(11.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

V tom případě bychom tedy pokročili k prvnímu bodu naší schůze. Je to

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Za pana ministra Jurečku se té věci ujme pan ministr Herman a prosím pana zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Volného, aby rovněž zaujal místo u stolku. Otvírám rozpravu a slovo má pan ministr Herman. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, tedy zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Navrhuje se zrušit ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva, respektive pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku, pokud tato pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků na ochranu rostlin. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své desáté schůzi 24. června letošního roku. V rámci jeho projednávání ve druhém čtení nebyl uplatněn žádný pozměňovací návrh. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se za ten hlas, nejsem zdravotně úplně v pořádku.

Přestože se jedná o poměrně jednoduchou technickou normu a bývalo v minulosti zvykem, že některý z ministrů zaskočil za jiného ministra, ale vzhledem k tomu, že ministr zemědělství se pravidelně nezúčastňuje ani interpelací, tak tady chci jenom důrazně říci, že pan ministr zemědělství velmi často ignoruje komunikaci s Poslaneckou sněmovnou a měl by si toho být vědom. Chtěl jsem, aby to zaznělo i takto na plénu.

Mohl bych tady trápit pana ministra kultury některými otázkami týkajícími se zrovna těch látek, které mají být využity, a proč, a jestli zrovna tyto jsou správné a podobně, a umím si představit, jak by se tady potil. Takže ho trápit nebudu, protože by to asi nebylo úplně fér. Ale to, co dělá pan ministr zemědělství, vůči nám také fér není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem, pan ministr, pan zpravodaj také ne. Žádné pozměňovací návrhy nebo návrhy na zamítnutí nebyly předneseny, takže jediné, o čem můžeme hlasovat, je hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 212."

Zeptám se na stanoviska. Pan ministr? Souhlas, pan zpravodaj, také souhlas. (Z pléna se ozývá: Zapněte si mikrofon!) Dobrá, ještě jednou. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlasné.) Dvakrát souhlasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 299. Přihlášeno je 145, pro 133, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

129.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Prosím pana ministra dopravy, pana ministra Prachaře, a zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Šidla, aby zaujali místa u stolku. Chci vás informovat, že pozměňovací návrh je uveden v tisku 258/2. Jenom se zeptám, zda je přítomen pan poslanec Šidlo. Tak poprosím o malé strpení, než se dostaví pan zpravodaj, protože bez něj bychom nemohli pokračovat. (Krátké odmlčení.)

Zeptám se pana ministra, jestli chce vystoupit s úvodním slovem. Pokud ano, tak mu dám prostor. Pan zpravodaj je již zde. Prosím, otevírám rozpravu, a slovo má pan ministr dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové z vlády, poslankyně, poslanci. Předložený návrh novely zákona číslo 239/2013 Sb. byl již při druhém čtení v minulém týdnu podrobně diskutován. Není již tedy zajisté zapotřebí jeho detailní představování. Dovolím si jenom shrnout stručně hlavní body.

Zákon číslo 239/2013 Sb., který zásadním způsobem novelizuje zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nabyl platnosti v srpnu loňského roku. Jeho účinnost s výjimkou jednoho ustanovení byla stanovena k 1. lednu 2015. Tento zákon mimo jiné zavádí některé zcela nové instituty a postupy v oblasti registračních značek. Jedná se zejména o značky na přání, možnost výměny poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou bez nutnosti přidělování nové a možnost vydání třetí tabulky s přidělenou registrační značkou například na nosiče jízdních kol. Zákon rovněž obsahuje i novu úpravu informačního systému stanic technické kontroly, v jehož rámci je novým prvkem vkládání údajů dokládajících přítomnost vozidla na stanici, přičemž tato úprava předpokládá technické vybavení na straně provozovatele stanic technické kontroly umožňující pořizovat obrazové záznamy, to znamená video a fotografie. Aplikace výše uvedených institutů, které tvoří pouze dílčí část zákona 239 a nejsou tedy klíčovými ustanoveními, již od ledna 2015 by však způsobila obtíže z hlediska organizačního a technického zabezpečení, jak se ukázalo při přípravě implementace nové právní úpravy a zpracování prováděcích vyhlášek. Proto se předloženým návrhem zákona posouvá nabytí účinnosti těchto vybraných ustanovení o 12 měsíců, to je k 1. lednu 2016. Z předchozí diskuse i z uplatněného pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury je zřejmé, že jako problematické může být vnímáno pouze odložení úpravy vkládání údajů dokládajících přítomnost vozidla na stanici technické kontroly do informačního systému STK CIS.

Dovolte mi jen opětovně zdůraznit, že zákon 239 jako celek jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality činnosti stanic technické kontroly a umožní efektivní kontrolu. Na této skutečnosti odložení účinnosti tohoto dílčího požadavku na obsah informačního systému STK nic nezmění. Zároveň posun účinnosti vytvoří dostatečné přechodné období, které v zákoně nebylo, nejen pro stát, ale i pro provozovatele stanic technické kontroly pro postupné napojení do centrálního systému STK CIS tak, aby byla zajištěna plná funkčnost systému a zároveň mohlo být v co nejširší míře využito již pořízené technické vybavení stanic STK a nedocházelo tak ke zvyšování dalších nákladů provozovatelů.

Vzhledem k výše uvedenému nemohu tedy souhlasit s uvedeným pozměňovacím návrhem a dovoluji si vás požádat o schválení zákona v předloženém znění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není. Poprosím pana zpravodaje, jakkoliv je procedura relativně jednoduchá, tak aby nás seznámil s postupem při hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP