(16.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Proto navrhnu v podrobné rozpravě, abychom doplnili do doprovodných zákonů, které právě promítají dopady zákona o státní službě, krom jiného také do lustračního zákona, abychom doplnili ministry i jejich náměstky, protože oni ve skutečnosti vládnou svým rezortům a je to tak správně.

Dovolím si k tomu ještě jednu poznámku obecnějšího charakteru, která by neměla zapadnout zejména v této chvíli. Jeden z velkých důvodů, proč lustrační zákon byl přijat a proč se stále trvá na jeho dodržování, je skutečnost, že se samozřejmě nevztahuje jenom na spolupracovníky bývalé Státní bezpečnosti, ale zejména na její zaměstnance, na některé vedoucí činitele komunistické strany a další, a že jsme dobře věděli v roce 1990-1991, kdy tyto zákony byly projednávány a přijímány, že zde, v České republice, díky skartaci zůstaly jenom zlomky spisového materiálu Státní bezpečnosti, kdežto všechno poměrně dokonale bylo odkopírováno do Moskvy do tehdejší KGB, kterou posléze převzaly jiné ruské služby, ale je zcela zjevné, že dnes těmito archivy vládnou. A já pokládám za nesmírně rizikové, zejména v dnešní situaci v Evropě obecně a v situaci napětí mezi Evropskou unií a Ruskou federací, aby v tak významných funkcích ve státě, jako jsou členové vlády a náměstci, byli lidé, o kterých vede nějaká mocnost, má ve svých archivech jejich staré složky včetně jejich prohřešků, chyb, možná i zločinů v některých případech a tyto může nadále využívat, tyto může nadále využívat k vydírání těch lidí, k úkolování těch lidí. A já si zdaleka nejsem jist, zda tak nekoná a zda tak v posledním roce nekoná mnohem intenzivněji, než konala v předchozích letech. Proto doporučuji, abychom do lustračního zákona zpět nejvyšší představitele státu vrátili. To bych pokládal za velikou chybu, abychom se dostali do situace, kdy případní ministři této vlády budou ovladatelní cizí zpravodajskou službou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále je přihlášen s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím pana zpravodaje Chvojku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom krátce a obecně v obecné rozpravě odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se pak v podrobné rozpravě přihlásím. Jde o to, aby v zákoně o ochraně osobních údajů bylo panu předsedovi dáno odchodné, což je věc v zásadě podle mého názoru neutrální. Tento návrh jsme projednávali s Ministerstvem vnitra, nicméně Ministerstvo vnitra vyslovilo nejprve souhlas, poté spíš neutrální stanovisko. Já jsem tento pozměňovací návrh podal, v podrobné rozpravě se k němu přihlásím a to rozhodnutí je pak na nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, i můj pozměňovací návrh k tomuto tisku se týká lustračního zákona. Lustrační zákon je měněn v sérii těch 57 novel zákonů a plíživě a nepozorovaně nám skutečně vypadly z povinných lustrací členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, to znamená funkce ve státní správě, které jsou obsazovány jmenováním. Víte, že výkladová praxe po schválení lustračního zákona byla taková, že na ministry se lustrační zákon vztahoval a při jmenování nastupujících ministrů bylo vždy vyžadováno negativní lustrační osvědčení. Při jmenování této vlády, při jmenování ministra financí se poprvé v novodobé historii České republiky nevyžadovalo negativní lustrační osvědčení a nějakým výkladem se řeklo, že to není potřeba. Proto i můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby pokud se má lustrační zákon vztahovat podle služebního zákona na představené, to znamená vedoucí pracovníky, jako je vedoucí oddělení, ředitel odboru, náměstek pro řízení sekce, tak pak je zcela logické, aby se na člena vlády, který řídí ministerstvo, a na vedoucího ostatního ústředního orgánu státní správy také vztahoval lustrační zákon. Bylo by velmi zajímavé, kdybychom schválili tuto asymetrii mezi ministrem nebo vedoucím ostatního ústředního orgánu státní správy a dalšími představenými ve smyslu služebního zákona.

Takže já bych chtěl požádat poslance zejména vládní koalice, aby tento pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili, protože určitě nikdo nechceme, aby bývalí agenti StB působili na těchto funkcích. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli pan zpravodaj či pan navrhovatel nemají zájem o závěrečné slovo k obecné rozpravě. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou, do které jako první je přihlášen pan poslanec Karel Rais. Ruší svoji přihlášku. Po něm následuje pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, v podrobné rozpravě máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se jenom přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 1402, což je pozměňovací návrh týkající se právě té části, kterou jsem zmiňoval, to je lustračního zákona, o zařazení ministrů a jejich náměstků do lustračního zákona. Dovolím si ho předat panu zpravodaji a panu předsedajícímu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem avizoval, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 1394, a vzhledem k tomu, že Úřad na ochranu osobních údajů je začleňován do systému státní služby, tak dochází k opravení chyby. Pan předseda tohoto úřadu by měl mít nárok na odstupné, resp. odchodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu vedeném v systému pod číslem 1343, který se týká povinných lustrací pro členy vlády a ostatní vedoucí ústředních orgánů státní správy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 1413. Jedná se o legislativně technickou novelu, která uvede do souladu zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě a zákon o státní službě. Tento návrh byl připraven ve spolupráci s příslušnými úřady, v našem případě s Českým telekomunikačním úřadem, a jelikož jde o čistě legislativně technickou úpravu, předpokládám souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším, zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dobrý den vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte, abych se přihlásil ke sněmovním dokumentům, které jsou v systému pod čísly 1328, 1388 a 1389. Týkají se rušení smluvních platů lékařů a zdravotnických pracovníků. Přihlašuji se společně k těmto pozměňovacím návrhům s poslancem Běhounkem. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP