(16.20 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Téma je jasné a celkem jsme se všichni v té debatě, všichni diskutující se protnuli v tom, že tento první krok, a tak ho všichni chápou, je velmi nutný, je to krok správným směrem, opravdu omezuje obrovský kšeft s problémem s lidskou chudobou, a sice to bylo dokladováno na dramatickém nárůstu výše doplatku na sociální bydlení. V debatě se objevilo to podstatné, totiž že paní ministryně v koordinaci a ve spolupráci s dalšími ministry okamžitě, nebo je nezbytné nutné, aby zahájila práce na novém zákonu o sociálním bydlení, který by tu problematiku řešil. Komplexně v tomto případě i tady byla shoda, protože je nutný nový zákon.

Co se týče konkrétních věcí, které připomněli jednotliví diskutující, pan Tomio Okamura poznamenal, že hnutí Úsvit podpoří tento návrh, a měl k němu některé připomínky ohledně cenové mapy, kde sám jasně řekl, že zatím není povinná, některé obce ji nemají, takže těžko ji brát jako vodítko. Ale Úsvit bude hlasovat pro.

Pan kolega Stanjura vyjádřil určité zkušenosti zejména z ostravské samosprávy, kde byla velmi dobrá myšlenka, že obce by měly mít zřejmě v novém zákoně velkou pravomoc, aby samy mohly rozhodnout, jestli v dané lokalitě, v dané obci, na daném území bude, či nebude ubytovna, do které směřují doplatky na bydlení. Řešil i stavebně technické a další věci, které v tom návrhu obsaženy jsou.

Zrovna tak jako paní poslankyně Hnyková. Ta zamířila i do polemiky s pozměňovacím návrhem pana kolegy Sklenáka, který vzápětí vysvětlil, jak to bylo myšleno, a vysvětlil, že celá řada lidí, kteří mají problém s bydlením, směřují sami a dobrovolně do těch chat, chatek atd.

Debata byla věcná, paní kolegyně Chalánková řekla něco o statistice. Jenom připomínám, že už je to 2,6 mld. za minulý rok ročních doplatků na sociální bydlení, takže obrovský byznys. Pan kolega Gabal s paní kolegyní Havlovou hovořili o rizikových oblastech a o nutnosti neprodleného řešení. Ostatní diskutující už v podstatě jenom shrnovali nějaké dílčí problémy.

Celkově se dá říct, že debata byla opravdu plodná a že návrh pravděpodobně s pozměňovacími návrhy, které zazněly a ještě zaznějí, bude mít asi podporu sněmovny. Tolik krátké shrnutí naší dosavadní debaty. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za velmi profesionální práci zpravodaje. V této fázi, protože nepadlo nic, o čem bychom měli hlasovat, otevírám podrobnou rozpravu. S přednostním právem do podrobné rozpravy. Tím pádem má slovo pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Havlová.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Avizoval jsem v obecné rozpravě, že načtu pozměňující návrhy. Chci říct, že pozměňující návrhy se budou dotýkat v zásadě dvou oblastí. Za prvé pravomoci obcí vydat souhlas k tomu, aby konkrétní ubytovně mohl být vyplácen doplatek na bydlení, a současně aby doplatek na bydlení mohl být vyplácen pouze buď v bytech nebo ubytovnách, aby nebyla možnost vyplácet doplatek na bydlení v jiných prostorách.

Abych byl přesný, tak teď to budu citovat na mikrofon, ten pozměňující návrh.

Za prvé, v novelizačním bodu číslo 20 se v § 33 odst. 6 v druhé větě na konec věty doplní slova: "v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází." To je důvod zvláštního zřetele, že může být doplatek na bydlení vyplácen i v ubytovnách. Tento, pokud to přijmeme, řekne, že se tam může vyplácet, pouze pokud s tím obec souhlasí. Nikomu nezakazujeme provozovat ubytovnu, pouze říkáme, pokud chce majitel ubytovny čerpat státní peníze, měl by mít souhlas obce.

A potom k druhému problému, tzn. aby se doplatek na bydlení mohl vyplácet pouze v bytech nebo ubytovacích zařízeních, navrhuji nové znění novelizačního bodu číslo 21, a teď bych s dovolením, je to pět odstavců, z formálních důvodů musím načíst všech pět odstavců tohoto novelizačního bodu číslo 21.

Bod 21 zní: Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní: § 33a Byt a ubytovací zařízení

Odst. 1. Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo jednotlivá místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání podle stavebního zákona zkolaudovány jako byt.

Odst. 2. Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí ubytovací zařízení k tomuto účelu užívání určené podle stavebního zákona nebo zkolaudované jako ubytovna splňující požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, musí splňovat podmínky uvedené v § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Odst. 3 zní: Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor místností, které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem k trvalému bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou k tomuto účelu zkolaudovány.

Odst. 4 zní: V případech hodných zvláštního zřetele lze pro účely tohoto zákona za byt považovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije více osob, které se pro tyto účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt poskytován příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt a dále se postupuje podle § 8.

Odst. 5. K posouzení kritérií stanovených v odst. 1 až 3, provádí na žádost orgánů pomoci v hmotné nouzi stavební úřad příslušný k povolení dané stavby.

Takto zní celé nově navržené znění § 33a. Musím říct, že je takřka totožné s vládním návrhem, ale abychom mohli hlasovat i o těch změnách, musel jsem přečíst všech pět odstavců.

Děkuji za pozornost a věřím, že do příští středy, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v třetím čtení, najdeme shodu, a věřím, že tyto návrhy mají šanci pro podporu, protože jsou to sice zkušenosti ostravské samosprávy, ale nijak nevybočují ze zkušeností jiných samospráv, které se s tímto problémem potýkají na svém území. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do podrobné rozpravy paní poslankyně Havlová, připraví se paní poslankyně Nytrová.

 

Poslankyně Olga Havlová: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, tímto bych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému zařazeny pod čísly 1356 a 1375. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Nytrová. Paní poslankyně Nytrová! Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: V rámci novely zákona o hmotné nouzi navrhuji vypustit možnost výplaty doplatku na bydlení v jiných než obytných prostorech k tomu určených jako byt nebo ubytovna v souladu se stavebním právem a splňujících požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti navrženého zákona. Zamezit tomu, aby se do nákladů na bydlení započítávaly náklady na bydlení v jiných prostorech než k tomu určených, tzn. určených jako byt nebo ubytovna v souladu se stavebním právem a splňujících požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti navrženého zákona. Vypustit jakékoli odkazy na jiný než obytný prostor a § 33b.Vypustit navržený § 33b, standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru a jejich kontrola. Umožnit výplatu doplatku na bydlení jen v prostorech, určených jako byt nebo ubytovna v souladu se stavebním právem a splňujících požadavky stavebního zákona a prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, platných ke dni nabytí účinnosti navrženého zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP