(15.00 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Další je prostituce. Takže tyto herny jsou takovou kumulací kriminality, kumulací neřesti. Tady vidím, že někteří kolegové se tváří divně. Já mám tedy tyto informace od člověka, který tam - (Připomínky ze sálu.) Nevím, čemu bych měl dělat reklamu, pane kolego. Ale budu pokračovat ve svém projevu.

Pokud tady navrhujeme, aby opravdu byla tolerance co nejnižší, nebo nejlépe nulová, tak s tím opravdu souhlasím. A vítám to, co tady navrhoval kolega poslanec Volný, k tomu se připojuji i jako člen podvýboru pro loterie, že bude připraven komplexní návrh, který by to měl řešit. V tom opravdu vidím řešení, protože jestliže, jak tady zaznělo, jeden městský úřad nebo obvod si zakáže tyto herny a v jiných to zůstane, správně, mohou si to zakázat také, tak ti hráči se logicky přesouvají. Jeden městský obvod z toho má peníze, druhý na to doplácí. Opravdu se přimlouvám za to, aby to bylo řešeno plošně a vítám - znovu opakuji - návrh kolegy Volného, abychom popracovali na komplexním návrhu, který to bude řešit komplexně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S poslední řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, kolega Birke tady vyzýval, aby se více zapojili do diskuse zastupitelé. Já tedy teď tady budu mluvit také jako zastupitel a radní města Louny.

Chtěl bych tady zdůraznit, že problematika, zjednodušeně řečeno, heren je vnímána velmi odlišně v regionech, kde jsou herny spojeny s kriminalitou a dalšími negativními jevy, a odlišně v obcích, kde tyto negativní jevy spojené s hernami jsou minimální nebo nejsou vůbec žádné. My jsme v Lounech šli cestou regulace provozní doby. Zakázali jsme provoz heren v denních hodinách a hraje se od osmé hodiny večerní. Tento krok se ukázal jako správný a město nemá s provozem heren žádné větší problémy.

Já tady také musím zmínit - budu mluvit konkrétně - přínos pro městský rozpočet. My jsme díky změnám daňových výnosů z loterií, které prosadil ministr financí Kalousek, významně posílili městský rozpočet. V Lounech jsme v uplynulém roce rozdělili navíc nad rámec běžného rozpočtu 16 mil. korun, a to podle klíče 50 % z tohoto výnosu, to znamená 8 mil. korun, do mládežnického sportu, 25 % do sociální oblasti a 25 % do kultury, a upozorňuji, že to je nad rámec běžného rozpočtu. To znamená, že ty organizace si přišly nad rámec běžného rozpočtu řádově o 16 mil. korun navíc.

Na druhou stranu jsou v Ústeckém kraji obce, kde vzhledem k vysoké míře negativních jevů spojených právě s provozem heren přistoupili i mí kolegové z TOP 09, zastupitelé z TOP 09, k nulové toleranci a herny na území obce zakázali, a to i s vědomím, že rozpočet města bude o tento výnos potom chudší.

Tento proces regulace či úplného zákazu nebyl do této chvíle jednoduchý. Byl spojen s řadou správních i soudních řízení, městské vyhlášky se v poslední době odvolávaly právě na onen zmiňovaný nález Ústavního soudu.

Z těchto důvodů vítám, že nový zákon o loteriích nejde cestou plošné nulové tolerance, ale dává do rukou obcí možnost obecně závaznými vyhláškami upravit provozní dobu heren nebo provoz heren tam, kde to je nutné, a tam kde to je nutné úplně tento provoz zakázat. Plošnou celorepublikovou nulovou toleranci považuji za pouhý populistický výkřik. Řešme tuto situaci ve svých obcích a v Poslanecké sněmovně dejme těmto obcím nástroj, aby tuto situaci mohly řešit efektivně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele nebo pana zpravodaje. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Já bych vám chtěl poděkovat za velmi věcnou diskusi a znovu vás poprosit o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Neeviduji žádost o to, aby se návrh vrátil navrhovateli k dopracování. (Ještě se hlásí poslanec Fichtner.) Prosím, pane navrhovateli. Jak je libo, vaše slovo. Prosím.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Já se omlouvám, pane předsedající, nicméně pro forma souhlasím s prodloužením lhůty k projednávání ve výborech na tu dobu, kterou zde navrhoval pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Ani pan poslanec Blažek? Ne. Výborně. Budeme tedy hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Ach, přece jenom, pardon, paní poslankyni Semelovou jsem opomněl. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já navrhuji přikázat ještě výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Mám tedy dva návrhy na přikázání. Pakliže opravdu nemá nikdo další návrh, budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu k projednání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Prosím i zmatené poslance, aby zmáčkli tlačítko. Děkuji.

Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Další je návrh paní poslankyně Semelové přikázat tento návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu paní poslankyně Semelové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Budeme také hlasovat o návrhu zpravodaje, pana poslance Šincla, o prodloužení lhůty k projednání na devadesát dní, s čímž navrhovatel souhlasí.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby lhůta k projednání byla prodloužena na devadesát dní. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla prodloužena na devadesát dní, čímž končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tady návrh, aby tento návrh zákona byl projednán podle § 90 odst. 2. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zatím místopředseda, pane ministře. Co není, může být, ale zatím místopředseda, ale děkuji. (Smích v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP