(19.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní budeme jednat o bodu číslo 1. Je jím

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 70/4. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Šestáka, jestli je tady přítomen. (Nepřítomen.) Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr kultury Daniel Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před sebou máme návrh s poněkud nešťastným osudem. Jeho účelem je v předepsaných termínech transponovat do našeho právního řádu dvě směrnice Evropské unie. První se týká prodloužení doby ochrany k hudebním nahrávkám, druhá úpravy tzv. osiřelých děl a zvláštní výjimky k umožnění jejich zpřístupnění na internetu. Parlamentu ho však musela vláda předkládat nadvakrát, neboť v mezidobí došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Poté co byl Poslaneckou sněmovnou beze změn přijat, vytkl návrhu Senát legislativně technické nedostatky a současně doplnil kritérium obsazenosti ubytovacích prostor. Mezitím vinou všech těchto zdržení je proti České republice vedeno Evropskou komisí řízení pro nedodržení transpoziční lhůty.

Pokud jde o pozměňovací návrhy Senátu, jde vesměs o nepodstatné návrhy textových úprav, jejichž neprovedení by rozhodně nijak nezpochybnilo výklad zákona a nebránilo jeho náležité aplikaci.

Pokud jde o bod 22 návrhu, chci zde opětovně konstatovat, že jde o úpravu nesystémovou. S doplněním kritéria obsazenosti ubytovacích prostor, zjednodušeně hotelových pokojů, Ministerstvo kultury počítá v aktuálně připravované novele autorského zákona, ovšem s tím, že bude provázáno s ostatními ustanoveními zákona tak, aby jednostranně nezvýhodňovalo jen jednu zájmovou skupinu.

Bez ohledu na tyto výhrady se jako předkladatel cítím zodpovědný především za to, aby Česká republika nebyla sankcionována za neplnění svých závazků. Proto s ohledem na náročné kvorum nezbytné pro potvrzení původní podoby návrhu hodlá vyslovit souhlas s jeho přijetím ve znění, které odsouhlasil Senát.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi a ptám se, jestli se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Roman Procházka. Ano. Ještě pana zpravodaje požádám o strpení. Pan ministr Herman konstatuje, že se mu ztratila jeho hlasovací karta, kterou si přinesl ke stolku zpravodajů. Takže žádám kolegy, kteří použili - chtěli použít kartu pana ministra. Pan ministr si samozřejmě může vzít kartu náhradní, než ji najdeme, aby nebyl zkrácen o hlasování, ale předpokládám, že se brzy najde a nebude s tím žádný problém. Samozřejmě pokud má přijít k hlasování, mezitím může být doručena náhradní karta. (Děje se.)

Prosím nyní o klid, slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem velmi pozorně poslouchal odůvodnění pana ministra. Musím konstatovat, že řekl vše podstatné. Já bych pouze doplnil, že transpoziční lhůta u prvé směrnice o době ochrany autorského díla uplynula už v listopadu loňského roku. Lhůta u druhé směrnice o způsobech užití osiřelých děl končí v říjnu letošního roku.

Pozměňovací návrh ze Senátu obsahuje 29 bodů, většinou jde o nevýznamné úpravy mimo bod 22, který se týká plateb poplatků za hotelové pokoje. Totožný pozměňovací návrh byl předložen i této Sněmovně a ta jej původním hlasováním zamítla.

Co se týká samotné procedury hlasování, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Senátu, pro jeho schválení nám stačí nadpoloviční většina. Pouze v případě, že by Sněmovna nesouhlasila s návrhem Senátu, pak bychom hlasovali o zákoně v původním znění. Tady upozorňuji na kvorum 101 hlasů.

Z uvedených důvodů jako zpravodaj doporučuji Sněmovně přijmout zákon ve znění Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se chce vyjádřit jako první pan senátor Šesták nebo Malý. (Jmenovaní senátoři nejsou přítomni.) Vnímám přihlášku paní kolegyně Putnové, ale nejdříve se musím zeptat, jestli senátoři mají zájem. Není tomu tak. Tak v tom případě s faktickou poznámkou paní poslankyně Anna Putnová v rozpravě, kterou jsem otevřel. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobrý večer, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové. Chtěla bych připomenout stručnou historii tohoto zákona, kterou už tady přiblížil pan ministr. Skutečně se jedná o čistou transpozici, kterou jsme takto vnímali také na projednávání našeho školského výboru. Nepřijali jsme žádný pozměňující návrh. Chci připomenout, že pozměňující návrh, který paní poslankyně Zelienková předložila, obsahoval vlastně v sobě bod 22 a Sněmovna se dohodla hlasováním, že nepodpoří tuto variantu, a že ji budeme tedy respektovat jako čistě transpoziční, a proto jsme se přiklonili a uvěřili jsme tomu, že se připravuje komplexní pozměňující návrh, tak jak přislíbil pan ministr Herman. Z toho důvodu chci sdělit stanovisko klubu TOP 09 a Starostů - setrváváme na sněmovní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové za její vystoupení a za dodržení času. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 70/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 70/4."

Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný stav přítomných. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat v hlasování číslo 113, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro usnesení ve variantě Senátu. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 113, z přítomných 148 pro 123, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Nebudeme tedy postupovat jinak. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 1.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 2. Tím je

2.
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 82/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 82/6. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP