(9.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Posledním návrhem je návrh pana poslance a předsedy klubu Úsvit Fialy, aby bod 174, což je vyšetřovací komise D47, byl zařazen pevně na čtvrtek 25. 9., a to jako druhý bod po bodu, který jsme zařadili, to znamená odvolání se pana poslance Kalouska.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Přihlášeno je 166, pro 160, proti 1, i tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zde byly načteny ke změnám programu. Než přistoupíme k bodu 8, poprosím o vystřídání a hlásím se o slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, včera za účasti čelných ústavních činitelů proběhlo na Hradě pod záštitou pana prezidenta republiky vyhlášení ankety soutěže o nejlepšího starostu, kterou pořádal Svaz měst a obcí. Já jsem měl tu čest předávat jednu z cen pro nejlepšího starostu či starostku v kategorii městský obvod či městská část. Tou oceněnou je naše kolegyně, paní poslankyně a starostka Jana Černochová, která z pracovních důvodů nemohla být přítomna, a já jsem tedy slíbil přítomným starostům a všem přítomným, že cenu převezmu, odvezu do Poslanecké sněmovny a předám ji. Takže dovolte, abych využil této možnosti, pogratuloval paní kolegyni a cenu předal. (Dlouhý potlesk. Cena byla předána.)

 

Děkuji. Budeme tedy pokračovat bodem

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Poprosím zpravodaje pana poslance Votavu, popř. pana ministra financí, aby zaujali místa u stolku zpravodajů, a mám zde poznámku, že tento tisk, jeho projednávání bylo přerušeno v obecné rozpravě. Zatím žádné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Není tomu tak. V tom případě obecnou rozpravu končím.

Žádný návrh na vrácení výboru k novému projednání jsem nezaznamenal. Můžeme pokračovat rozpravou podrobnou. Tu otevírám a první je přihlášen pan poslanec Karel Rais, připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Touto cestou bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1304. Jedná se konkrétně o § 85, vrácení daně osobám se zdravotním postižením, a zde navrhuji, aby slovo "osobní automobil" bylo nahrazeno slovem "motorové vozidlo".

Jde o výhodu pro tělesně postižené, to je pravda. V době, kdy vznikal zákon, existovala pouze možnost úpravy běžně prodávaných osobních automobilů, a tedy zákon nepostihoval všechny možné případy, protože ještě nebyla vyvinuta invalidní vozítka na bázi čtyřkolek. Druhým důvodem je sladění s ostatními zákony, a to zejména zákonem číslo 329 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který také používá termín "motorová vozidla". Jde o to, aby legislativa také byla sladěna. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Raisovi. Pan poslanec Dolejší Jiří a připraví se pan poslanec Uhlík.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jen se přihlásím k návrhu, o kterém byla včera řeč. Pro ty, kteří přes noc zapomněli, jenom připomínám, že jde o to zredukovat tři sazby na dvě a tu sníženou dát na 10 %. Přeji vám příjemné nejenom čtení tohoto návrhu, ale doufám, že se nějaká ručička pro tento návrh také zvedne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Uhlík a připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, milí kolegové, milé kolegyně, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je načten pod číslem 1340. Tento pozměňovací návrh se týká zařazení veterinárních léčiv do druhé snížené sazby DPH. Tato léčiva jsou totiž do značné míry provázána s léčivy humánními. V souladu s předpisy EU je možné při poskytování veterinární péče za určitých podmínek výjimečně používat i humánní léčivé přípravky.

Z řady důvodů už nyní jsou humánní léčivé přípravky levnější než ty veterinární, které obsahují stejnou léčivou látku. Rozdíly v ceně jsou dále stupňovány odlišnou sazbou DPH. Problémem je, že výrazně levnější humánní léčiva se využívají při poskytování veterinární péče stále častěji, a to i v případech, kdy pro danou indikaci existují registrované veterinární léčivé přípravky. Používání humánních léčiv pro dostupnosti registrovaných veterinárních přípravků přináší zásadní odborné problémy ve veterinární medicíně, protože humánní přípravky nejsou odzkoušeny na zvířatech a nelze garantovat jejich bezpečnost a účinnost, a přinášejí i problémy na straně humánních léčiv. Jmenovitě v oblasti dozoru nad uváděním humánních léčiv do oběhu a možnost jejich zneužívání.

To jsou v krátkosti důvody, které vedly k tomu, abychom pozměňovací návrh podali. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Fiala Petr.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, odkazuji se na své vystoupení ze včerejší obecné rozpravy, a dovolte tedy, abych se pouze přihlásil ke svém pozměňovacímu návrhu, který je v systému zařazen pod pořadovým číslem 1341. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a zatím posledním je pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem včera v obecné rozpravě odůvodnil podrobně svoje pozměňovací návrhy, takže zde se k nim pouze přihlašuji. Jsou to pozměňovací návrhy vložené do systému pod čísly 1357 a 1358.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě oznámím, že pan předseda Schwarzenberg hlasuje s náhradní kartou číslo 13. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova, pane vicepremiére. Ano, prosím, máte nyní prostor se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Včera tady byla plodná diskuse čtyřhodinová. Možná bych se chtěl vyjádřit k některým projevům. Pan poslanec Blažek tady, myslím, mluvil o minimální mzdě, alespoň jsem to tak pochopil. Je zajímavé, že minimální mzda u 430 tisíc státních zaměstnanců se týká jenom 490 zaměstnanců. Na druhé straně v privátním sektoru někteří říkají, že je to problém. Pan předseda Svazu průmyslu mluvil o dřevařském průmyslu například. Já jsem se na to díval. Tam se platí agenturním zaměstnancům 65 korun, tudíž dostávají na měsíc 11,5 tisíce.

Já samozřejmě nevím, proč stát má zákon o minimální mzdě, protože předpokládám, že dobří a poctiví podnikatelé chtějí dobře zaplatit své zaměstnance, adekvátně. Určitě plat 9 200 korun asi není to správné. Vycházím z toho, že jsme to navýšili. Žádná podrobná analýza, velice detailní, nebyla dána, kromě státního sektoru, a je to takový zajímavý paradox. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP