(18.40 hodin)
(pokračuje Novotný)

Zásadní problém nově navržené legislativy vnímá Karlovarský kraj v tom, že určení souvisejícího majetku, zejména nemovitého, tzn. pozemky a na nich komunikace, nemají být zákonem definovány, nýbrž že mají být sepsány do seznamu, viz § 9, a tento seznam má být schválen vládou. Tento seznam musí však vláda schválit nejpozději třicet dnů před dnem vzniku nových obcí, tzn. před 1. 1. 2015, přičemž daný seznam musí ministerstvo dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před předložením vládě - a teď pozor - pouze projednat. Není tedy vyžadován žádný akt dohody či nějakého prvku odsouhlasení.

Z výše uvedeného důvodu doporučuji přijmout pozměňovací návrh tak, aby se související možné zejména ekonomické problémy či projednávání zmíněného seznamu mezi Ministerstvem obrany a kraji, resp. obcemi předem co možná nejvíce eliminovaly.

Takže znovu opakuji, nové a úplné znění § 9 odst. 4 zní: Seznam věcí, které jsou předmětem přechodu na obce nebo kraje podle odst. 1 nebo 2, ministerstvo projedná s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před jeho předložením vládě. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů.

Děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, a je to sněmovní tisk, dokument 681, podpoříte. Děkuji. (Výrazný potlesk části poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto tématu vystupoval už v prvém čtení, nicméně myslím si, že je dobré vystoupit i nyní ve druhém čtení. Já mám odlišné stanovisko, odlišný názor, než má kolega Hamáček, můj stranický kolega, pan předseda Hamáček. Je to logické. On je Středočech a já jsem z Plzeňského kraje. A jak už tady uvedl, oba kraje mají rozdílný názor na tuto věc. (Hluk v sále.) A mě docela mrzí, že tato věc především mezi -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opět stoupá hladina hluku. Už vydržme tu čtvrthodinu a poslouchejme se. Děkuji.

 

Poslanec Václav Votava: ­- že tato věc, především co se týká rušení vojenského újezdu, budí takové emoce. Koneckonců to vyplývalo i z jednání v prvém čtení, z mediálních výstupů atd.

Já si myslím, že námitky některých poslanců, které tady zaznívaly především v prvním čtení, nebyly ani moc přesvědčivé, ať to byl názor, že armáda tento prostor vlastně vůbec nepotřebuje - beru slova pana ministra. Pan ministr říká, že ho nepotřebuje, myslím vojenský újezd Brdy, jinak řečníci, kteří tady byli v prvém čtení, říkali, že armáda vojenský újezd potřebuje, že je nezbytný pro armádu. Já si taky myslím, že ho armáda nepotřebuje, ale když to koneckonců říká pan ministr, tak to asi musí být pravda.

Určitě také padaly a skloňovaly se otázky toho, co bude s tím újezdem, až se zruší, s tím prostorem, že se na něj vrhnou developeři, že tam bude bezbřehá výstavba různých hotelů, sjezdovek. Koneckonců už jsme to tady slyšeli od pana předsedy Hamáčka, který citoval nějakého pana Vařeku nebo jak se tento pán jmenuje. Já to beru za naprosté hlouposti. K tomu můžu říci jen tolik, že odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje nechal již v roce 2013 zpracovat urbanistickou studii na budoucí využití tohoto území a v ní se vůbec nepočítá s žádnou developerskou výstavbou právě v těchto nových územích. Studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Záměr zřízení chráněné krajinné oblasti byl Ministerstvem životního prostředí schválen již v srpnu 2012, a to v tzv. velké variantě, která se netýká jenom toho vlastního újezdu, ale týká se i širšího území okolo tohoto újezdu. Takže si myslím, že i tyto názory, co se týkají nějaké developerské činnosti, jsou liché.

Emoce vzbuzuje samozřejmě to, že se na tom nedokážou domluvit tyto dva kraje, Plzeňský kraj a Středočeský kraj. Důvodem je to, že část toho území, katastru, má připadnout obcím Plzeňského kraje na úkor Středočeského kraje, ale to má nějaký historický důvod. Tehdy, když se zřizoval tento vojenský újezd, tak tomu samozřejmě bylo obráceně vzhledem k tomu, aby byla zachována nějaká celistvost toho vojenského újezdu. Takže navržení do těch původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité. Já už jsem říkal v prvním čtení, proč je to důležité. Je to důležité především pro řešení ochrany proti vodám, jako protipovodňová opatření, ochrana zdrojů pitné vody. Téměř každoročně dochází k tomu, že se rozvodňuje říčka Klabava, zanechává za sebou velké materiální škody v prostoru katastru obcí Strašice, Hrádek, Rokycany a zejména Dýšina, Nová Huť, takže proto je tento prostor důležitý, aby zde obce mohly řešit protipovodňová opatření.

Moc bych proto žádal a apeloval, protože je tady předložen pozměňovací návrh, byť tedy mého stranického kolegy, kterého si nesmírně vážím, aby se zvážil tento pozměňovací návrh, aby se nepřijímal, protože opravdu je potřeba, aby ten újezd byl zrušen, a tím zrušením samozřejmě se vyhoví i požadavkům obcí na řešení jejich problémů. Myslím si, že je to pro ty obce velice důležité.

Já tady nepřednáším pouze svůj osobní názor. Jsem zastupitelem Plzeňského kraje, nejen že žiji v Plzeňském kraji, samozřejmě, takže jsem povinen i hájit zájem Plzeňského kraje a hájit zájem jeho obcí. Já jsem se s řadou starostů na toto téma setkal nejenom jako zastupitel Plzeňského kraje, ale i jako poslanec. Opravdu to řada obcí vnímá tak, že je potřeba schválit tento návrh zákona tak, aby tam ale zrušení vojenského újezdu Brdy zůstalo.

A ještě bych chtěl říci, že s navrhovaným řešením, tak jak jej předložilo Ministerstvo obrany, ta iniciativa nevycházela z Plzeňského kraje ani nevycházela ze Středočeského kraje, ale byl to hlavně názor Ministerstva obrany, Generálního štábu, že vojenský újezd je opravdu pro obranu zbytný, že ho prostě k výcviku nepotřebuje.

Já se tedy domnívám, že je potřebné, aby brdské obce a území Brd se mohly opět vrátit k normálnímu životu, k normálnímu řádu, protože řada obcí byla tím, že tam je ten vojenský újezd, omezena. Je třeba, aby se ten prostor otevřel. A znovu zdůrazňuji, ne pro developery, ale aby se jeho nádherná krajina otevřela také pro ostatní občany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní se vypořádáme se dvěma faktickými poznámkami. První přichází pan poslanec Vondrášek, druhý v pořadí pan předseda Sněmovny Hamáček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP