(11.30 hodin)

 

Poslanec Josef Uhlík: Milé kolegyně, milí kolegové, náhradník jako náhradník.

Přečtu usnesení ústavněprávního výboru k této záležitosti. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi po odůvodnění poslance Mgr. Stanislava Berkovce, zpravodajské zprávě poslance Ing. Lukáše Pletichy a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 26 projednat a schválit ve znění usnesení ústavněprávního výboru uvedeného ve sněmovním tisku 26/5, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Faktická poznámka. Nejdříve faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, chtěl jsem v podstatě jenom reagovat na pana zpravodaje Tejce, který hovořil o garančním výboru. Nemám problém s tím, když bude pozměňovací návrh ve druhém čtení, aby se vracel k projednání právě do garančního výboru. S tím problém nemám. Ale bude to vyžadovat určitý čas, časový prostor pro garanční výbor. A teď jistě nemluvím jenom za rozpočtový výbor. Určitě to bude i problém ostatních výborů a bude zřejmě třeba také upravit harmonogram práce Poslanecké sněmovny. Jenom na to poukazuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní tedy s přednostním právem v obecné rozpravě paní místopředsedkyně Jermanová.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jako jeden ze 46 předkladatelů novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny se v zásadě ztotožňuji s návrhem, který máme ve znění tisku 26/5, jak byl předložen v komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. Přesto mi dovolte, abych k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, přednesla pozměňovací návrhy, které jsou inspirovány praxí ze schůzí této Sněmovny. U většiny návrhů tak činím i v zastoupení dalších poslankyň a poslanců.

Původní návrh vznikal na přelomu listopadu a prosince minulého roku. Za tu dobu jsme společně nasbírali dost zkušeností, které nám umožňují jednání Sněmovny zefektivnit, zjednodušit, učinit srozumitelnějším pro naše voliče. Myslím, že dnes již daleko lépe víme, jak může být jednání a rozhodování racionálnější, jak a v čem může být transparentnější, jak neutrácet zbytečně čas formálními obstrukcemi a účelovým zneužíváním jednacího řádu. Víme, kde má jednací řád největší slabiny. Ty nejsou politické povahy. Mohou kdykoliv zkomplikovat život Sněmovny kterékoliv ze stran. Mohou brzdit efektivní výkon Sněmovny jako celku. I proto jsou předkladateli poslanci bez ohledu na koalici či opozici.

Proto v rámci upřesnění a doplnění předloženého znění navrhuji v bodě 3 v § 54 odst. 6, aby se za větu druhou vložila věta: "K podání návrhu se lze přihlásit do 30 minut od zahájení jednacího dne schůze Sněmovny. O přípustnosti návrhu podaného v odůvodněném případě po uplynutí doby 30 minut od zahájení jednacího dne schůze Sněmovny rozhodne Sněmovna."

Zmiňovaný paragraf v novelizované podobě správně navrhuje změnu omezení času a počtu opakování vystoupení z důvodu plynulosti přípravy pořadu jednání Sněmovny. Můj návrh upřesňuje důraz na omezení obstrukcí zejména na počátku schůze ještě předtím, než se schválí její pořad a v jejím průběhu. Změnám programu nebrání.

Dále bych ráda upřesnila § 58 odst. 2 na znění: "Poslanci se hlásí do rozpravy pouze písemně, a to buď před zahájením schůze u předsedy Sněmovny, nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy."

Jde jen o drobnou textovou úpravu. V první větě se doplňuje slovo "pouze". A druhá a třetí věta se vypouští z důvodu nadbytečnosti. Vzhledem k tomu, že se předpokládají pouze písemné přihlášky, navrhuji vypustit část věty druhé v § 58 odst. 3.

Dále se domnívám, že je účelné přímo ze zákona stanovit pro jednotlivé druhy rozpravy, tedy rozpravu všeobecnou a rozpravu podrobnou, omezení řečnické doby řečnícího poslance s tím, že se současně vytváří možnost, aby Sněmovna v případě potřeby, zejména pokud by to situace, zejména složitost projednávané materie vyžadovala, rozhodla o prodloužení řečnické doby.

§ 59 odst. 1 by tak zněl: "Jak v rámci všeobecné rozpravy, tak i v rámci rozpravy podrobné mohou jednotlivé řečnické doby řečníků, včetně řečníků, kterým je udělováno slovo kdykoliv, být nejvýše deset minut. Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na prodloužení řečnické doby. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu."

Logicky navazující navrhovanou úpravou je v témže paragrafu ve druhém odstavci omezení počtu vystoupení poslanců s tím, že stanovení konkrétního počtu řečnických vystoupení by současně mělo sloužit jako stimul pro poslance, aby se ve svých vystoupeních soustředili výlučně na projednávanou materii a fakticky zefektivnili svá řečnická vystoupení.

§ 59 odst. 2 pak tedy zní: "K téže věci může řečník vystoupit nejvýše dvakrát, neusnese-li se Sněmovna bez rozpravy na vyšším počtu vystoupení jednotlivých řečníků."

Ve skutečnosti nejde o tak dramatickou změnu. V původním znění byla dvě vystoupení jako možnost, v tomto návrhu je jako možnost větší počet vystoupení než dvě.

Textově nejobsáhlejší a významově důležitý je náš návrh na doplnění ustanovení § 86 odst. 3 jednacího řádu. Účelem doplnění je zavést takzvanou legislativní stopu do procesu přijímání návrhů zákonů. Jde o vymezení okruhu osob, které se přímo podílely na přípravě návrhu zákona kromě navrhovatele a těch osob, které přímo či nepřímo mohly ovlivnit podobu návrhu zákona ve prospěch svůj nebo někoho jiného. Mluvíme tady o nejrůznějších lobbistech. Není vůbec rozhodující, v jaké míře se jednotlivé osoby podílely na přípravě zákona nebo se snažily jeho podobu ovlivnit. Stejně důležité je, jaké byly jejich pohnutky, neboť předložení jejich seznamu směřuje hlavně k tomu, abychom získali povědomí (řečeno: podvědomí), kdo a jak se podílel na přípravě návrhu zákona, a sami si udělali představu, za jakých okolností byl návrh zákona připraven. Nejde o zamezení lobbingu. Tomu se zabránit nedá a jde o přirozenou věc. Ale jde o to, aby naše rozhodování bylo transparentní a otevřené, aby naopak bylo zavřené různým zákulisním hrátkám, ovlivňování a spekulacím. Jsem přesvědčena, že jde o zájem nás všech a na stranické příslušnosti nezáleží.

Náš návrh je v souladu s ústavním pořádkem i s mezinárodními závazky. Chci také zdůraznit, že navrženými změnami nedojde k jakémukoliv omezení demokratických práv poslanců, zejména práva zástupců parlamentní opozice a práva na svobodu parlamentní diskuse. Zástupcům opozice je právně vyhrazen týž prostor pro parlamentní diskusi, jako je vyhrazen zástupcům vládních stran.

Vážené kolegyně a kolegové, jde o jednoduché změny, které zefektivní a zprůhlední jednání Sněmovny. Také omezí někdy účelové manipulace s jednáním Sněmovny a snižují korupční riziko. Je to změna typu padni komu padni, ale je to změna nutná. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ke svým pozměňovacím návrhům se pak přihlaste, paní místopředsedkyně, v podrobné rozpravě.

Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Pavla Kováčika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP