Zahájení schůze Poslanecké sněmovny
24. července 2014
Přítomno: 154 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Chtěl bych vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal... (Odmlka pro ztišení hladiny hluku v sále.) Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 44 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 16. července.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Paní poslankyně Strnadlová má kartu číslo 10 a já hlasuji s kartou číslo 1. Pan poslanec Kolovratník - karta číslo 13.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na ověřovatele schůze. Není tomu tak. Ještě přivolám kolegy z předsálí. (Gonguje.)

 

Budeme hlasovat o ověřovatelích. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovatelkami této schůze byly paní poslankyně Hnyková a Zelienková, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 130, pro 126, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme tedy ověřovatelkami 13. schůze Sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou.

 

Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a členové vlády:

Z poslanců pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - osobní důvody, pan poslanec Bartošek do 12. a od 17. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - bez udání důvodu, pan poslanec Gazdík do 12. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - osobní důvody, paní poslankyně Chalánková - zdravotní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kalousek - osobní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Skalický - osobní důvody, pan poslanec Štětina - zdravotní důvody, pan poslanec Toufar - osobní důvody, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - osobní důvody, pan poslanec Vozka - zdravotní důvody, pan poslanec Zavadil - osobní důvody, pan poslanec Zemánek - zdravotní důvody.

Z členů vlády pan předseda vlády se omlouvá od 11. hodiny z pracovních důvodů, pan místopředseda Bělobrádek od 10.30 do 12. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Dienstbier z pracovních důvodů, paní ministryně Marksová? - je zde, takže ta se asi neomlouvá, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody a paní ministryně Válková do 11. hodiny - rovněž pracovní důvody.

To tedy byly omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych vám připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat.

Mám zde přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Filipa, kterému udělím slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, dovolím si vás požádat o schválení programu této schůze, protože jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna si informaci o tom, jaký je postup orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o tzv. majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, je velmi důležitá. Proč je velmi důležitá? Protože v tuto chvíli se vede spor o tom, jestli existuje, nebo neexistuje jednotný metodický pokyn, jakým způsobem u tohoto zákona postupovat. (V sále je rušno.)

Jestli jste si všimli při našem návrhu ohlášení, že máme zájem, aby to Sněmovna ohlásila v České televizi v pořadu Události, komentář, prohlásil pan ministr kultury, že žádný metodický pokyn není. Mluvčí Státního pozemkového úřadu řekla, že metodický pokyn existuje. Já ho tady mám před sebou. Ten metodický pokyn ovšem nezahrnuje všechny věci, které v tomto případě k zákonu je potřeba realizovat.

Říkám to zcela vážně, protože dochází k určitým excesům, které bychom neměli jako zákonodárci v rámci kontroly exekutivy pominout. Za prvé dochází k řadě duplicitních, triplicitních a vícečetných žádostí o majetek, který byl určitým způsobem od roku 1919 v majetkovém vlastnickém pohybu takovém, že není v tuto chvíli jasné, zda žádost odpovídá textu zákona, a to tak, že buď není respektován zákon o první pozemkové reformě z roku 1919, nebo o revizi pozemkové reformy z roku 1947, anebo nejsou vůbec nejsou vůbec respektována rozhodnutí soudu, tedy není respektována ani res iudicata o tom, že takový majetek patří pod dikci tohoto zákona, nebo nepatří.

V roce 1996 například požádal řád premonstrátů o vydání pozemků v Jevišovicích na Písecku a tento majetek byl vyvlastněn v roce 1919. Byl po roce 1945 předmětem přídělového systému. Ten příděl získaly konkrétní fyzické osoby. Tyto fyzické osoby ho vyplatily, tedy zaplatily řádně za tento majetek a splnily podmínky tohoto zákona o první pozemkové reformě. Ten majetek poté vložily do družstva, pak o něj požádaly zpátky v roce 1991, a přesto na něj byl uplatněn restituční nárok řádu premonstrátů. Ten řešil postupně krajský soud, Nejvyšší soud a Ústavní soud České republiky, když celá soudní soustava včetně Ústavního soudu rozhodla, že takový nárok tady není, protože ten majetek nebyl řádu od roku 1919, protože jak mnozí z vás víte, zákon o první pozemkové reformě převáděl majetek okamžitě a zůstával tomu původnímu vlastníkovi pouze ve správě až do doby vyplacení té náhrady, která samozřejmě tam byla povinná. To je jedna věc, kdy prostě ta žádost je ale opakována, a není tedy jasné, jak se k tomu Státní pozemkový úřad bude chovat, když tady je jednoznačné, že tento zemědělský pozemek v podstatě je nejen mimo majetek církve, že jí nikdy nenáležel od roku 1919, ale že už je nyní majetkem fyzické osoby, která není jistě osobou povinnou.

Nevím, jestli máme někdo v úmyslu tady zpochybnit veškeré majetkové převody po roce 1991. Pokud to chcete, samozřejmě potom musíme nést za to politickou odpovědnost. Já takovou politickou odpovědnost nést v této věci nechci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP