(20.50 hodin)
(pokračuje Němeček)

Ale i kdyby tomu tak bylo, tak podle dat, která máme, kdyby to byly všechny dodatky, tak jenom za VZP je to 120 tis. dodatků. Pokud by to bylo do 2 milionů, a já nevím, jestli pan poslanec má odhady, zhruba jak se pohybují ambulantní praxe, třeba neznám gynekologickou praxi, která by bylo do 2 milionů ročně, tak je to jenom u VZP 10 tisíc dodatků nad ty 2 miliony korun, pokud přičteme i ostatní pojišťovny, tak jsme někde u 15 až 20 tisíc. Podle toho návrhu se má na to aplikovat správní řád, takže Ministerstvo zdravotnictví po konzultaci s Ministerstvem financí má do třiceti dnů dát souhlas k 10 - 15 - 20 tisícům dodatků. To opravdu nejsme schopni zajistit a já tady potvrzuji to, co tady zaznělo. To hrozí zcela paralyzovat systém zdravotnictví. Navíc v tom návrhu není, podle čeho to budeme posuzovat, jestli Frantovi ano, Pepovi ne. Myslím si, že ten návrh opravdu hrozí nejenom ochromením chodu Ministerstva zdravotnictví, ale i tisíců zdravotnických zařízení. Kromě toho, že je tam retroaktivita apod.

Já tady chci říci, že chápu, že ta myšlenka dát nějaké limity možnosti pojišťoven domluvit se s poskytovateli je dobrá, nicméně to, co je zde předloženo, hrozí kolapsem zdravotnictví. Myslím si, že takovouto materii prostě nelze řešit poslaneckým návrhem, že to je třeba řešit vládním návrhem s velmi podrobným a zodpovědným připomínkovým řízením a s tím, abychom dali nějaké mantinely, ale abychom neparalyzovali zdravotnictví. Já chci této Sněmovně oznámit, že Ministerstvo zdravotnictví má před odesláním do vlády novelu zákona č. 48, takzvanou transparenční, která mimo jiné zavádí povinné zveřejňování smluv a těchto dodatků. Myslím, že to je první velmi důsledná kontrola. A jsme připraveni, jak jsem říkal, ve spolupráci s poslanci připravit vládní návrh. Ale chtěl bych velmi varovat před tím, abychom šli touto cestou, a za předkladatele tady dávám zcela zásadní nesouhlas a apeluji na tuto Sněmovnu, abychom takto neexperimentovali s českým zdravotnictvím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Končím tímto druhé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký dobrý večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat dalším pevně zařazeným bodem na dnešní večerní jednání a tím je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Vzhledem k omluvě pana ministra dopravy Antonína Prachaře z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Richard Brabec. Ještě než se ujme slova, konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 258/1.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Každý ministr by měl být aspoň trochu rozpínavý, takže já jsem si dovolil osvojit nové portfolio registračních značek a dalších věcí, ale pak tady ještě budu mít svůj poslední bod, kde budu na domácí půdě, a tam budu určitě zběhlejší.

Zákon č. 239/2013 Sb. nabyl platnosti v srpnu loňského roku a jeho účinnost s výjimkou jednoho ustanovení byla stanovena na 1. leden roku příštího. Tento zákon v jednom ze svých tří tematických okruhů nově upravuje problematiku registrace silničních vozidel a registru silničních vozidel a přidělování registračních značek. Mimo jiné zavádí některé zcela nové instituty a postupy v oblasti registračních značek. Jedná se například o takzvané značky na přání, možnost výměny poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou bez nutnosti přidělování nové registrační značky a možnost vydání třetí tabulky s již přidělenou registrační značkou. Zákon rovněž obsahuje i novou úpravu informačního systému stanic technické kontroly, v jehož rámci je novým prvkem vkládání údajů dokládajících přítomnost vozidla na stanici, přičemž tato úprava předpokládá technické vybavení na straně provozovatele STK umožňující pořizovat obrazové záznamy.

Při přípravě implementace nové právní úpravy obsažené v tomto zákoně se ukázalo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud jsme hlasovali pro to, že budeme mít večerní jednání, tak mu prosím věnujte pozornost a nechte pana ministra uvést tento text. Ostatní, kteří budou mít jiné debaty, prosím, přesuňte je do předsálí.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Mrzí mě, že jsem zatím nezaujal svým projevem. Měl bych to asi doplnit nějakou výraznější gestikulací. Tak já to zkusím, ale nebudu to číst od začátku.

Při přípravě implementace nové právní úpravy obsažené v tomto zákoně se ukázalo, že aplikace některých dílčích, nikoliv však klíčových ustanovení již od 1. ledna příštího roku by s vysokou pravděpodobností způsobila obtíže z hlediska organizačního a technického zabezpečení. Buď není možné zabezpečit jejich bezproblémový chod, či jsou s jejich zavedením od 1. ledna potenciálně spojeny nepřiměřené náklady. Konkrétně se jedná o zmiňované oblasti registračních značek na přání a výměny poškozených tabulek a vydávání takzvaných třetích tabulek. Vzhledem k těmto skutečnostem se v dané situaci jako optimální řešení jeví posun účinnosti příslušných několika ustanovení zákona o dvanáct měsíců, tak aby bylo možné zabezpečit bezproblémový chod a z technického hlediska využít případných synergií s přípravou jiných, ale technicky obdobných systémů. Navrhuje se tedy doplnění ustanovení o účinnosti zákona č. 239/2013 Sb. tak, aby byla u vybraných ustanovení posunuta účinnost o dvanáct měsíců. Zároveň se navrhuje související přechodné ustanovení, které na dobu mezi 1. lednem 2015 a 1. lednem 2016 vztáhne na poškozené tabulky úpravu postupu u ztracených, odcizených a zničených tabulek.

S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila s návrhem tohoto zákona souhlas. Tak, a máte to za sebou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ladislav Velebný, který nahradí pana poslance Karla Šidla. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě malé strpení. Obdržel jsem omluvu pana poslance Petra Adama. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan zastupující ministr tady základní fakta již přednesl, přesto bych vás chtěl seznámit s usnesením hospodářského výboru z 10. schůze ze dne 3. září letošního roku.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu prvního náměstka ministra dopravy Milana Ferance, zpravodajské zprávy poslance Karla Šidla a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 258 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu v hospodářském výboru.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP