti pevnou částkou nebo procentem nebo v rámci procentního rozmezí, sčítání odvodů za porušení méně závažných povinnosti, nestanoví-li smlouva jinak, a uložení odvodu za porušení pravidel pro zadávání zakázek ve výši nejzávažnějšího porušení, nestanoví-li poskytoval dotace jinak.

Některým zásadním připomínkám uplatněným k návrhu zákona některými kraji a Svazem měst a obcí nebylo vyhověno, například požadavku, aby doba, po kterou je třeba zveřejněný záměr poskytnout peněžní prostředky z územního rozpočtu byla kratší než navržených 90 dnů, nebo návrhu, aby místo zveřejnění celých smluv byly zveřejňovány pouze nezbytné informace.

Další připomínky směřovaly k počítání penále až ode dne prodlení s úhradou odvodu na základě platebního výměru, nikoliv ode dne následujícího po dni porušení rozpočtové kázně. Dále ke zvýšení hranice pro zveřejňování smluv až od 50 000 korun.

Řada zásadních připomínek však byla nad rámec této novely zákona.

Úprava poskytování dotací vyvolala potřebu některých úprav i v zákonech o obcích a krajích a o hlavním městě Praze. Úprava těchto zákonů je navržena v části druhé až páté a spočívá v doplnění působnosti orgánů příslušných k rozhodování o poskytnutí peněžních prostředků z územních rozpočtů a k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP