(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Už jsem tady dnes zmiňoval některé aktivity a nebudu je tady opakovat, které vláda chce realizovat a které realizuje. Zmínil jsem aktivní přístup k novým investicím, včetně využití investičních pobídek. Zmínil jsem novelu zákona o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, kde snížíme poplatky pro firmy, které budou investovat ve stávajících průmyslových zónách. Zmínil jsem urychlení čerpání prostředků z EU. To totiž souvisí také s pracovními místy, jestli budeme mít peníze, jestli budeme stavět. Chci připomenout fakt, že jenom ve stavebnictví za posledních pět let přišlo o práci zhruba 60 tisíc lidí, a my máme připraveny projekty z evropských prostředků například na dostavbu kapacity mateřských škol a základních škol nebo na výstavbu sociálního bydlení. To jsou oblasti, které by mohly být velmi zajímavé z hlediska rozvoje stavebnictví. Už jsem tady zmiňoval podporu exportu. Konkrétní rozhodnutí, která posílí naše diplomatická zastoupení v teritoriích, která jsou pro nás zajímavá ať už z hlediska obchodní výměny, nebo z hlediska turistického ruchu. Nedávno tady v Praze proběhlo velmi úspěšné česko-čínské obchodní fórum. Bylo tady přes 500 čínských podnikatelů, ale také zástupci čínských regionů. Jednáme o přímé letecké lince mezi Šanghají a Českou republikou. Pokud se ji podaří zřídit, tak já očekávám, že to bude mít podobné pozitivní efekty, jako mělo zřízení přímé letecké linky mezi Soulem a ČR nejenom z hlediska většího přílivu čínských turistů do ČR, ale také z hlediska posílení obchodních kontaktů mezi našimi zeměmi. V oblasti ekonomické diplomacie samozřejmě jsme připraveni sledovat i další teritoria. Mám na mysli například Indii, mám například na mysli Latinskou Ameriku. Všude tam bychom měli rozvíjet aktivity pro podporu našeho exportu. Tady si myslím, že vláda může hodně udělat.

A pak samozřejmě to, co je velmi důležité, je podpora vzdělávání, podpora aplikovaného výzkumu, ale i vůbec vědy a výzkumu v ČR a podpora spolupráce mezi firmami, výzkumnými institucemi a veřejnými vysokými školami. Protože nejde jenom o dnešní zaměstnanost, ale jde také o zaměstnanost v budoucnosti, to znamená, abychom vytvářeli taková pracovní místa, která budou skutečně kvalifikovaná, aby tady byly výroby s vysokou mírou přidané hodnoty, aby tady byl výzkum, vývoj, aby v ČR běžely inovační procesy. Takže rozhodně vládě nejde jenom o to, abychom získávali pracovní místa ve strojírenství nebo v automobilovém průmyslu, ale chceme také na to navazovat sofistikovanější aktivity a využívat nové, moderní technologie a snažit se nové moderní technologie přilákat sem do ČR.

Když jsem zmiňoval aktivity ve prospěch zaměstnanosti, samozřejmě že to souvisí se zrychlením investic státu, se zvýšením jejich efektivity, souvisí to s výstavbou dopravní infrastruktury, a to je velký problém, protože řada staveb je zastavena tím, že lidé odmítli prodávat pozemky za nízké ceny. Jsem rád a chci poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že schválila zákon, který zvyšuje výkupní ceny pod komunikacemi. To nám umožní, abychom v řadě staveb pokračovali. A já se domnívám, že do řady regionů budeme muset nejprve dovést kvalitnější dopravní infrastrukturu, lepší silnice, než se nám tam podaří získat nové investory, kteří tam vytvoří pracovní místa.

Čili tolik jenom velmi stručně k základním osám aktivity vlády, se kterými počítáme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji - bez doplňujících otázek. Prosím dalšího v pořadí, pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane premiére, já se na vás obracím jako na předsedu vlády, který je zodpovědný za své ministry, tedy i za ministra dopravy pana Prachaře, který tady dnes není. Můj dotaz směřuje k problematice dálnice D3, a to konkrétně k jejímu úseku Úsilné-Hodějovice, což je vlastně obchvat města České Budějovice. Tento problém se vleče již řadu let. Od podpisu memoranda obcí dotčených výstavbou v roce 2007 se v jednání o počtu sjezdů a mimoúrovňových křižovatek a o rozsahu zahloubení trasy, která je dána jednoznačně a má územní rozhodnutí, prakticky nepokročilo.

Rada města České Budějovice přijala 20. srpna letošního roku usnesení, které bylo zasláno panu ministru Prachařovi, v němž vyjádřila velké znepokojení nad aktivitami směřujícími buď k ponížení dálnice na silnici nižší třídy, nebo na změnu trasy - v tomto případě ovšem, kdyby se měla měnit trasa, by se jednalo o odložení stavby řádově o desítky let -, a požádala ministra o jasné stanovisko, které zatím bohužel nebylo odpovězeno. Ministerstvo dopravy by mělo rozhodnout v krátkém čase a specifikovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury upřesněné investiční nároky a případné úpravy stavby proti požadavkům obsaženým v memorandu obcí, resp. ve sporu s pravomocným územním rozhodnutím, by měly být projednány s dotčenými obcemi a náležitě zdůvodněny.

Vážený pane premiére, moje otázka zní: Kdy a jak Ministerstvo dopravy rozhodne o realizaci dálnice D3 jako obchvatu města České Budějovice?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, já jsem byl konfrontován s podobnými otázkami, které jste zde teď položil, při své návštěvě na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsem měl možnost hovořit krátce jak se zástupci kraje, tak se zástupci města České Budějovice. Požádal jsem pana ministra dopravy o poskytnutí informací a teď bych si dovolil odcitovat z informací, které jsem z Ministerstva dopravy v této věci získal.

Za prvé k vaší otázce. Ministerstvo dopravy na obchvatu Českých Budějovic neuvažuje o změně návrhové dálniční kategorie. To znamená, to je jedna odpověď na vaši otázku.

Za druhé mohu potvrdit, že stavba dálničního obchvatu Českých Budějovic je klíčovou stavbou nejenom z pohledu Českých Budějovic a Jihočeského kraje, ale také z pohledu vlády ČR. Pokračování stavby dálnice D3 v celé její délce je klíčovou prioritou jak vlády, tak Ministerstva dopravy a tyto dvě stavby, o kterých hovoříte, tj. úsek Úsilné-Hodějovice, Hodějovice-Třebonín považuji i já osobně za priority z hlediska výstavby dálniční sítě v naší zemi, protože navazují na dva úseky, které už jsou připraveny k výstavbě, to znamená, mohlo by tam dojít k výraznému urychlení celkové výstavby dálnice D3 ve směru na rakouské hranice.

Současně je ale povinností Ministerstva dopravy realizovat stavby co nejefektivněji a před provedením nevratných kroků, které vedou k jejich realizaci, je nutné vždy posoudit, jestli neexistuje efektivnější řešení než to, které je navrženo. Z tohoto důvodu teď Ministerstvo dopravy intenzivně jedná se zástupci města Českých Budějovic o možnostech provedení úprav technického řešení obou zmiňovaných staveb, které by vedly ke zvýšení jejich ekonomické efektivnosti, to znamená snížilo náklady na výstavbu obchvatu Českých Budějovic. Zdůrazňuji, že jednání by mělo být vedeno pouze o takových úpravách, které by neměly výrazný negativní vliv na termín zahájení realizace těchto staveb.

Tolik tedy citace z informace, kterou jsem získal od Ministerstva dopravy. Můj názor je takový, že by Ministerstvo dopravy mělo postupovat tak, aby zajistilo maximální možnou míru efektivity tohoto projektu. Pokud je tady šance na snížení nákladů výstavby obchvatu Českých Budějovic, tak by tato možnost měla být prověřena. Pokud jsou tady konkrétní technické návrhy, které se týkají např. otázky zkrácení zastřešeného úseku obchvatu, které by mohly přinést významné úspory pro státní rozpočet, pak si myslím, že tato věc by měla být projednána s Českými Budějovicemi, s Jihočeským krajem, ale současně pokládám za důležité, aby nedošlo k takovým změnám ve stavbě, které by si vyžádaly několikaletý nový schvalovací proces. Toho bych se skutečně velmi obával. Čili musíme teď najít rozumné řešení a to je úkol Ministerstva dopravy - prověřit možnost zlevnění stavby a současně nebránit a nezabránit tomu, aby bylo možné v dohledné době tyto dva úseky dálnice D3 začít stavět.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana poslance, aby položil svoji doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane premiére, děkuji za tuto odpověď. Chtěl bych ještě dodat, že občané města Budějovice a sídelní budějovické aglomerace mají nárok a právo na to, myslím ve srovnání s jinými regiony, aby trasa byla vedena tak, aby to území nebylo příliš narušeno a kontaminováno. A znova upozorňuji a prosím, aby bylo s velkým důrazem sledováno vládou, že jakékoliv posunutí trasy, jakákoliv změna trasy skutečně vyvolá nová projednání a odsune o deset let minimálně stavbu této dálnice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana premiéra o reakci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP