(15.10 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si na úvod dovolím jenom malé připomenutí, oč se jedná. Jedná se o rozsáhlou novelu se zásadními dopady na průběh služby vojáků z povolání a na budoucí plnění úkolů ozbrojených sil. Obsah návrhu zákona, respektive nejdůležitější moment novely, je zavedení nových pravidel systému řízení kariér, a tím zvýšení atraktivity vojenského povolání. K tomu má přispět i nový kariérní a platový řád pro vojáky. A dále se také jedná o implementaci práva Evropské unie v oblasti rozvržení doby služby vojáků. Myslím, že podrobně jsem představil novelu v prvním čtení, ale přesto bych rád připomenul některé klíčové principy navrhované úpravy.

Především je to svázání zastávané funkce s vojenskou hodností a odpovídajícím služebním platem. To je systém, který úspěšně funguje v řadě zemí NATO, jako je Velká Británie, Belgie, Spolková republika, Francie a tak dále. Platový řád odpovídající službě vojáka, ne pracovnímu poměru. Dále jde o odstranění dopadů v platových restrikcích z minulých let včetně snížení tarifních platů vojáků v roce 2010. Většině vojáků, především na výkonných pozicích, se tak plat mírně zvýší, propad lze očekávat pouze u vojáků s velkou mírou podílu příplatků, například za pohotovosti. Zavedení nástroje pro udržení vysoce specializovaných odborníků je jeden ze základních momentů novely. Jde o letce, lékaře a specialisty IT. Dosáhne se toho možností násobku takzvaného stabilizačního příspěvku. Dále jde o potlačení subjektivních vlivů při stanovování výše platu vojáka a zjednodušení struktury platu vojáků, což přispěje ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti systému řízení kariér. Dále jde o vytvoření podmínky pro předpokládané zvýšení náboru vojáků k nezbytnému doplnění dnes nenaplněných stavů a dále o zpřísnění některých postupů, jako je doba rozhodná, předpoklad výkonu služby nad rámec běžné pracovní doby nebo zařazení do pohotovostního systému a tak dále. Také jde o současné zachování nebo přiznání jiných prostředků ochrany nebo náhrad, které těžkosti vojenské služby kompenzují. Celkově směřuje novela k zefektivňování využívání mandatorních výdajů. Dovolím si zdůraznit, že při její implementaci budou použity výhradně současné rozpočtové prostředky určené pro mandatorní výdaje Ministerstva obrany.

Rád bych tímto závěrem poděkoval za způsob projednávání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Práce a debata byla velmi podrobná, v mnohém konstruktivní a padla řada podnětných připomínek členů výboru, které jsou z velké části obsaženy v komplexním pozměňovacím návrhu, který si myslím, že zkvalitňuje řadu aspektů předloženého návrhu, a reaguje tak na některé připomínky, které byly formulovány v rámci prvního čtení. Jednomyslné přijetí tohoto komplexního návrhu členy výboru ukazuje, že tato novela, která je především o zlepšení kariérní a platové situace vojáků z povolání v armádě, má širokou podporu mezi zákonodárci napříč politickým spektrem. Úplným závěrem si dovolím říct, že tato novela je armádou a vojáky netrpělivě očekávána.

Dovolím si požádat o podporu předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pár omluv. Paní poslankyně Maxová dnes od 15.30, pracovní důvody, pan poslanec Tejc dnes od 16 do 18, pracovní důvody, a pan poslanec Kasal dnes od 14.45 do 17.30, rovněž pracovní důvody.

My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali výboru pro obranu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 49/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a současně jeho předseda pan poslanec Kádner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil se svou zpravodajskou zprávou. Máme před sebou ve druhém čtení další z vládních návrhů zákonů týkajících se Armády České republiky a obrany jako takové, kterým se významným způsobem upravují podmínky výkonu služby vojáků z povolání, zejména pak jejich platové náležitosti. Z dalších věcí pak novela přináší změny právní úpravy služebního zařazení, hodností, studijních pobytů, dovolení a podobně. Nicméně zásadním momentem je nová právní úprava služebního platu.

Výbor pro obranu se tímto návrhem zabýval na dvou schůzích, a to na své 10. schůzi v červnu tohoto roku, kde členové výboru pro obranu a zástupci Ministerstva obrany hledali konsensus v podobě společného komplexního pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu zákona. Komplexní pozměňovací návrh byl pak následně výborem schválen na 11. schůzi 3. září 2014 jako sněmovní tisk 49/1, a to s doporučením, aby Poslanecká sněmovna návrh tohoto zákona přijala právě ve znění komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v tomto usnesení.

Jsem přesvědčen, že řada těchto změn zákon věcně posouvá k větší vyváženosti práv a povinností vojáků. Upozornil bych například na změny týkající se výsluhových náležitostí, služebního hodnocení a zachování vojenských hodností po novele zákona.

Myslím, že vše potřebné již řekl ve svém úvodním vystoupení pan ministr. Jen avizuji, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Tento návrh nám v případě jeho přijetí umožní projednat návrh zákona ve třetím čtení již v tomto týdnu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. První mám faktickou poznámku paní poslankyně Černochové, která chce, předpokládám, reagovat na úvodní slova. Prosím. A potom řádně pan poslanec Seďa.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Občanská demokratická strana se připojí k výzvě o zkrácení lhůty, protože jsme si vědomi toho, že tento návrh zákona již měl být projednáván Poslaneckou sněmovnou od roku 2011, a teprve 3. 12. 2013 se dostal na program v rámci prvního čtení. Jenom pevně věřím, a to bych chtěla velmi pěkně poprosit pana ministra, aby mne ubezpečil, že ostatní zákony - branný zákon a zákon o aktivních zálohách - nebude tato Sněmovna projednávat, pane ministře, deset měsíců, jako tomu je v případě zákona 221. Česká republika je v bezpečnostní situaci a čelí hrozbám, které mohou mít velmi významný vliv na bezpečnost našich občanů. Myslím si, že jak branný zákon, tak zákon o aktivních zálohách jsou přesně normy, které bychom měli mít na pořadu schůze v čase co možná nejkratším, aby legisvakance, která bude, byla, řekněme, maximálně do pololetí příštího roku a aby i schvalovaný projednávaný rozpočet na podzim letošního roku s těmito změnami již počítal. Chci ještě jednou ubezpečit, že nám skutečně legislativní odbor Ministerstva obrany tyto legislativní návrhy předloží a bude to hned na příští schůzi, abychom se tím mohli zabývat v rámci výboru pro obranu, řekněme, na říjnové, nejpozději listopadové, případně mimořádné schůzi. Opravdu je to velmi důležité a já prosím, abyste má slova brali vážně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP