(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím kolegy, aby nerušili pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já klidně počkám, mně to nevadí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne, on nepočká, vy ho nebudete rušit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Počkám, jsem říkal. Dokud budou rušit, tak počkám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: No a já prosím, aby se ta debata vedla v předsálí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Zase paní ministryně by měla být na té rozpravě, my to opravdu považujeme za důležité téma. Je to vlastně téma, které podle mě nerozděluje koalici -opozici v tom, jestli to řešit máme, možná nás to rozděluje v tom, které nástroje a jaké kroky máme udělat.

Názor samosprávy, nejenom ostravské, která to mým prostřednictvím vzkazuje ostatním, je, že by bylo potřeba legislativně zajistit - a říkám v této novele ne, nejsme na to připraveni, abychom to načítali teď ve druhém čtení -, aby ubytovny, které chtějí pobírat doplatek na bydlení, měly souhlas příslušné obce. To si myslím, že je rozumná věc. Samosprávy navrhují, aby vyplácení doplatku na bydlení majitelům ubytoven bylo podmíněno i poskytováním sociálních služeb. Zase si myslím, že to je rozumná věc, že to jsou spojité nádoby, které (nesrozumitelné). Určitě existenci ubytovny podmínit tím, že se stanoví maximální kapacita té či které ubytovny, a tím pádem se odstraní a předejde těm problémům, kdy tam žije mnohem víc lidí, než chtějí. To společné posuzování samozřejmě k tomu přispívá, to je třeba říct.

Pak je třeba stanovit, ale taky vymáhat jasná pravidla stavební, požární, hygienická, protože ona mnohdy jsou, mnohé ty stavební úřady tak nepostupují, nebo postupují poměrně zdlouhavě, takže dát zase nástroj těm, kteří tato pravidla chtějí uplatňovat, aby je mohli účinně vymáhat a případně při porušování hygienických, požárních či jiných standardů ty ubytovny zavírat.

A pak, a to je dlouhodobý úkol, se kterým se potýká každá politická reprezentace, tak já ho sice zmíním, ale není to nic nového: Musíme mít nějakou komplexní politiku sociálního bydlení. My jako občanští demokraté zdůrazňujeme, že klíčová je prostupnost. Já si myslím, že existuje mnoho sociálních bytů, které se dneska tak neoznačují. To jsou byty, ve kterých začínají mladé rodiny. To jsou ty levnější byty, a oni pak samozřejmě mají snahu měnit bydlení a odcházet do lepších či větších bytů, ale skutečně udělat funkční systém prostupnosti, aby ti, kteří přijdou na ubytovnu, tam už nezůstali. Když už je nějaký problém a vyřešíte ho jednou a pak to nemá řešení, protože když někdo jiný se dostane do problémů za šest, devět, dvanáct měsíců, najednou tam ta kapacita není. To znamená mít jasná pravidla pro tu prostupnost.

To jsou podněty k příštím debatám nad další novelou, protože rozumíme tomu, že problém byl akutní, řeší se takhle, ale existují další problémy a není důvod nevyužít zkušenosti kolegů z komunální politiky, kteří to řeší dnes a denně. V rámci této novely si pak dovolím načíst v podrobné rozpravě ty návrhy, které přicházejí z Ostravy. V zásadě, abychom nepřipustili - nebudu to číst podrobně, to přečtu až v podrobné rozpravě - vyplácení doplatku na bydlení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu znovu o klid. A žádám o to, aby nikdo nerušil zpravodaje a paní ministryni, protože ti musejí sledovat rozpravu ještě detailněji než ostatní. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V zásadě těch návrhů je víc, týkají se dvou paragrafů, to načtu, ale v zásadě se to týká toho, abychom neumožnili vyplácet doplatek na bydlení v jiných prostorách než v prostorách určených k bydlení. Třeba ten § 33b se snaží to řešit a stanovit nějaké standardy. My si myslíme, že je lepší to vůbec neumožnit, a k tomu bude směřovat i ten pozměňovací návrh. Věřím, že do příštího týdne nebo do třetího čtení jsme schopni to ještě debatovat a případně najít pro tento návrh podporu, protože ho považuji za rozumný. Podrobnosti a pak to konkrétní znění přečtu určitě v podrobné rozpravě, nechci teď zatěžovat. Ale chci říct, že to trápí mnohé starosty a zastupitelstva bez ohledu na politickou příslušnost, bez ohledu na velikost města. Jsou města, ve kterých ten problém není, naopak existují desítky, možná stovky měst, která ten problém trápí.

My jsme připraveni ten návrh zákona podpořit, i pokud by neprošly naše pozměňovací návrhy. Považujeme je za doplnění, není to nic, co by bylo proti návrhu vlády a paní ministryně. Věříme, že bychom mohli získat podporu, a jsme připraveni spolupracovat zejména v sociálním výboru v debatách o tom, jak tuhle otázku řešit v těch oblastech, o kterých jsem hovořil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Hnyková, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Já si nasadím brýle a jdeme na to.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám podruhé hezké odpoledne. Dovolte mi vyjádřit se k novele zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 256. Po jeho důkladném prostudování jsem dospěla k názoru, že musím upozornit na některé závažné skutečnosti, o kterých se tady již mluvilo. Zároveň se i vyjádřím k pozměňovacímu návrhu kolegy Sklenáka.

Když se podívám do důvodové zprávy k této novele a zaměřím se na podmínky bydlení, zjistíme - cituji: "Jedním z hlavních cílů je přesněji definovat vhodné ubytování, do kterého stát bude poskytovat doplatek na bydlení s pomocí hygienických norem a standardů kvality bydlení a jejich kontroly ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví a se stavebními úřady a také navázat na splnění těchto norem a standardů výši odůvodněných nákladů na bydlení."

Předpokládají se spíše finanční úspory, protože se výše doplatku na bydlení bude vztahovat na kvalitu bydlení, a také se navrhuje pravidlo, aby byl poskytován v konečném důsledku pouze jeden doplatek na bydlení do jednoho bytu nebo jednoho jiného než obytného prostoru. Přesné vyčíslení finančních dopadů navrhovaných opatření ale není možné, protože nejsou v současné době známy údaje o hygienických normách a standardech kvality bydlení. Zároveň nevíme, kolika příjemců by se novela dotkla, kolika osobám by doplatek na bydlení kvůli nesplnění těchto norem a standardů nebyl poskytnut, takže nevíme, kolik finančních prostředků se tímto způsobem ušetří ze státního rozpočtu.

Navrhovaná právní úprava bude garantovat práva a povinnosti osob v hmotné nouzi a také bude garantovat jejich nárok na hmotné zabezpečení. Bude také zabraňovat vytlačování sociálně ohrožených skupin obyvatel do substandardních forem bydlení. Toto si prosím zapamatujte - ty substandardní formy.

Potud by se zdálo být vše v pořádku. Novela ale navrhuje pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi definovat pojmy byt, ubytovací zařízení a jiný než obytný prostor. Pro jasné vymezení a odlišení prostorů, ve kterých se bydlí, se částečně vychází ze specifikací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Za jiný než obytný prostor se navrhuje považovat místo, u kterého je na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu stanoveno, že tento prostor je určen pro bydlení, a který zároveň splňuje standardy kvality bydlení. Pro účely tohoto zákona se tedy navrhuje definovat standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru. Tyto kvalitativní požadavky byly vybrány z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, a jejich kontrolu bude provádět stavební úřad, do jehož kompetence tato problematika spadá. Úřad práce České republiky na základě stanoviska stavebního úřadu vyhodnotí, zda lze doplatek na bydlení do takového prostoru poskytnout, zda je tedy tento prostor vhodný pro bydlení osob. Finanční podporu státu prostřednictvím doplatku na bydlení je nezbytně nutné navázat pouze na ubytovací zařízení a prostory vhodné k bydlení. To znamená, že v ubytovacích zařízeních a prostorách, které nejsou primárně určeny k bydlení, je nutno definovat kvalitativní požadavky pro tyto prostory.***
Přihlásit/registrovat se do ISP