(19.30 hodin)
(pokračuje Němeček)

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh odstraňuje právní úpravu, která ve vztahu k pojištěnců vyhledávajícím potřebné zdravotní služby představuje nespravedlivou sociální zátěž, a proto se na vás obracím s žádostí o jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 260/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 45 z 9. schůze konané dne 4. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Po úvodním slově ministra zdravotnictví dr. Svatopluka Němečka, MBA, odůvodnění náměstka pro zdravotnictví dr. Toma Philippa, MBA, zpravodajské zprávě dr. Svobody a po rozpravě výbor pro zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny - což tímto činím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu jako první paní poslankyni Markovou, prosím, aby se připravil pan poslanec Heger.

Dříve než dám paní poslankyni Markové slovo, má tu ještě jednu faktickou poznámku, se kterou se vypořádáme, a to je faktická poznámka pana poslance Štětiny. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Budu velmi stručný. Myslím si, že pan ministr se svým návrhem uspokojil všechny v rámci daných možností, a skutečně si myslím, že nelze zrušit příplatek za pohotovost, protože tato pohotovost je všude v celé republice zneužívána. Znám jeden konkrétní případ, netýká se moc známé pojišťovny, jmenovat ji nebudu, kdy jedna nemocná za rok jen na pohotovostech, kdy se nechala dovézt do nemocnice, ošetřit, uteče atd., je za ni zaplaceno 200 tisíc. Nikdo to neřeší. Druhá věc se týká lékáren. Jsem také rád, že se vyřešil problém, o kterém jsem zde hovořil, a hovořili o tom i jiní, že bude kompenzována ztráta těch, kdo léky vydává. To jen stručně. A já se domnívám, že diskuse bude samozřejmě stejná, jakou mám já. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem předložila a které máme ve sněmovním systému. Ještě před tím, než začnu odůvodňovat své návrhy, tak bych chtěla jen připomenout svému předřečníkovi, že pohotovosti jsou možná zneužívané, ale myslím si, že veřejné peníze byly mnohem více zneužity např. v kauze IZIP, která nás stála 1,8 miliardy korun. Za pohotovosti, pokud vím, se vybere mnohem méně.

Teď k tomu pozměňovacímu návrhu. Vládním návrhem zákona, který máme teď před sebou, se nově ruší, i když s jedinou výjimkou, všechny tzv. regulační poplatky. Tento fakt samozřejmě vítám, protože KSČM vždycky podporovala to, aby zdravotnické poplatky byly zrušeny. Jediná výjimka, na které navrhovatel, bohužel, trvá, to je existence regulačního poplatku za pohotovostní službu. Jen připomenu, že KSČM, a mými ústy, velmi často už od roku 2008 bojuje proti tzv. regulačním poplatkům. My je považujeme za nesmyslné, protože pacienti platí za zdravotní péči. Připomínám, že úplné zrušení regulačních poplatků je sněmovní tisk 126, který od února tohoto roku leží neprojednán v Poslanecké sněmovně, je neustále odsouván vládními návrhy zákonů.

Každopádně poplatky byly zavedeny jako kolektivní vina v duchu hesla pacienti zdravotní péči zneužívají, je třeba je potrestat, a byly zavedeny tzv. regulační poplatky, je třeba, aby za to zaplatili.

Dlouhodobě tedy navrhujeme kompletní zrušení regulačních poplatků, protože tyto neodůvodněně u některých pacientů, především u sociálně slabších, chronicky nemocných a zdravotně postižených, vlastně zhoršují sociální situaci, a navíc to je u lidí, kteří zdravotní péči většinou skutečně potřebují. Navíc praxe jasně ukázala, že regulační poplatky neznamenaly žádný přínos do systému zdravotnictví v tom smyslu, že by po zavedení poplatků najednou zdravotnictví mělo dostatek finančních prostředků. Ponechání jediného tzv. regulačního poplatku považujeme za nesystémové. Navíc v případech, které jsou nejvíce komplikované, tedy kdy pacient cítí potřebu zdravotní péči čerpat i mimo tzv. standardní hodiny. Vezměte si, jak mají ordinační dobu někteří praktičtí lékaři. Tento názor potvrzují i v návrhu uvedené extenzivní podmínky pro výjimky z této povinnosti, které ale ani tak nejsou úplné. Vůbec nepostihují situace, kdy např. je stav pacienta vážný, ale nelze mu předepsat hospitalizaci nebo po zákroku na pohotovosti není nadále hospitalizace nutná. Stejně tak předkladatel nereflektuje stav, kdy zachování existence regulačního poplatku za pohotovostní služby může mít za následek větší zneužívání zdravotnické záchranné služby, když pojištěnec nebo pacient, než aby odjel na pohotovost a zaplatil 90 korun regulačního poplatku, zavolá zdravotnickou záchrannou službu, jejíž náklady jsou pro systém veřejného zdravotního pojištění mnohem větší, ale nejen pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale i pro zřizovatele, především kraje, takže tady už lze prokázat právě zneužívání, ale mnohem hůře než v jiných případech.

Z těchto důvodů jsem si dovolila předložit pozměňovací návrh, variantně, coby pozměňovací návrh číslo 1, který úplně ruší poplatky, tedy včetně poplatku za pohotovost. Druhá část mého pozměňovacího návrhu je variantní. Spočívá v tom, co bylo řečeno, tedy že jediná výjimka, kde navrhovatel trvá na další existenci, je právě poplatek za pohotovostní službu. Není koncepčně vhodné, aby pokud zůstane právě a jedině tento regulační poplatek, byly jeho úhrady vyňaty ze započítávání do limitů, tzn. že tento regulační poplatek v podstatě neplní jinou funkci než regulační poplatky, které už budou tímto zákonem zrušené, nejenom tímto, ale i předešlými, a jedná se jen o jeho užití v odlišných podmínkách. Přísně vzato se jedná vlastně pouze o časové hledisko, které může leckde znamenat rozdíl 60 korun v platbě regulačních poplatků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP