(17.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Proto mi dovolte, abych zmínila své pozměňovací návrhy.

První bod se týká subjektů, na které se zákon nevztahuje. Navrhujeme zařadit předsedu, respektive předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Týká se to § 2.

Druhý bod mého pozměňovacího návrhu se týká § 149, což je zvláštní ustanovení o osobním příplatku, kdy - budu citovat - v odst. 2: Státním zaměstnancům lze osobní příplatek snížit nebo odejmout také z důvodu snížení objemu potřebných prostředků v důsledku zvýšení platových tarifů. Úhrn platového tarifu a osobního příplatku tím však nesmí poklesnout. - Navrhuji, aby tento odstavec byl ze zákona odňat, a to z tohoto důvodu: Osobní příplatek se přiznává zaměstnancům v případě, kdy podávají mimořádné výkony. Platové tarify, respektive jejich zvýšení se týká všech zaměstnanců. Představte si situaci, kdy po jednání s odbory se zvýší platové tarify, ale nebude dostatek finančních prostředků, a tak dojde ke snížení osobních příplatků. Budou tím postiženi ti nejpilnější a nejpracovitější zaměstnanci. Považujeme to za demotivující moment. I Nejvyšší soud konstatoval, že nelze odebrat nebo snížit osobní příplatek při nedostatku finančních prostředků.

Vím, že jsem na začátku zmínila, že pozměňovací návrhy, které dnes budeme načítat, nemusí být koalicí podpořeny. Přesto doufám, že důvody, které jsem uvedla, vás povedou k tomu, že můj pozměňovací návrh podpoříte. Říkala jsem, že jednání koalice s opozicí mělo svá jasná pravidla od počátku. Došlo k dohodě, a tím se otevřela cesta ke schválení služebního zákona a nová etapa ve fungování státní správy. Čas ukáže, zda se vydáme správným směrem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní se slova ujme pan poslanec Jaroslav Zavadil, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. V podrobné rozpravě mám ještě o další dva poslance více přihlášených. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Vážený pane předsedající, vážená jedna ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se sedmi pozměňovacími návrhy, se kterými předstupuji před vás a o kterých si myslím, že je potřeba je přijmout, abychom doplnili zákon o státní službě tak, aby tam nebyly některé chyby, které se tam jaksi vyskytly, a některé věci, na které jsme možná pozapomněli.

Za prvé bych chtěl říci, že prvním pozměňovacím návrhem je Národní bezpečnostní úřad. Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním štábu armády ČR, Vojenské policii a Vojenském obranném zpravodajství. Já bych chtěl říci, že podle § 2 odst. 1 bodu 8 zákona číslo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, je Národní bezpečnostní úřad dalším ústředním orgánem státní správy, kdy jeho člen není člen vlády České republiky, a v případě tohoto úřadu je to správní úřad, ústřední správní úřad. Podle článku 79 Ústavy České republiky odstavec 2, který je ústavněprávním základem pro zákonnou úpravu státní služby, platí, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon, a z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že na všechny státní zaměstnance v ministerstvech a jiných státních úřadech připravovaný zákon o státní službě se musí vztahovat. V případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu bude nutné změnit rovněž ustanovení § 136 zákona 412/2005, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, což je tisk číslo 242.

Další pozměňovací návrh se týká spíš legislativně technické záležitosti, a sice abychom v § 3 uvedli "správní úřad a další instituce". Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy. A další institucí tohoto zákona je instituce, o které to stanoví jiný zákon, vykonává-li činnosti podle § 5. Čili si myslím, že tam je potřeba ty další instituce doplnit. Odůvodnění je jasné: změna nadpisu ustanovení § 3 a doplnění toho odstavce 2 do tohoto ustanovení se navrhuje proto, aby byl vytvořen soulad jiných zvláštních zákonů, na základě kterých má být rovněž uplatňován režim zákona o státní službě i v dalších institucích. I když v případě těchto dalších institucí o správní úřady ani o orgány státní správy nejde. S tímto postupem počítá návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, což je tisk číslo 242. Jde například o Státní fond dopravní infrastruktury, Státní zemědělský intervenční fond, agenturu pro podporu podnikání a investice CzechInvest a Technologickou agenturu České republiky.

Další pozměňovací návrh se týká zařazení státního zaměstnance do služby s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy. Jedná se o vymezení osoby blízké. Na konci § 43 by bylo potřeba doplnit nový odst. 5 v tomto znění: (5) Pro účely tohoto zákona je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. - Jaképak je odůvodnění? V § 43 odst. 1 návrhu zákona o státní službě, který upravuje zařazení státního zaměstnance ve státní službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy, se používá pojem osoby blízké. Nový občanský zákoník nedefinuje, jakým způsobem, a neupravuje, co to vlastně pojem osoby blízké je. Proto je nutné pojem osoby blízké v zákoně o státní službě výslovně upravit, aby mohl být zákon aplikován.

Další pozměňovací návrh - část šestá návrhu zákona o státní službě, nadpis v závorce části šesté návrhu o státní službě. Tento nadpis z části šesté návrhu zákona o státní službě je potřeba uvést v tomto znění. Cituji: část VI. Náhrada škody, služební úraz, nemoc z povolání a bezdůvodné obohacení - podtrhuji a bezdůvodné obohacení. Zákon o státní službě musí vedle právní úpravy odpovědnosti služebního úřadu za služební úraz nebo nemoc z povolání obsahovat rovněž právní úpravu u bezdůvodného obohacení. Proto je potřebné upravit nadpis části šesté návrhu zákona o státní službě.

Další pozměňovací návrh už se týká právní úpravy bezdůvodného obohacení, a to je, že za dosavadní § 125 se vloží § 126, a uvést ho včetně nadpisu v tomto znění: § 126 Bezdůvodné obohacení - co to vlastně je. Získá-li státní zaměstnanec bezdůvodné obohacení na úkor služebního úřadu nebo služební úřad na úkor státního zaměstnance, musí se vydat. Za druhé - bezdůvodným obohacením je prospěch získaný plněním bez právního důvodu nebo plněním z neplatného právního jednání. A za třetí - vrácení neprávem vyplacených částek může však služební úřad na státním zaměstnanci požadovat, jen jestliže státní zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to ve lhůtě tří let od jejich výplaty. Číselné označení dalších ustanovení zákona o státní službě počínaje dosavadním § 126 je potřeba přečíslovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP