(18.00 hodin)
(pokračuje Podivínský)

V § 55 odst. 6 písm. h) potom navrhuji za slovo "akademický" vložit slova "nebo výzkumný" a vypustit slova "který řídí jiné zaměstnance".

K § 57 odst. 3 potom do textu tohoto ustanovení navrhuji vložit za písm. b) slovo "nebo" a nové písm. c) ve znění "akademický nebo výzkumný pracovník, který působí v oboru odpovídajícímu oboru služby, na který se hlásí a který řídí jiné zaměstnance" a dále vložit do téhož ustanovení za slova "obce s rozšířenou působností" slova "vysoké škole nebo ve veřejné výzkumné instituci".

K § 57 odst. 5 písm. g) navrhuji za slovo "akademický" vložit slova "nebo výzkumný" a za slova "na vysoké škole" vložit slova "nebo ve veřejné výzkumné instituci.

Druhý pozměňovací návrh už je výrazně kratší, týká se Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kdy v § 2 odst. 1 navrhuji rozšířit vynětí působnosti zákona o státní službě i na předsedu a inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to tak, že písm. j) bude znít: "j) předsedu a inspektora Státního úřadu pro jadernou bezpečnost". Vynětí předsedy SÚJB z osobní působnosti zákona o státní službě by podle mého názoru přispělo k postavení SÚJB jako nezávislého regulátora tak, jak se to požaduje také ve směrnici Rady 2009/71/Euratom a také v připravované směrnici EU o jaderné bezpečnosti, a zároveň by to vytvořilo také systémové řešení postavení regulátorů v právním řádu.

K § 17 odst. 3 ve větě třetí zachovat jako související úpravu slova "nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost".

K § 19 odst. 5 navrhuji zachovat jako související úpravu slova "nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost". Nezávislost a nestrannost SÚJB je podporována nejen omezením vládních zásahů do systemizace, ale i omezením možností zásahu přímo do organizační struktury úřadu, a proto navrhuji zařadit SÚJB mezi úřady, jejichž organizační strukturu schvaluje přímo ten, kdo tento úřad řídí, kdo je v čele tohoto úřadu.

A třetím pozměňovacím návrhem je návrh týkající se především zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí, kdy navrhuji, aby v § 67 byl vypuštěn odstavec 4, a to bez náhrady. Čili § 67 by měl potom jen první tři odstavce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás přeruším a požádá Sněmovnu o klid. Hladina hluku je velká. Není to odkaz na tisk, který je v systému, a rád bych, aby jak stenozáznam, tak ti, kteří sledují z legislativy ty návrhy, byly přesné. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Ještě jednou děkuji, pane místopředsedo.

Ještě jednou si dovoluji zopakovat, že se jedná o § 67, kdy by byl zcela a bez náhrady vypuštěn odst. 4, a to z toho důvodu, že toto ustanovení bezdůvodně zavádí pro zaměstnance, kteří jsou vysíláni k výkonu zahraniční služby, nepřiměřeně tvrdší úpravu, než jakou obsahuje zákoník práce, kdy se to týká přeložení výkonu práce do jiného místa, a to je možné jen se souhlasem zaměstnance. Obecný § 47 zákona o státní službě umožňující přeložení zaměstnance bez jeho souhlasu nejdéle na 180 dnů, a odstavec 4 paragrafu 67 služebního zákona by postihoval zaměstnance, kteří se vrátí z vyslání tím, že by mohli být až na dva roky bez svého souhlasu převedeni na jiný správní úřad, byli by nuceni akceptovat nižší platovou třídu a v případě ústředních správních úřadů, které nejsou v Praze, by museli změnit bydliště, a tím pádem by to výrazně zasáhlo i do jejich rodinného života. Zaměstnanci vysílaní k výkonu zahraniční služby by tedy podle tohoto odstavce 4 paragrafu 67 měli horší postavení než všichni ostatní zaměstnanci, na které se vztahuje obecný § 47, a tedy s ohledem na ústavně zaručený princip rovnosti v právech by proto měl být tento odstavec 4 paragrafu 67 vypuštěn.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Podivínskému. Slova se ujme paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Hlásím se k svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 1180. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Slova se ujme pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 1193. A odůvodnění, které bych krátce řekl. Jedná se o paragrafy 55 až 57, kdy nám jde o snížení jednotlivých služebních hodností u příslušníků bezpečnostních sborů, kteří se mohou přihlásit v rámci jednotlivých výběrových řízení. Jedná se o jakési logické nastavení provázanosti s hodnostmi vojáků z povolání či dalších osob, které se mohou přihlásit na jednotlivé funkce představených v rámci výběrových řízení. Věc byla jednána na ústavněprávním výboru, kde nám jde o to odstranit disproporci mezi příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky Armády ČR. Pozměňovací návrh byl zpracován společně s kolegy z Ministerstva vnitra. Děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedající. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům v systému, které jsou zařazeny pod číslem 1192. Jedná se o sedm pozměňovacích návrhů na šesti dokumentech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní se ujme slova pan poslanec Václav Snopek, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, pane předsedající. Svým vystoupením se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je zanesen do systému pod číslem 1207. Jedná se o způsob vypořádání případných soudních sporů státních zaměstnanců. Současný návrh řeší systém pouze přes správní soudy a já jsem názoru, že by měly řešit tyto věci tedy občanské. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní pan poslanec Petr Fiala, připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě a který je vložen do systému pod číslem 1195.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Marek Benda. Připraví se pan kolega Jan Birke. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 1198, který je uveden v systému. Chtěl ho přednést pan kolega Vilímec, ale protože tady dneska není, tak tak činím já. Pokusím se někde najít zpravodaje, abych mu to jednou odevzdal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Jan Birke, připraví se pan kolega Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1203 k návrhu k tisku 71. Jedná se o doporučení o vyjmutí Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod z působnosti připravovaného zákona o státní službě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Birkemu. Nyní pan poslanec Jiří Petrů, poslední připravený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych načetl pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu služebního zákona, který navrhuje v § 70 na konci textu odstavce 1 doplnit slova - cituji: "nebo výkonu funkce poslance, senátora, poslance Evropského parlamentu, člena vlády, náměstka člena vlády nebo uvolněného člena zastupitelstva". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP