(11.40 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se za malinké zdržení při začátku projednávání tohoto bodu. Procedura je skutečně velice jednoduchá, jak řekl pan předseda, protože byl podán pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení, a to pana poslance Zbyňka Stanjury. Týká se vyjmutí z prodloužené lhůty na aplikaci údajů dokumentujících přítomnost vozidel na stanici technické prohlídky. Druhým hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Tak tedy budeme postupovat. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Zeptám se pana zpravodaje na stanovisko. (Negativní.) Negativní. Pan ministr? (Nemá zapnutý mikrofon.) Prosím zapnout mikrofon. (Negativní.) Také negativní.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 300 a přihlášeno je 146, pro 26, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní bychom přikročili k hlasování o celém návrhu zákona a návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 258."

Prosím pana zpravodaje o stanovisko. (Kladné.) Kladné. Pan ministr? (Kladné.) Kladné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 301, přihlášeno je 146, pro 111, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 291/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, kterému tímto uděluji slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl takzvanou řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavní změny, které jsou předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, souvisí s bojem proti daňovým únikům.

V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření systémů reverse charge neboli režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva. Dále změny týkající se zvláštního režimu pro investiční zlato, jejichž cílem je omezit zneužití tohoto zvláštního režimu a z toho plynoucí daňové úniky. V neposlední řadě se jedná o zavedení takzvaného kontrolního hlášení, které by mělo umožnit správci daně včasné získání údajů uskutečněných zdanitelných plnění a uplatnění nároku na odpočet daně, na základě kterých je možno účinněji zabránit daňovým únikům. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí poskytnout dostatečný časový prostor pro přípravu na řádné plnění povinností související s kontrolním hlášením, navrhuje se zavést toto opatření až od roku 2016.

Součástí řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty je také odstranění nejasností v oblasti uplatnění daně z přidané hodnoty a osvobození od této daně u nemovitých věcí vzniklých po schválení nového občanského zákoníku nebo zavedení režimu přenesené daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí v případě, kdy se plátce po uplynutí časového testu pro osvobození rozhodne uplatnit daň. Dále se navrhuje zachovat dosavadní výši obratu pro povinnou registraci plátců, tedy jeden milion korun, a zrušit tak schválené snížení tohoto limitu na 750 tisíc korun.

Účinnost řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty se navrhuje k 1. lednu 2015. Výjimkou jsou ustanovení, které souvisí se zavedením kontrolního hlášení s navrhovanou účinností od 1. ledna 2016, a část čtvrtá, u níž se z legislativně technických důvodů navrhuje účinnost 31. 12. 2014.

Závěrem svého úvodního slova si vás dovoluji požádat o projednání návrhu zákona ve výborech a jeho schválení a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání této řádné novely ve výborech na 30 dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Jenom upozorňuji, že tento návrh musí zaznít v rozpravě, kterou za chvíli otevřu. Ale ještě dám slovo panu zpravodaji pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou k tisku 291, což je zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pan ministr tady již uvedl tento tisk.

Hlavní cíle jsou nastavení právního základu pro transformaci směrnic Evropské unie, dále je to zrušení snížení obratu pro povinnou registraci plátce DPH, potom jsou to dílčí změny související především s rekodifikací soukromého práva a legislativně technické změny.

Z těch nejdůležitějších úprav bych zdůraznil nebo připomenul, znovu říkám, že o nich již pan ministr hovořil, je to zavedení kontrolních hlášení, to jest požadavky na evidenci údajů k daňové povinnosti včetně sankcí. Důvodem je samozřejmě zlepšení výběru daní a omezení daňových podvodů stran daně z přidané hodnoty. Tam se navrhuje účinnost od 1. 1. 2016. Dále jsou to koncepční změny v režimu přenesené daňové působnosti, což reflektuje právní úpravu Evropské unie a boj proti daňovým únikům. Je to i zrušení snížení obratu pro povinnou registraci plátce, a to z jednoho milionu na 750 tisíc korun, které mělo být účinné od 1. 1. 2015, tedy ke spuštění toho slavného zákona o JIM. Dále se zpřesňuje uplatnění patnáctiprocentní sazby snížené na stavby, včetně pozemků a jejich součástí, určuje se, zpřesňuje a vymezuje se některé názvosloví, "stavební pozemek", kdy je dodání pozemku osvobozeno od daně, vymezuje se obytný prostor pro sociální bydlení a podobně. A konečně předloženou novelou dochází také ke změně ve struktuře členění zákona o dani z přidané hodnoty.

Tolik tedy v kostce k hlavním změnám, které předložená novela řeší.

Doporučuji propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A nyní tedy otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Okamura, potom pan poslanec Volný.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi poznámku k tomuto vládnímu návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, tedy ke snížení výše obratu pro povinnou registraci plátce DPH z jednoho milionu na 750 tisíc. Na to bych se chtěl zaměřit. To ostatní teď komentovat v rámci prvního čtení nebudu.

V úvodní zprávě Ministerstvo financí píše - cituji: "Hlavním důvodem pro zrušení snížení obratu na 750 tisíc je nezvyšovat administrativní zátěž jak novým plátcům, tak správcům daně, protože snížením obratu by se počet plátců zvýšil." Tak musím tímto panu Babišovi a jeho týmu poděkovat za oficiální uznání toho, co říkám a o čem píši již léta, a to, že stávající systém DPH přináší České republice extrémní byrokratickou zátěž pro firmy i pro stát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP