(16.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji vám. Já potom zvyšuji hlas a vypadá to, že křičím, ale já nechci křičet, ale ten ruch mě opravdu ruší.

- prováděcí právní předpis, který stanoví bližší podmínky pro stanovení účelu, výše, členění a způsob poskytování dotace. Výše dotace kraje stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu. Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program včetně jeho aktualizací krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Za podanou žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podaná kraji prostřednictvím tohoto programu. Kraj předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového roku prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný přehled o čerpání dotací a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok. Dále žádám, aby dotace byla účelově členěná na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství. Tam přece ty peníze patří. Nebo se pletu? (Hluk v sále.)

Pozměňovací návrh kolegy Kaňkovského a můj, který byl schválen na výboru a je součástí usnesení výboru, rozpoutal velké emoce a já sama jsem byla vystavena tlaku, abych svůj návrh stáhla, a je tomu tak stále. Bylo vyvoláno minulý týden jednání s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla dohoda, že budou respektovat vytvoření nařízení vlády do konce letošního roku na další období a že budou směrná čísla do nařízení vlády dána, aby Asociace krajů si mohla o nich každoročně rozhodovat. Přišel návrh z Ministerstva práce a sociálních věcí, že nařízení vlády -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale hladina hluku se opět zvedá. Já jsem napomínal paní poslankyni Berdychovou, musím napomenout i pana premiéra, protože dělá úplně to samé. Diskutuje s paní ministryní a ruší paní poslankyni, která řeční. Takže omlouvám se, platí to pro všechny, pane premiére. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Přišel návrh z Ministerstva práce a sociálních věcí, že nařízení vlády bude až od roku 2018, což je pro mě naprosto nepřijatelné, a já věřím, že můj pozměňovací návrh najde podporu u vás ve třetím čtení.

O nařízení vlády se mluvilo hned od začátku v zákoně o sociálních službách a není to žádný výmysl poslankyně Hnykové. Všichni se do něj můžete podívat. Já prostě nechápu, co Asociace krajů zastupovaná panem Čermákem sleduje a proč to tak potřebuje. Aby návrh novely fungoval, tak jak byl předložen, že bychom sociální služby změnili na služby sociálně demokratické, protože ve většině krajů vládne právě tato strana? Mám velmi vážné obavy, že sociální služby jsou ohroženy a že může dojít k transformaci, a tak by přešly do soukromých rukou. To pak, vážení, musíme vyčlenit ze státního rozpočtu další peníze na výstavbu chudobinců.

Musím vás, vážené dámy a pánové, upozornit, že se již rozběhlo dotační řízení a není schválena novela. A já nebudu poslankyní, která k tomu bude mlčet a odsouhlasí vše, co jí ministerstvo předloží, jinak ohrozí sociální služby. Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí nám ve středu 3. září řekli, že přepracování metodiky do nařízení vlády neohrozí plynulý chod dotací, tak nechápu jejich nové návrhy. Zadání dostali úplně jiné a moji kolegové z jiných politických stran, které se tohoto jednání účastnily, vám to mohou potvrdit.

Chci stabilní sociální služby, transparentní financování a ve všech krajích stejné podmínky, ale nevěřím, že metodika, která nám byla předložena, je jejím garantem. Doufám, vážené kolegyně a kolegové, že vše zvážíte a neohrozíte budoucnost v sociálních službách. Ke svému doplňujícímu pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní kolegyni a slovo má paní poslankyně Pecková, připraví se pan poslanec Soukup. (Výkřik v levé části sálu.) Ale no tak, já prosím opravdu levou část sálu, aby nepokřikovala.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Tak ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. V současné době upravuje procentní podíl kraje na celorepublikovém objemu finančních prostředků na podporu poskytování služeb mezi kraje a hlavní město Prahu § 101a odst. 5. Ministerstvo však v minulých letech při stanovení tohoto procentního podílu nedodržovalo kritéria obsažená v zákoně a finanční prostředky rozdělovalo v přímém rozporu s ním, což se dá velmi snadno ověřit v dostupných statistikách přímo Ministerstva práce a sociálních věcí.

V novele zákona je navrženo stanovit podíl kraje procentními podíly z celku, které nejsou v žádném vztahu k reálným potřebám poskytování sociálních služeb ani relevantním statistickým datům, jako je např. počet obyvatel, objem vyplácených příspěvků na péči nebo kapacitách poskytovaných sociálních služeb v kraji a nejsou ministerstvem ani nijak zdůvodněny. Naopak novela legalizuje stav, kdy jsou některé kraje diskriminovány na úkor krajů jiných.

Proto navrhujeme jednoduché a transparentní kritérium rozdělení finančních prostředků, a to podle počtu obyvatel krajů a hlavního města Prahy. Jen pro ilustraci, v novele navrhovaný procentní podíl pro hlavní město Prahu je 8,08 % z objemu finančních prostředků při 11procentním podílu počtu obyvatel České republiky. Pokud by byl přijat návrh ministerstva, dojde podle našeho názoru k porušení principu rovnosti v přístupu občanů České republiky k sociálním službám, a zákonná norma tak může být v rozporu s Ústavou České republiky. Není pravda, že Praha odsouhlasila dohodu krajů v celém rozsahu. Praha souhlasila, že změna je potřeba a že je na ni připravena bezodkladně. Proti fixaci a výši podílu opakovaně protestovala a příslušný radní opakovaně oslovil jak ministerstvo, tak zástupce jednotlivých krajů, ti ale až na výjimky nereagovali.

Chceme jenom zajistit všem občanům rovný přístup k sociálním službám, založený na jasných transparentních kritériích, která budou pravidelně vyhodnocována pro dané rozpočtové období, aby objem finančních prostředků v rámci možností státního rozpočtu pružně reflektoval potřeby občanů daného kraje. V podrobné rozpravě se proto přihlásím k pozměňovacímu návrhu a nyní vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším v pořadí je pan poslanec Soukup a připraví se paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v duchu představ poslanců ANO o jednacím řádu Sněmovny, tedy krátce, se vyjádřil k vládní novele zákona o sociálních službách i já. Jako klubový garant tisku 257 navrhnu kolegům za ANO hlasovat pro přijetí stěžejních tezí novely. Za nepřijatelný pokládám tedy jakýkoli pozměňovací návrh na odložení přechodu financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Termín 1. leden 2015 pokládám za neměnný. Mám k tomu silný důvod - tím je vzácná shoda hlavních aktérů přechodu financování nad prováděcí novelou, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Na některé paragrafy a odstavce novely jsou pochopitelně odlišné názory, jsou promítány do pozměňovacích návrhů. Za rozumný např. pokládám návrh, podle kterého nebudou v krajích o rozdělování peněz na sociální služby rozhodovat radní, ale zastupitelstva. Navrhnu kolegům v klubu ANO také podpořit návrh, že ministerstvo nebude vydávat k vyhlašováním dotačních řízení metodické pokyny, ale právně silnější nařízení vlády nebo ministerské vyhlášky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP