(16.30 hodin)
(pokračuje Nytrová)

V rámci navrženého § 33a provést následující úpravy:

Byt a ubytovací zařízení.

Odstavec 1. Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a je k tomu účelu užívání určena podle stavebního zákona a je zkolaudována jako byt.

Vypustit odstavec číslo 2. Odstavec číslo 2 nově zní: Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí ubytovací zařízení k tomuto účelu užívání určené podle stavebního zákona nebo zkolaudované jako ubytovna splňující požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, musí splňovat podmínky uvedené v § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Odstavec 3. Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor místností, které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem k trvalému bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou k tomuto účely zkolaudovány.

Odstavec číslo 4. V případech hodných zvláštního zřetele lze pro účely tohoto zákona za byt považovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije víc osob, které se pro účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt poskytován příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt a dále se postupuje podle § 8.

Odstavec číslo 5. Posouzení kritérií stanovených v odstavci 1 až 3 provádí na žádost orgánů pomoci v hmotné nouzi stavební úřad příslušný k povolení dané stavby.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj také do podrobné rozpravy?

 

Poslanec Adolf Beznoska: Jeden pozměňovací návrh. § 34a, poslední věta, která přibude. Maximální výše příspěvku na jedno lůžko v ubytovacím zařízení definovaného podle § 33a odst. 3 činí za kalendářní měsíc 1000 korun.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tím jsme pravděpodobně vyčerpali podrobnou rozpravu, takže já podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Žádný návrh, který bychom v této fázi měli hlasovat, také nepadl, takže v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem 12, což je

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Prosím paní ministryni práce a sociálních věcí, aby tento tisk uvedla. Zpravodaj dorazí hned po vás.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože se jedná o druhé čtení, tak jenom stručně připomenu, že tento návrh především upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb. Jedná se vlastně o to, že o dotacích pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 budou poprvé rozhodovat kraje namísto Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně je to věc, která už dávno měla být, ale pořád se odkládala. Ještě v minulých letech se Ministerstvo práce stejně dotazovalo krajů, protože nemůžeme znát všechny jednotlivé poskytovatele, a ty dotace se v naprosté většině případů řídily podle toho, co kraje doporučily. Takže my se domníváme, že ten přechod je připraven kvalitně. V tuto chvíli už probíhají na jednotlivých krajích procesy pro dotační řízení na rok 2015.

A co se týče směrných čísel, o kterých tady nepochybně bude ještě diskuse, to znamená procentuální částky přidělené jednotlivým krajům, tak bych jen chtěla říci, že to nestanovilo ministerstvo, to se stanovilo na dohodě na zasedání sociální komise Asociace krajů a vycházejí přesně zase na základě jejich dohody z čísel z průměrů za poslední tři roky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A teď je ten moment pro zpravodaje, resp. nejprve by to byla zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Hnyková a po ní pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Novotný. Nejdřív paní zpravodajka výboru pro sociální politiku. Já ji prosím, aby nás seznámila s usneseními výborů, která nám byla doručena jako tisky 257/1 a 2.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, přeji vám zase hezké odpoledne a dovolte mi, jako zpravodajku tohoto tisku, vás seznámit s usnesením číslo 66 výboru pro sociální politiku, přijaté na 9. schůzi dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 257.

Po úvodním slově Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí, a zpravodajské zprávě poslankyně Jany Hnykové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tisk projednal a přijal k tomuto usnesení, které najdete, jak už zde zaznělo, v systému pod číslem 257/2. Toto usnesení kromě toho, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas i s podanými pozměňovacími návrhy a zmocnilo zpravodajku tohoto výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Jinak děkuji vám za pozornost a já se v obecné rozpravě ještě ke slovu přihlásím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, již jste přihlášena jako první do obecné rozpravy. Ještě předtím než k tomu dojde, prosím pana poslance Novotného, zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Josef Novotný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážená vládo a kolegové, dovolte, abych vás jako zpravodaj rozpočtového výboru seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 12. schůze ze dne 4. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 257.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí paní Šteklové, zpravodajské zprávě poslance Novotného a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 257, schválila bez připomínek. Za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP