(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za jeho vystoupení. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze ještě do 19 hodin, protože v 19 hodin máme napevno zařazené body návrhů vrácených Senátem.

 

Dalším bodem je bod číslo

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 290/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Ještě než se ujme slova, prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Vozdecký.

Prosím nyní pana místopředsedu vlády, aby předložený návrh zákona uvedl. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tzv. řádnou novelu zákona o spotřebních daních. Předkládaná řádná novela zákona o spotřebních daních souvisí s jednou z priorit vlády, kterou je přijetí opatření nezbytných ke zlepšení efektivity výběru daní a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů.

Do zákona o spotřebních daních se navrhují dva hlavní okruhy změn. První je komplexní změna v koncepci povolovacích řízení. Jedná se o zpřísnění úpravy procesu povolovacích řízení tak, aby byl maximálně omezen počet rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Druhou hlavní změnou je zavedení zvláštního registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Účelem tohoto opatření je zamezit daňovým podvodům souvisejícím s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména do motorové nafty.

Součástí řádné novely zákona o spotřebních daních je rovněž změna zákona o povinném značení lihu. Navrhuje se dílčí úprava nastavení kaucí osob povinných značit líh. V zájmu toho, aby uvedená úprava nebyla diskriminační vůči subjektům, jejichž činnost je zaměřena spíš na líh v menších spotřebitelských baleních, k jehož označení je třeba větší počet kontrolních pásek, navrhuje se úprava spočívající v navázání hranice pásem kauce nikoliv na absolutní počet kontrolních pásek, ale na počet kontrolních pásek, jimiž lze označit určité množství lihu. Zavádí se též další pásmo kauce pro velmi malé subjekty.

Účinnost řádné novely zákona o spotřebních daních se navrhuje od 1. ledna 2015 s výjimkou části šesté, u níž se z legislativně technických důvodů navrhuje nabytí účinnosti 31. prosince 2014.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Jde o návrh, který je potřeba projednat. Víte, jaké jsou předpisy, které se týkají zákona o státním rozpočtu, a rád bych, abychom tedy postoupili v tomto textu v patřičné pozornosti nad návrhem zákona.

Prosím, pokračujte, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Závěrem svého úvodního slova si vás dovolím požádat o projednání návrhu zákona ve výborech a o jeho schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Žádám pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se v úloze zpravodaje stručně vyjádřil k obsahu tohoto návrhu a sdělil stanovisko zpravodaje.

Tak jak uvedl předkladatel, je svým rozsahem novela velká s cílem přijetí nezbytných opatření ke zlepšení efektivity výběru daně a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů. Prvním a hlavním okruhem této úpravy je redukce rizikových subjektů, které měly umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Součástí řešení této problematiky je v případě minerálních olejů navýšení maximální výše a zajištění spotřební daně u daňových skladů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízením správce (nesrozumitelné) sto milionů korun na jeden a půl miliardy korun.

Druhým okruhem této právní úpravy je řešena problematika daňových podvodů, která souvisí s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot, zejména motorové nafty. Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Je tedy navrhováno zavedení registru na národní úrovni, který by měl do určité úrovně omezit pronikání nezdaněných zvláštních minerálních olejů na český trh s motorovou naftou.

Třetím okruhem a předmětem novely je zákon o povinném značení lihu. Jedná se, tak jak uvedl předkladatel, o navázání hranice pásem kauce nikoliv na absolutní počet kontrolních pásek, ale na počet kontrolních pásek, kterými se označí určité množství lihu. A dále proti stávající úpravě se navrhuje zavedení nového pásma kauce osoby povinné značit líh ve výši sto tisíc korun s oprávněním odebrat kontrolní pásky, jimiž lze označit nejvýše dva tisíce litrů lihu. Zavedení tohoto pásma je zacíleno především na velmi malé výrobce, na dovozce exkluzivních lihovin, na producenty regionálních specialit à la takové, které odebírají velmi omezené počty kontrolních pásek a u kterých je samozřejmě účinnost obecně méně riziková a snadněji kontrolovatelná v průběhu roku.

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je také plně slučitelná s právními akty Evropské unie a s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami.

Jako zpravodaj tedy tento návrh plně podporuji a doporučuji jeho postoupení Sněmovnou do druhého čtení a také doporučuji projednání této novely v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Za prvé chci říct, že náš klub podpoří propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení, protože ho považujeme za potřebný. Myslím, že odbornou debatu o jednotlivých detailech máme vést zejména na půdě rozpočtového výboru.

Nicméně bych se rád zeptal, protože v tom zákoně - neříkám, že to je špatně - je vlastně řečeno, že se bude posuzovat ekonomická stabilita, což je novinka. Ostatní věci jako bezúhonnost, bezdlužnost jsou poměrně jasné. A je navrženo, že základní finanční parametry bude stanovovat Ministerstvo financí svou vyhláškou. Chtěl bych požádat, zda by nebylo lepší, aby to bylo nařízení vlády. Tím pádem by to byl silnější právní předpis.

Na druhé straně jestli už existuje nějaká představa o hodnotě těch parametrů, které budou považovány za ekonomickou stabilitu, protože když si vezmeme § 43g, tak je tam celkem označeno pět parametrů, které se mají v rámci ekonomické stability posuzovat. Dovolte, abych to ocitoval. To je rentabilita, likvidita, finanční stabilita, aktivita a produktivita práce. Zejména mi není jasný pojem aktivita. Ty čtyři ostatní jsou mi poměrně jasné, spíš by mě zajímalo, určitě existují nějaké pracovní návrhy, v jaké úrovni by se to mělo pohybovat. Ale pod tím pojmem aktivita bych se rád zeptal pana ministra nebo pana zpravodaje, co si pod tím mám představit. Určitě víme, co to je rentabilita, co je to likvidita, finanční stabilita či produktivita práce. To se dá spočítat a můžeme vést debatu o tom, jaká je ta požadovaná úroveň, aby současně chránila ten trh, chránila zájmy státu, ale současně aby to nevedlo k vytvoření nějakého monopolu, že to bude splňovat velmi málo společností. Podotýkám, že to opravdu není kritika, že to považujeme za užitečné, ale ten pátý parametr, aktivita, mi není zcela jasný, co se tím myslí, protože ty ostatní jsou čtyři ekonomické běžně používané. A případně zda už je nějaká pracovní verze, jaké parametry například rentability, protože pravděpodobně to musí být v nějakém časovém období. My si myslíme, že to nemůže být jedno daňové či jedno účetní období. Ale říkám, s tím principem souhlasíme. Jenom jestli jsou nějaké pracovní návrhy a případně co si máme představit pod tím pátým aktivita. To skutečně nevíme. To není kritika, to je skutečně dotaz toho, kdo ten návrh zákona nepsal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Obecnou - mám přihlášku do rozpravy, ale upozorňuji, že jsem měl ambici ukončit tento bod i případně minutu po devatenácté, protože podle usnesení Sněmovny v 19 hodin musíme začít jiné body. Takže pokud je taková přihláška, já ji samozřejmě respektuji. Ale budeme muset přerušit v 19 hodin, takže toho moc nenamluvíte.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP