(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra kultury Daniela Hermana o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně, kolegyně a kolegové, je to tak, jak říkáte. Jedná se o pochybnosti určitého způsobu likvidace státního podniku Pražské kanalizace a vodní toky v likvidaci, při které byl ve veřejné dražbě vydražen i pozemek koupaliště Džbán, na kterém se nachází zmíněná národní kulturní památka Hradiště Šárka, kde je tedy raně středověké hradiště.

Ministerstvo kultury ve věci momentálně nevede žádné řízení. Pouze dopisem ze dne 9. ledna letošního roku, který byl adresován občanskému sdružení Veleslavín, jsme sdělili, že pozemky, konkrétní parcely tady nebudu citovat, které jsou vedeny v ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka Hradiště Šárka, nebyly podle zákona o státní památkové péči bývalým vlastníkem skutečně nabízeny Ministerstvu kultury ke koupi.

Podle ustanovení § 13 odst. 1 památkového zákona je vlastník kulturní památky povinen v případě zamýšleného prodeje kulturní památky, jde-li tedy o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury ke koupi tak, jak jste říkala. Vzhledem k tomu, že Hradiště Šárka je národní kulturní památkou, vztahuje se na ni toto výše citované ustanovení památkového zákona. V ustanovení § 13 odst. 4 památkového zákona je uvedeno, že nesplní-li vlastník kulturní památky povinnost uvedenou v citovaném odstavci 1, je právní úkon, kterým převedl vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu, neplatný, pokud se této neplatnosti dovolá Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury může toto právo uplatnit do tří let ode dne provedení uvedeného právního úkonu, to znamená, že ta lhůta stále běží.

Zde je zakotvena možnost - nikoliv povinnost - zneplatnit převod vlastnictví v případě, že nebyla tato nabídková povinnost splněna. K tomuto kroku by bylo možné přistoupit především za situace, že by předkupního práva Ministerstvo kultury využilo. Tady je otázka využití tohoto areálu, pozemku koupaliště Džbán, pro resort Ministerstva kultury. Na druhou stranu samozřejmě pokud je zde nějaký vážný důvod, že bychom měli tuto věc tedy - ač to je, řekněme, nestandardní, jak jste to sama naznačila - řešit, ať se na nás určitě příslušný subjekt obrátí s oficiálním podáním a rozhodně se tím zabývat budeme, protože lhůta nepropadla, stále běží, čas je a odpovídá to příslušnému paragrafu památkového zákona.

Děkuji za to upozornění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho obsáhlou odpověď. Prosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych chtěla panu ministrovi za tuto nabídku poděkovat. Budu se tím dále zabývat. Myslím si, že pochopitelně občané, kteří tam žijí, obyvatelé, jsou znepokojeni tím, že by mohla tato národní kulturní památka přijít k újmě. To za prvé. A za druhé - známe různé zájmy všelijakých developerů v Praze, takže i z tohoto důvodu mají o tuto přírodní lokalitu obavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Než budeme pokračovat v další interpelaci, což bude interpelace pana poslance Václava Klučky na pana ministra zahraničí, tak přečtu omluvy. Nejprve se omlouvá pan ministr Svatopluk Němeček z dnešního jednání od 16.30 hodin z důvodu zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny - čímž uctivě zdravím předsedu zdravotního výboru za jeho skvělý nápad. Dále se omlouvá pan doktor Pavel Plzák z dnešní schůze Poslanecké sněmovny od 16 hodin z osobních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Petr Bendl z dnešního jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Karel Tureček z dnešního jednání od 18 hodin a zítra celý den z osobních důvodů a nakonec paní poslankyně Pecková dnes mezi 15. a 22. hodinou z osobních důvodů.

A teď už konečně prosím pana poslance Václava Klučku s jeho interpelací na pana ministra Lubomíra Zaorálka ve věci konference v Paříži o Islámském státu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Islámský stát, ta interpelace je nadepsaná aspoň tak, jak máte v papírech, konference v Paříži - Islámský stát.

Já vám řeknu jednu vzpomínku. V roce 1993, kdy jsem měl poprvé možnost v Poslanecké sněmovně být u toho, když se zakládala Česká republika, v tomto roce jsem byl členem branného a bezpečnostního výboru a předsedou byl pan Vladimír Šuman. Na jednom zasedání tohoto výboru jsme diskutovali bezpečnostní rizika ve světě. Padalo hodně návrhů, hodně diskuse bylo. Nakonec si slovo vzal předseda tohoto výboru Vladimír Šuman a říkal: Říkejte si, co chcete. Tím největším bezpečnostním světovým rizikem je islámský fundamentalismus. Přiznám se, že jsme v té době málokdo tomu pořádně rozuměli, ani jsme o tom pořádně neslyšeli. Já vám povím, že pokud mě bude tento člověk poslouchat, protože on žije, tak se mu musím omluvit a říci, jak velkou pravdu měl.

Islámský stát, islámský fundamentalismus, to je téma, které se projednávalo na pařížské konferenci, na které byl přítomen ministr Zaorálek. Já bych ho chtěl požádat, aby nám v krátkosti toho času, který má, řekl ty zásadní věci, které se na této konferenci o tomto tak významném tématu, projednávaly a co se dohodlo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra zahraničí, aby nám poreferoval, jak to bylo v Paříži s Islámským státem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Já vám přeji dobré odpoledne. Informaci podám. Ta konference se skutečně konala v pondělí 15. září v Paříži. Byla svolána na základě pozvání pana prezidenta Hollandea, tedy francouzského prezidenta, a prezidenta Iráku. Na konferenci byli pozváni ministři zahraničí. Účast byla poměrně silná. Pravděpodobně stojí za to také uvést, které země se jí účastnily. Za Evropu byli přítomni ministři zahraničí Francie, Německa, Itálie, Španělska, Holandska, Dánska, Belgie, Turecka, Norska, Velké Británie. Za střední Evropu tam tedy byla Česká republika, reprezentovaná mnou. Pak se konference účastnili John Kerry ze Spojených států, Sergej Lavrov z Ruska, ministři zahraničí Kanady, Číny a Japonska. Státy Zálivu, arabské země, byly reprezentovány kromě Iráku, který osobou prezidenta Iráku byl hostitelem, také Saúdskou Arábií, Kuvajtem, Bahrajnem, Emiráty, Libanonem, Jordánskem a Egyptem. Takže ta sestava, která seděla kolem stolu, byla opravdu mimořádně silná. Složení bylo samozřejmě velmi zajímavé, protože tu stály vedle sebe země islámské, arabské státy, státy Zálivu a zároveň reprezentanti Evropy, Číny, Japonska, Spojených států, Kanady.

K čemu konference v tomto složení došla? Především konference samozřejmě začala tím, že jsme se shodli na tom, že jsme odsoudili brutalitu toho takzvaného Islámského státu. Ono bylo, upřímně řečeno, kritizováno i to použití výrazu Islámský stát, protože islámské země odmítají výraz označení pro tento stát, a nakonec bylo odmítnuto i to označení stát, protože je otázka, jestli je státem to, co na severu Iráku vzniklo. Používal se tam arabský výraz "deš" (zapsáno foneticky). My tady budeme pro srozumitelnost používat ten výraz Islámský stát.

Ale říkám, konference odsoudila brutalitu, které se dopouští ta organizace, která takto obsazuje a okupuje ono území severního Iráku. Zároveň tam byla vyjádřena jasná snaha a odhodlání ty, kteří se provinili na genocidních zločinech páchaných v oné oblasti regionu, všechny potrestat za zločiny proti lidskosti. Bylo řečeno, že je třeba udělat všechno pro to, aby tyto zločiny skutečně nezůstaly bez odezvy. Zároveň kromě odsouzení těch zločinů a genocidy, která probíhá na severu Iráku, konference a to složení ministrů vyjádřilo podporu teritoriální integritě a politickému procesu ustavení nové vlády v Iráku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP