(20.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Tehdy ale, v roce 2007, došlo ještě k jedné změně zákona č. 48, které si příliš mnoho poslanců nevšimlo, byla to taková nepatrná změna, ale ta umožnila pojišťovnám uzavírat dodatky ke smlouvám odchylně od úhradové vyhlášky. A k tomu já jsem se rozhodl předložit pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému pod č. 1355, a já ho krátce odůvodním.

Předkládám ho z toho důvodu, že když se zaváděla tzv. reforma zdravotnictví, tak sice zdravotní pojišťovny zůstaly plně závislými na veřejných prostředcích povinně vybraných od pojištěnců, ale na druhé straně získaly ve vynakládání finančních prostředků vlastně úplnou volnost. Současný stav je následující: Zdravotní pojišťovny včetně zaměstnaneckých hospodaří takřka výhradně s povinně vybranými prostředky svých pojištěnců, při každoročním nastavení úhrad již nejsou vázány předpisy Ministerstva zdravotnictví, dohodnou-li se s poskytovatelem jinak. Podle názoru Úřadu pro hospodářskou soutěž se na zdravotní pojišťovny nevztahuje právo hospodářské soutěže, které by jinak bránilo tržně dominantnímu podniku nebo více podnikům jednajícím ve shodě selektivnímu a diskriminačnímu přístupu ke smluvním partnerům. Při uzavírání smluv a nastavování úhrad však nejsou ani vázány právem veřejných zakázek, které by jinak zajišťovaly transparentní výběr smluvních partnerů, a zdravotní pojišťovny nezveřejňují smlouvy s poskytovateli a v praxi je s odkazem na obchodní tajemství neposkytují ani regulačním orgánům, což by jinak umožnilo postih alespoň těch nejhorších excesů při vynakládání veřejných prostředků. Po novelách z let 2005-6 již nemají občané-pojištěnci přímo právo volit ani kandidovat do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, což by umožnilo nějakou demokratickou kontrolu nad chováním funkcionářů pojišťoven. Existující právní stav proto přímo vybízí k tomu, aby zdravotní pojišťovny selektivně zvýhodňovaly z veřejných peněz vybrané podnikatele ve zdravotnictví, zpravidla s vazbami na rozhodující funkcionáře pojišťoven, případně na vlivné politiky. Charakter tohoto soukromého podnikání s veřejnými penězi je extrémně náchylný ke korupci a zcela schází veřejná kontrola nad uzavíráním individuálních smluv s poskytovateli zdravotní péče.

Předkládaný návrh tuto neudržitelnou situaci řeší, kdy dává kompetence Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí ke kontrole těchto dodatků, těchto smluv. Pro úplnost řeknu, že tento pozměňovací návrh jsem předložil ve výboru pro zdravotnictví, že tehdy nebyl schválen a pan ministr se k němu vyslovil nesouhlasně s tím, že jeho ministerstvo připravuje novelu, která bude transparentní a která všechny uvedené problémy vyřeší. Dále jsem se dozvěděl, že toto zasahuje do soukromoprávního vztahu mezi pojišťovnami a poskytovateli a že ministerstvo nemá dostatek lidí - jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Ministerstvo financí - na kontrolu těchto smluv a smluvních dodatků. To ale není argument pro to, aby se takováto změna neučinila. Já můžu věřit tomu, že ministerstvo takovou novelu předloží, přesto však bych chtěl tu novelu vidět, abych mohl seznat, jestli všechny věci, které já navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, jsou obsaženy v této novele, a jestli tedy bude uspokojivě řešeno to, co jsem chtěl vyřešit tímto pozměňovacím návrhem.

Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem vás zdržel.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hegera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se omlouvám, že vystupuji při projednávání tohoto bodu podruhé, ale alespoň přijměte omluvu s tím, že to je vystoupení ke zcela jinému tématu, a to k pozměňovacímu návrhu pana poslance kolegy Hovorky.

Já si pana poslance velmi vážím pro jeho pracovitost a úpornost, se kterou dokáže prosazovat své věci, a někdy úspěšně, ale v tomhle případě s ním musím velmi nesouhlasit a varovat všechny kluby v této Poslanecké sněmovně, že pokud by ten pozměňovací návrh prošel, dojde k obrovské katastrofě. Já nejsem zvyklý většinou přehánět a nechci tady malovat zbytečně čerta na zeď, opravdu ten institut smluvní volnosti, který má přednost před úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, je jistě v některých případech zneužíván. Historicky smluvní volnost byla využívána k různým ad hoc vypořádáním nedostatkům, které byly při rozběhu systému, kdy nemocnice nevykazovaly - některé i obří nemocnice se dostaly do obrovského propadu a pojišťovny jim to potichu srovnaly tím, že jim úhrady vylepšily oproti formálnímu stavu. Dnes již tohle potřeba není, ale přesto dochází k velkému množství smluvních dodatků, u kterých se pracuje nejenom nad rámec úhradové vyhlášky, ale i pod ten rámec, který úhradová vyhláška stanoví. Pojišťovny například formou balíčkových cen za některé procedury se snaží najít poskytovatele, kteří jsou kvalitní a poskytují tu službu levněji. Druhým příkladem, který zazněl dneska na výboru, je zcela určitě kapitace praktických lékařů, kteří jsou v případě splnění nějakých kritérií kvality pojišťovnami bonifikovány. Takže variabilní smluvní dodatky jsou používány z velké míry ve smyslu pozitivním, a nikoliv negativním, pokud jde o dopady na systém, ale opravdu ta možnost zneužití je a cenotvorba je tak složitá, že dostat ji pod kontrolu, není úplně možné.

A teď mi dovolte, abych přešel k tomu vlastnímu, co na tom úhradovém dodatku hrozí. Není to ten zákaz - na Ministerstvu zdravotnictví se i v minulosti opakovaně diskutovalo, jak problém řešit a případně celou tuhle pasáž smluvní volnosti vypustit, ale vždycky se narazí na nějaké pro a proti. Tady ale nejde o nějakou ideologii nebo o nějaké makropohledy na systém, tady jde o brutální administrativní riziko, které v případě, že by ten dodatek byl naplněn, bude znamenat, že desetitisíce smluvních dodatků ročně budou muset být na Ministerstvu zdravotnictví a event. na Ministerstvu financí zkontrolovány a potom zveřejněny. S tím se dneska obecně souhlasí a to zveřejňování je připraveno i v novele zákona, o kterém tady byla řeč, a i my jsme ho chystali a s tím já plně souhlasím, ale to posuzování jednotlivých smluv je administrativně jednoznačně nezvládnutelné a veškerá činnost Ministerstva zdravotnictví by se zhroutila, a přesto by se nepodařilo ten požadavek zákona, kdyby takhle prošel, jak je, naplnit.

Já vás proto velmi prosím, abyste tomuhle pozměňovacímu návrhu věnovali pozornost, abyste přijali slib pana ministra zdravotnictví, který když dá i tady na mikrofon, bude lépe, tak jak to učinil dnes na zdravotním výboru, že ten problém řešit bude, ale musí se řešit jinak než tímto dodatkem. A tímto se ještě jednou omlouvám panu kolegovi Hovorkovi, že vystupuji tak dramaticky. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP