(12.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Stanjuru a potom pana poslance Kalouska. Jenom vysvětluji, že ten, kdo se přihlásí elektronicky, považuje se to jako písemné a má přednost. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My skutečně nemůžeme za to, jaké jsou titulky v novinách. A my ty noviny nevlastníme! Taky vám nevyčítám, jaké jsou titulky v denících, které vy vlastníte. Takže pokud si přečtete projev našeho pana předsedy, tak ta slova, která jste citoval, tam stoprocentně nenajdete.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A mám zde ještě písemnou přihlášku k faktické paní poslankyně Wernerové, je-li tomu tak. Tak to je omyl. Prosím, pane poslanče Kalousku, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane ministře, já vás nechci trápit. Samozřejmě, žádná právní norma vám neukládá mi odpovědět přesně. A já samozřejmě vím, že jste si neposlal žádnou žádost k Evropské investiční bance, a vím, že v dozorčí radě sedí pan náměstek Gregor. Má otázka zněla jinak. Zda jste se dotazoval u funkcionářů Evropské investiční banky, že by bylo něco takového možné. Prostě kuloáry jedou touto pomluvou, kterou já jsem rozhořčeně odmítl jako český vlastenec, ale docela bych rád, abyste ji tady jednoznačně odmítl: Ano, nikdy s žádným pracovníkem EIB jsem nemluvil o možnosti získání úvěru pro Agrofert. Toto ujištění pro náš klidný spánek jsem si přál. Ale samozřejmě nám ho nemusíte dát.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou prosím pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pane Kalousku, já jsem tady řekl, že Agrofert má volné linky asi 15 miliard. Tak jakou to má logiku, abych se někoho dotazoval? Nedotazoval jsem se!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne nebo poledne? Kolik je? Jedna? Předobědí.

Velmi stručně. Ještě nejsem ve Sněmovně tak dlouho, abych podesáté opakoval to, co přede mnou desetkrát zaznělo. Vezmu to stručně zpátky ke kampeličkám. Pan kolega Dolejš velmi pěkně popsal debatu, která proběhla na rozpočtovém výboru. Já jsem taky jeden z těch, který podporuje regulaci, zpřísněnou regulaci ze strany České národní banky, jakkoli se tady bavíme zhruba o jednom procentu trhu a kampeliček máme v celé republice tuším 11. Přesto si myslím, že kdyby došlo k dominovému efektu, tak by to mělo významný dopad na Fond pojištění vkladů. Čili všechny věci, o kterých tady byla řeč, a já se k nim hlásím, mají svoji logiku. Přesto avizuji, že v rámci podrobné debaty rozpravy načtu pozměňující návrh. Jeden bude ve smyslu zpřísnění ještě podmínek ohledně bilanční sumy kampeliček a druhý trošičku vstřícnější ke kampeličkám, rozvolnění časové. Nic, a tolik diskutovaný poměr 1:10 se měnit v mém návrhu nebude. Tak takto velmi stručně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Pokusím se přednést pozměňovací návrh v těch dvou oblastech, tak jak jsem o něm před vteřinkou hovořil.

První věc. V článku I odst. 7 se nahrazuje následujícím zněním: V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: Odst. 2: Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 4 mld. korun. Odst. 3: Souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit 4 mld. korun.

Druhý. Článek I odst. 10 se nahrazuje následujícím zněním: V § 28g se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí: Odst. 4: Pokud Česká národní banka zjistí, že bilanční suma družstevní záložny překročila 4 mld. korun, uloží záložně opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše jeden rok. Nezjedná-li družstevní záložna v této lhůtě nápravu, Česká národní banka jí odejme povolení.

Odst. 5: Pokud Česká národní banka zjistí, že souhrnná bilanční suma družstevních záložen uvedených v § 8 odst. 3 překročila 4 mld. korun, uloží těmto družstevním záložnám opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše jeden rok. Nezjednají-li dotčené družstevní záložny v této lhůtě nápravu, Česká národní banka odejme povolení všem družstevním záložnám uvedeným v § 8 odst. 3.

Odst. 6: V době řízení o žádosti družstevní záložně o souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost a řízení o udělení bankovní licence podle zákona upravujícího činnost bank se neuplatní postupy uvedené v odstavcích 4 a 5.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

Třetí změna. Článek II odst. 5 se nahrazuje následujícím zněním: Ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2018, se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny před 1. lednem 2018 do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto vkladů nebo jejich zvýšení. Přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům. Na takový souhrn vkladů se od 1. ledna 2020 použije ustanovení § 3 odst. 4 věta druhá zákona č. 87/1995 Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2018 v případě, že souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu člena družstevní záložny nepřesáhne 20 000 korun. Použije-li se souhrn vkladů člena družstevní záložny uvedený ve větě první, omezení podle § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2018, nenáleží členovi družstevní záložny úrok ani obdobná výhoda z části souhrnu vkladů, která převyšuje stanovené omezení.

Čtvrtá změna. Do článku II se vkládá nový odstavec 6 s následujícím zněním: Pokud bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nepřekračuje k 1. lednu 2015 4 mld. korun, nesmí bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou dobou (osobou?) nebo osoby (osobami?) jednajícími ve shodě překročit 4 mld. korun v období od 1. ledna 2015 do 1. ledna 2018.

Pátá změna. Článek III se nahrazuje následujícím zněním: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou ustanovení čl. 1 bodů 1, 2, 3, 7 a 10, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Čili dvě změny: zpřísnění, co se týče bilanční sumy, a rozvolnění, co se týče termínu, tak aby nepůsobila některá ustanovení opatření České národní banky retroaktivně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a současně přerušuji schůzi. Vyhlašuji polední přestávku. Sejdeme se zde ve 14.30. Jenom organizační info: Ve 13.05 se sejde organizační výbor.

Děkuji vám a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP