(18.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ráda bych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 7. schůze ze dne 10. dubna 2014.

Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), sněmovní tisk 57. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 7. schůzi po odůvodnění návrhu panem magistrem Martinem Stropnickým, ministrem obrany, po zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 57 projednat a schválit v předloženém znění s důrazem na nutnost zabezpečení rozvoje nově vznikajících obcí finančními prostředky ve výši dvojnásobku rozpočtového určení daní a metodickým poradenstvím ze strany Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen předseda Sněmovny pan Jan Hamáček. Prosím, aby se připravil pan poslanec Novotný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem k tomuto zákonu vystupoval v prvém čtení a nebojte se, nebudu opakovat všechny argumenty, které jsem uvedl, protože k tomu druhé čtení neslouží. Pouze mi dovolte pár poznámek a poukazů na řekněme nové skutečnosti.

Za prvé, já pokládám způsob projednávání tohoto zákona za velmi nešťastný. Tento zákon totiž v sobě spojuje dvě věci. Spojuje to, o čem mluvil pan ministr, to znamená nápravu křivd v případě těch čtyř ostatních vojenských újezdů, a potom zahrnuje zrušení vojenského újezdu Brdy. A to, že ten zákon je ve skluzu a že se nepodaří ustavit nové obce ve čtyřech vojenských újezdech, to je právě ten problém onoho spojení změn hranic a rušení vojenského újezdu Brdy. Kdyby Ministerstvo obrany možná vyslyšelo názory oponentů a už v té první fázi ty věci rozdělilo, tak nové obce dávno mohly vzniknout, nemuseli jsme projednávat tento zákon ve lhůtě 120 dnů a k žádnému skluzu by nedošlo.

Já předesílám, že nemám vůbec nic proti úpravám, které se týkají hranic vojenských újezdů, kromě Brd. S čím zásadně nesouhlasím, je zrušení vojenského újezdu Brdy. A jak jsem řekl, argumenty jsem uvedl v prvním čtení. I z usnesení výboru pro životní prostředí zaznívá obava o brdskou přírodu a to je jeden argument a snad jediný argument, ke kterému se chci vyjádřit. Protože celou dobu tato věc je velmi pečlivě sledována i obyvateli Středočeského i Plzeňského kraje a zaznívá obava, co bude s tím prostorem poté, co armáda odejde. Já samozřejmě respektuji a beru na vědomí příslib Ministerstva životního prostředí, že bude vyhlášena chráněná krajinná oblast, což je vlastně jediná možnost, jak tu přírodu potom chránit, jakkoliv jsem přesvědčen, že tím nejlepším způsobem, jak je příroda chráněna, v této době je, že existuje vojenský újezd. Nicméně proti tomu jdou potom zprávy, které se objevují v poslední době, a zejména iniciativa, která se objevila v Příbrami, a to já pokládám za velmi nebezpečné. V denním tisku jsme si mohli přečíst, že příbramské hnutí ANO, jehož čelným představitelem je Jindřich Vařeka, zveřejnil celou sadu článků o tom, jak by se mělo nakládat s územím Brd poté, co bude zrušen vojenský újezd. A pokud se dozvídáme, že si nechal zpracovat studii toho, jak v Brdech vybudovat multifunkční sportovní areál, jehož centrem by mohl být sjezdový areál na svazích Třemošné se šesti tratěmi, záchytným parkovištěm, altány, lanovými dráhami - no takhle já si chráněnou krajinnou oblast nepředstavuji.

Já nechci nikoho podezírat a nejsem ani příznivcem konspiračních teorií, myslím si, že ta věc spíše zkomplikovala život panu ministru obrany, protože patří ke stejné politické straně a teď se bude velmi obtížně vysvětlovat iniciativa hnutí v regionu. A právě proto jsem přesvědčen, že bychom se měli znovu zamyslet nad tím, jestli ještě teď ty věci neoddělit. Jestli nenechat změny hranice vojenských újezdů, těch, které jsou v pořádku, kde je to vyjednáno a kde problém není, a problematiku Brd dát stranou, vrátit se k tomu, debatovat. Protože mimochodem kromě toho, že je tam aspekt ochrany životního prostředí, nějakých developerských plánů, tak stále není dohoda mezi Plzeňským a Středočeským krajem na tom, jak to vlastně bude. Středočeský kraj nesouhlasí se zrušením vojenského újezdu Brdy a Plzeňský kraj má opačné stanovisko. Já pokládám za nešťastné, že zde budeme tlačit Sněmovnou něco, co je proti vůli jednoho z klíčových hráčů, tedy Středočeského kraje.

Takže bych moc prosil o to, abyste věnovali pozornost dvěma pozměňujícím návrhům, které přečtu a ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Jeden z nich se týká právě onoho rozdělení, že tedy vyjmeme z tohoto zákona všechno, co se týká Brd, a umožníme vznik nových obcí v jiných vojenských újezdech. Ten druhý pozměňovací návrh je takový záložní, kdyby snad náhodou Sněmovna trvala na zrušení vojenského újezdu Brdy, tak je to pozměňovací návrh, který upravuje některé majetkové vztahy, které tento současný návrh zákona podle mě pomíjí.

Děkuji vám za pozornost a hlásím se tímto i do podrobné rozpravy. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já tady nechci diskutovat k tomu, zda ano, či ne zrušení újezdu Brdy či stanovení hranic vojenských újezdů. Spíš bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který potom načtu v podrobné rozpravě, a chtěl bych ho zdůvodnit.

V mém pozměňovacím návrhu se doplňuje v ustanovení § 9 majetkové zabezpečení obcí a krajů, na konci odst. 4 se doplňuje věta, která zní: "K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů."

Zdůvodním proč. Vládní návrh zákona spočívá v nové právní úpravě, která ruší vojenský újezd Brdy, stanovuje hranice vojenských újezdů a mění hranice krajů. V přímé souvislosti pak mění řadu dotčených zákonů. Účinnost je navržena od 1. 1. 2015. Tento nový zákon např. v § 4 mění hranice vojenského újezdu Hradiště, známého též jako Doupov, a definuje vznik nových obcí Bražec a Doupovské Hradiště. V ustanovení § 7 mění hranice území Karlovarského a Ústeckého kraje. V ustanovení § 9 upravuje majetkové zabezpečení obcí a krajů. V § 10 upravuje uspokojování potřeb obyvatel v mnoha oblastech včetně správy komunikací a zajišťování dopravní obslužnosti.

V roce 2012 vznikla pro oblast řešení pozemních komunikací k optimalizaci vojenského újezdu Hradiště pracovní skupina řízená odborem dopravy silničního hospodářství Karlovarského kraje, dále jen ODSH. V této pracovní skupině byli zástupci ODSH, krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště, zástupci dotčených obecních samospráv a přípravného výboru nových obcí. Pracovní skupina prověřila fyzicky všechny komunikace nacházející se v předmětném území Hradiště a byly předjednány návrhy dohod o zařazení těchto komunikací, resp. navrženy majetkové poměry k těmto komunikacím. Z následných jednání byly pořízeny protokoly. Výstupem byl vznik dokumentu, soubor dokumentů na ODSH, Optimalizace Vojenského újezdu Hradiště - zařazování pozemních komunikací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP