(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, je 9 hodin 15 minut, budeme pokračovat v našem jednání, přestávka skončila. Budeme postupovat podle schváleného pořadu programu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

7.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka
a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o státní službě
/sněmovní tisk 242/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 242/1. Nyní prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Roman Sklenák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme zde včera propustili do třetího čtení novelu služebního zákona, tedy zákona č. 218/2002 Sb. Dopady tohoto návrhu zákona do právního řádu České republiky má provést právě nyní projednávaný návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Za dobu více než 12 let se právní řád České republiky změnil natolik, že je důvodné zákon č. 309/2002 Sb., tedy změnový zákon k tomu původnímu služebnímu zákonu, zrušit a nahradit novým změnovým zákonem.

V části první tohoto tisku se navrhuje novelizovat zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tak, aby úprava jmenování a odvolání vedoucích dalších ústředních orgánů státní správy byla v souladu s návrhem zákona o státní službě. V této souvislosti se do výčtu obsaženého v § 2 doplňují další dva ústřední orgány státní správy, kterými jsou Úřad pro ochranu osobních údajů a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Návrh zákona dále obsahuje změny zákonů, které je nutno provést v souvislosti s přijetím nové právní úpravy státní služby. Tyto změny lze s přihlédnutím k jejich obsahu rozdělit do čtyř okruhů.

V prvním okruhu jsou soustředěny změny zákonů vztahujících se k ústředním správním úřadům, jejichž vedoucí obsazuje podle stávající úpravy na základě jmenování prezident republiky a prezident republiky je rovněž odvolává.

Ve druhém okruhu jsou soustředěny změny zákonů vztahujících se k ústředním správním úřadům, jejichž vedoucí obsazuje podle stávající úpravy na základě jmenování vláda, jakož i zvláštní kontrolní orgány, a vláda je rovněž odvolává.

Ve třetím okruhu jsou soustředěny změny zákonů vztahujících se na ostatní v zásadě podřízené správní úřady, jejichž vedoucí na základě jmenování obsazuje zpravidla člen vlády. V některých z těchto zákonů se navrhují změny, které konstituují některé tyto instituce jako správní úřady, protože těmito správními úřady již podle jedněch zákonů jsou, ale podle zákonů upravujících jejich působnost a pravomoci nikoliv. Jiné instituce, které jsou podle stávající úpravy jen organizačními složkami České republiky, se navrhuje konstituovat jako správní úřady. Jde především o Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

Ve čtvrtém okruhu jsou soustředěny změny ostatních zákonů, které se dotýkají právních vztahů budoucích státních zaměstnanců.

Tolik tedy stručné představení tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Vidím, že dnes jste oba vzorně zaujali místa, za což vás chválím. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za pochvalu, pane předsedající. Ono my tady sedíme vzorně celý den, nebo když tady musíme sedět, tak sedíme, samozřejmě si musíme občas odskočit na záchod nebo si koupit kávu, bažant tady není, takže prostě občas se vzdálit musíme.

Děkuji za slovo. V zásadě všecko, co bylo potřeba, řekl pan zástupce předkladatelů. Změnový zákon je nezbytný k tomu, aby změny, které by zavedl zákon o státní službě, vstoupily do těch zákonů, které se státní služby dotýkají a souvisí. Je to něco podobného, jako když jsme přijímali novelu občanského zákoníku, resp. velký občanský zákoník, tak k němu změnový zákon, protože samozřejmě jak ten nový občanský zákoník, tak zákon o státní službě se dotýkají mnoha dalších zákonů, mění se zejména pojmosloví a ty procedury co se týkají jmenování těch vedoucích státních úředníků a dalších věcí.

Takže já nemám v zásadě, proč bych pana předkladatele doplňoval, on řekl všecko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tento moment eviduji jednu přihlášku, a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Fiala, pan předseda. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP