(21.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. (Ministr Mládek se otáčí na paní předsedající s žádostí o slovo.) Do obecné rozpravy, nebo závěrečné slovo? Tak pojďte do obecné rozpravy.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl jenom navrhnout zkrácení projednávání ve výborech o 10 dnů, tedy na 50. To je zároveň i závěrečné slovo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo do rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak, tudíž přistoupíme k hlasování. Svolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 46, do kterého je přihlášeno 144 přítomných poslanců, z čehož pro je 119 (a 1 proti). Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme se zkrácením lhůty na 50 dní, které zde vznesl navrhovatel.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby se lhůta ve výborech zkrátila na 50 dní? Kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 47, do kterého je přihlášeno 144 poslanců, z čehož se pro vyjádřilo 121 (a 1 proti). Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta pro projednání je 50 dní.

(Poslankyně Chalánková v pravé části sálu se snaží upoutat pozornost paní místopředsedkyně.) Já se jenom táži, jestli chcete zpochybnit hlasování. Ne. Dobře.

Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Výborně.

 

Budeme pokračovat projednáváním bodu číslo

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Dobrý večer, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, z pověření vlády si dovolím předložit návrh novely zákona číslo 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vláda předkládá Parlamentu České republiky k projednání a schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o návrh dílčí změny zákona č. 239/2013 Sb., který novelizuje zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a který doposud nenabyl účinnosti.

Zákon č. 239/2013 Sb. přináší svým rozsahem i obsahem zásadní změny zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, mj. novou koncepci při registraci silničních vozidel a přidělování registračních značek k vozidlům a dále i řadu významných zásahů v oblasti kontroly vozidla v provozu a provozování stanic technické kontroly. Zákon č. 239/2013 Sb. nabude účinnosti od 1. ledna 2015, s výjimkou jednoho již účinného ustanovení.

Ministerstvo dopravy tedy intenzivně pracuje na zabezpečení hladké aplikace tohoto zákona v praxi, a to jak přípravou potřebných vyhlášek k zákonu, tak přípravou metodických pokynů a přípravou materiálního a technického zabezpečení aplikace nové úpravy. V rámci této přípravy Ministerstvo dopravy zjistilo, že aplikace některých dílčích ustanovení zákona č. 239/2013 Sb. již k 1. lednu 2015 je spojena s velkým rizikem problémů při jejich technickém a organizačním zabezpečení. Jedná se o dvě oblasti úpravy přidělování registračních značek k silničnímu vozidlu a jednu oblast týkající se obsahu informačního systému stanic technické kontroly. Konkrétně jde o přidělování registračních značek na přání, vydávání tzv. třetí tabulky s registrační značkou, výměnu poškozených tabulek s registrační značkou a vydávání tabulky s registrační značkou na nosná zařízení na vozidle - nosiče kol a lyží. Dále je to vkládání a zpracovávání údajů o přítomnosti vozidla ve stanici technické kontroly, kde zákon navrhuje používání videozáznamů v informačním systému stanic technické kontroly.

V uvedených oblastech by s velkou pravděpodobností nebylo možné zabezpečit od 1. ledna 2015 bezproblémový chod příslušných informačních systémů stanic technické kontroly, výroba a distribuce specifických tabulek s registrační značkou by byla spojena s vyššími náklady oproti původním předpokladům. K tomu je třeba dodat, že stávající centrální registr motorových vozidel v aplikaci, která je provozována, není připraven na to, aby bylo možné tyto registrační značky na přání a vydávání třetí registrační značky k vozidlu vůbec zaregistrovat. V praxi by toto znamenalo zvýšené náklady v řádu možná několika desítek milionů korun.

Vzhledem k tomu považuje Ministerstvo dopravy za účelné a právě nezbytné navrhnout posunutí účinnosti u uvedených tří oblastí o jeden rok, tj. na 1. ledna 2016. Ostatní ustanovení zákona, který nabude účinnosti 1. 1. 2015, se nemění. Z hlediska rozsahu a obsahu zákona se jedná o ohraničené a rozsahem nevelké oblasti, které nejsou nezbytné pro aplikaci ostatní úpravy zákona.

Nadto je třeba uvést, že Ministerstvo dopravy nyní připravuje novou koncepci výroby a distribuce tabulek s registrační značkou, s jejímž projednáním a přijetím počítáme v příštím roce. Věcný návrh tohoto zákona bude předložen vládě České republiky nejpozději v říjnu letošního roku. I z tohoto hlediska se jeví jako účelné a hospodárné odložit implementaci nových prvků v oblasti registračních značek až na pozdější dobu.

V této souvislosti bych chtěl připomenout, že Ministerstvo dopravy po třinácti letech vypsalo veřejnou zakázku na dodávku registračních značek a přerušilo tak stávající monopol jediného dodavatele - společnosti Hicon. Když k tomu připočteme sedm let, kdy tato společnost dodávala registrační značky na Ministerstvo vnitra, které spravovalo centrální registr vozidel, tak se jedná o trvalé dvacetileté nepřerušené období monopolu jednoho dodavatele.

I z tohoto ohledu, že připravujeme komplexní změnu registrace nebo provozu centrálního registru motorových vozidel napojeného na systém EUCARIS, který v současné době náš centrální registr neumožňuje, navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh Ministerstva dopravy a tyto svým rozsahem velmi malé zásahy odložila o jeden rok. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP