(17.00 hodin)
(pokračuje Soukup)

Naopak, nedoporučím, aby se cokoliv měnilo na směrných číslech, podle kterých budou rozdělovány peníze na sociální služby mezi jednotlivé kraje a hlavní město Prahu. Ostatně během jednání o novele proti nim z Asociace krajů, jejímž členem je i hlavní město Praha, nebyly závažnější připomínky.

Osobně jsem velmi uvítal řešení dalšího problému. Tím je inspekce sociálních služeb. Na její úroveň a hlavně na to, že se zatím šlo spíš po účetní kontrole než po kvalitě, si léta stěžovali sami poskytovatelé. Myslím, že převod inspekce z přetížených úřadů práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí je systémový krok správným směrem. Proti původnímu znění novely budu podporovat pozměňovací návrh na to, aby do inspekčních týmů byli zařazováni také zástupci krajů.

Co pokládám za důležité? Některé problémy, které se snaží v dobré víře řešit pozměňovací návrhy, částečně odezní po zavedení principu vyrovnávacích plateb v režimu povolené veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu. Novela předpokládá její plné zavedení v roce 2016. Jasná pravidla pro ni vymezilo rozhodnutí Evropské komise v roce 2012 nebo 2011. Pravidla by měla vést k hospodárnosti a transparentnosti. Měla by také přiblížit podmínky a standardy sociálních služeb v jednotlivých krajích. Pochopitelně při respektování regionálních specifik.

Vážené dámy a pánové, já sám, a pokud vím, také nikdo z klubu ANO nepodáme k tomuto tisku pozměňovací návrh. Nechceme komplikovat přijetí potřebné novely. Ovšem podpoříme rozumné návrhy, které ji a hlavně dotační řízení na rok 2015 neohrozí. To všechno s vědomím, že přijetí novely považujeme jenom za první krok k uvedení pořádku do financování sociálních služeb. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, vešel jste se asi do tří minut, pouze pro vaši informaci. Takže jste splnil to, co jste říkal na začátku.

Paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dříve než budu avizovat, že se přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu, tak dovolte, abych vystoupila s komentářem, který je také stanoviskem klubu TOP 09.

Máme před sebou předloženou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má realizovat převod dotace na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu na kraje. Pokud se vrátíme do historie, myslím, že už jsem tady několikrát upozornila, že peníze, které se vyplatily do financování sociálních služeb do roku 2006, přesně v tom roce činily asi 13 mld. korun na poskytování služeb péče. V dnešní době jsme dohromady s příspěvkem na péči a s dotací na poskytování sociálních služeb na výši asi 27 mld. korun. Takže vidíte, že peněz je tam hodně, a přesto jsou neustále stížnosti o nedostatečném financování poskytovatelů sociálních služeb. Takže to jen na okraj.

Do roku 2006, před přijetím zákona o sociálních službách, té zmíněné stoosmičky, bylo financování jiným způsobem. Peníze šly jednak jako účelově vázaná dotace do rozpočtu kraje, který se znalostí věci potom přiděloval peníze jednotlivým neziskovým organizacím. Dále to byl proud, který financoval dotaci na lůžko jednotlivým poskytovatelům, kteří patřili obcím. A poslední byl balík, který šel jako dotace na výkon zřizovatelských funkcí v rámci krajů, které převzaly svá zařízení z bývalých okresních úřadů. Takže to jen do historie. (Hluk v sále sílí.)

Od roku 2007, kdy vešel v účinnost tento zákon o sociálních službách, jsme v jiné situaci a předpokládalo se... (Poslankyně se odmlčela.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se opět omlouvám a prosím o klid.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Předpokládalo se, že lidé, kteří budou potřebovat sociální služby, si zaplatí vše z příspěvku na péči, který takto byl i koncipován.

Domnívám se, že jsme dospěli tak daleko, že je potřeba velká novela financování sociálních služeb, která se bude zabývat jednotlivým postavením zřizovatelů, ať už se týkají zřizovatelů krajů, ať se to týká i obecních neziskových organizací apod., protože ta disproporce neustále narůstá. Zákon o sociálních službách v podstatě také vůbec neřeší to, že kraje jsou zároveň zřizovateli sociálních služeb a budou zároveň poskytovateli dotací. Takže pozor - zde se podle mě jedná o jasný střet zájmů. V neposlední řadě budou také chodit na kontrolu využití dotací, takže opravdu to považuji za střet zájmů.

Nebudu se dostávat do podrobností, které zde již paní kolegyně Hnyková vysvětlila, jakým způsobem budou kraje vlastně tento postup realizovat. Je pravdou, že v červnu letošního roku jsme byli ze strany úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí na výboru pro sociální politiku seznámeni s metodikou, kterou si na ministerstvu úředníci napsali. Takže to byla jedna věc. Já se domnívám, že jsme od toho zvolení politici a poslanci, kteří by měli tuto situaci mít ve svých rukou a rozhodovat velmi zodpovědně, protože toto byla skutečně dohoda mezi úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí a Asociací krajů, která odsouhlasila v rámci všech krajů tento způsob převedení financování na kraje. Ale nikoliv Poslanecká sněmovna. Hovoříme o metodice, která je přílohou zákona, který má být platný a účinný až od příštího roku, přesto již kraje podle této metodiky vlastně postupují. Takže to je jedna věc.

Pak jsem upozornila na to, že dotace přinejmenším obcím by mělo schvalovat zastupitelstvo krajů, ale nebudu tuto věc brát ještě z úst pana svého následujícího kolegy, který o tom také na výboru pro sociální politiku hovořil a jistě podá tento pozměňovací návrh. Hovoříme o dotaci, která je nenároková, to znamená, je to nemandatorní výdaj státního rozpočtu. Je pěkné, že máme k dispozici procentuální dohodu mezi jednotlivými kraji, ale vůbec nevíme, jakým způsobem bude tato dotace zakotvena do státního rozpočtu, jak se vůbec může stát takovýto výdaj mandatorním. Já se domnívám, že pouze komplexní změnou financování sociálních služeb.

V neposlední řadě bych chtěla upozornit na nedostatečné vysvětlení tzv. veřejné podpory, protože zde bylo sice hovořeno o tom, že se bude jednat o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ale nemám zde vyjádření Evropské komise, že právě tento postup je odsouhlasen pro příští rok právě pro poskytnutí dotací těmto krajům.

Domnívám se, že tento zákon není správný, proto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který by měl odložit účinnost o dva roky a který by měl umožnit, aby se jednak vyřešily disproporce mezi jednotlivými kraji, které snad nejsou spokojené s tím rozdělením, ale především by se mělo přistoupit ke kompletní a komplexní změně financování sociálních služeb. Již se na tom minimálně rok mělo pracovat. S touto předloženou novelou nejsem spokojena.

Za TOP 09 také mohu říci, že podpoříme jednak usnesení výboru pro sociální politiku, které obsahuje také návrh paní poslankyně Hnykové v původním znění, také pozměňovací návrh paní kolegyně Aulické-Jírovcové a další, které ještě zanalyzujeme po dnešním druhém čtení.

Děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dále vystoupí paní poslankyně Hana Aulická. Připraví se pan kolega Vilímec. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych i já přispěla do této diskuse.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaná novela zákona vzbuzuje velký zájem všech dotčených subjektů. Po desítkách jednání však stále vidíme značné mezery a nedostatky v předložené novele. Nasvědčuje tomu i množství předložených pozměňovacích návrhů, které ve většině ale bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí neakceptuje.

Jeden z pozměňovacích návrhů je předkládán i mnou a týká se tří paragrafů, které se zabývají oblastí inspekcí. Kontrolní činnost poskytovatelů sociálních služeb za účasti zástupců příslušných krajů vidím jako zásadní věc. První úprava se týká § 82 odst. 3, která se vztahuje ke zrušení registrace. Předkladatelem navrhovaná změna váže zrušení registrace na uložení sankce za správní delikt dle § 107 odst. 2 písm. m). Tedy na správní delikt, kterého se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako poskytovatel sociálních služeb dopustí tím, že nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP