(16.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Česká republika je povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na tisíc kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny. Specifický požadavek pro rok 2014 je nutné splnit v přepočtu podle směrného kurzu vůči euru, který byl platný první pracovní den v říjnu 2013. Sazby daně jsou navrženy tak, aby bylo možné pro případnou úpravu sazeb na rok 2015 využít článek 18 odst. 2 směrnice, a předešlo se tak další úpravě sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v krátkém časovém odstupu. Chtěl bych zdůraznit, že pokud by návrh zákona nenabyl platnosti do 30. září 2014, musely by být navrženy nové vyšší sazby spotřební daně vycházející ze směrného kurzu platného první pracovní den měsíce října 2014. Tento kurz bude s největší pravděpodobností stále významně poznamenán intervencí České národní banky v listopadu 2013. V takovém případě by muselo dojít k navýšení sazeb spotřební daně u cigaret o dalších 5,5 % oproti předloženému návrhu. Nové vyšší sazby by měly mít výrazný dopad na tuzemský trh. Proti současným cenám cigaret by se cena krabičky zvýšila o 6 až 7 korun, což by znamenalo přibližně o 3 koruny více, než je dopad do cen v předloženém návrhu. Skokové navýšení cen cigaret je spojeno s vysokým rizikem přechodu spotřebitelů na černý trh, jehož nárůst byl zjištěn již v současné době.

V souvislosti se změnou sazeb spotřební daně z tabákových výrobků se u cigaret dále navrhuje zavedení přechodného období pro doprodej cigaret zdaněných starou sazbou spotřební daně v délce tří měsíců ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně tabákových výrobků. Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Pouze tak mohou být zachovány zákonem stanovené lhůty pro objednání a odběr tabákových nálepek s novou sazbou spotřební daně.

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši 2,8 miliardy korun.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předložené novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 208/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ladislav Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 208.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě Šincla a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 208, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Jelikož jste dané pozměňovací návrhy dostali v textové podobě, proto mi dovolte, abych vás na ně odkázal.

Současně byl na rozpočtovém výboru přijat pozměňovací návrh, ve kterém byl požádán legislativní odbor Poslanecké sněmovny, aby společně s Ministerstvem financí upravily přechodné ustanovení vládního návrhu tak, aby nekolidovalo s přijatým pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru. Výsledkem této úpravy je nový pozměňovací návrh, který je alternujícím pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtového výboru. Avizuji, že tento pozměňovací návrh předložím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby se ujal slova. (Poslanec Vondráček se diví.) Pane poslanče, jste uveden jako zpravodaj ústavněprávního výboru k vládnímu návrhu o spotřebních daních.

 

Poslanec Radek Vondráček: Omlouvám se. Jestli jsem uveden jako zpravodaj výboru, tak jsem zpravodaj výboru. Mohu na tomto místě informovat, že poté, co byla věc řádně projednána na ústavněprávním výboru a byli vyslechnuti zástupci ministerstva, paní Hornochová, a po obecné rozpravě ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.

V článku I se vkládá nový bod 2, který zní: Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní... A dále bych odkázal asi na písemné vyhotovení tohoto pozměňovacího návrhu, který by měl být řádně načten, a nebudu tady číst celé jeho znění. Myslím si, že to asi vše, co bych k tomu dodal.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené pana poslance Stanjuru, pana poslance Šincla, pana poslance Urbana a pana poslance Koskubu. Pan poslanec Šincl se ruší, takže prosím pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych chtěl okomentovat tři pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto návrhu zákona. Jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 1053, 1054 a 1055. Pak bych poprosil pana zpravodaje, až bude určovat proceduru, aby v tomto pořadí o tom nechal hlasovat, protože ony se vzájemně vylučují. To znamená, pokud bude schválen první, další dva pozbývají smysl. To samé platí u druhého, případně u třetího.

Teď bych je krátce , nebo možná ne úplně krátce, popsal.

První pozměňovací návrh v zásadě - nebudu číst přesně to znění - zavádí rovnou daň na balíček cigaret. To znamená, zavádí stejnou sazbu spotřební daně z tabáku na každou krabičku cigaret. Ten pozměňovací návrh vyhovuje všem kritériím, která po nás chce Evropská unie, to znamená, splňuje minimální výnos 90 eur za tisíc kusů cigaret, a to až do výše kurzu 28 korun za euro. Dále podíl spotřební daně na váženém cenovém průměru za předchozí rok minimálně 60 % a podíl pevné složky spotřební daně na celkovém zdanění váženého cenového průměru za předchozí rok v pásmu 7,5 až 76,5 %. Dopad této zvýšené sazby je přibližně 5 korun na jednu krabičku cigaret oproti dnešním cenám. Nová spotřební daň, pokud by bylo schváleno, by byla ve výši 49 korun. Můžete to porovnat i s tím, co je ve vládním návrhu, kdy ta daň navržená se pohybuje v rozmezí, já to zaokrouhlím, 47 až 51. Tento navržený model zdanění snižuje závislost výběru daně na konečné prodejní ceně, a je tedy odolný vůči obchodním politikám výrobců a dovozců. Výsledný stav je tak neutrální vůči jednotlivým tabákovým společnostem na českém trhu, zajišťuje vysokou předvídatelnost daňových příjmů a minimalizuje prostor pro daňové úniky. Návrh představuje možnost, a beru to jako odhad, dodatečného, to znamená zvýšeného výběru daně cigaret o 3,5 miliardy korun ročně. To je ten pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem 1053. Pak se v podrobné rozpravě k tomu odkážu.

Pozměňovací návrh, který předkládám a je pod číslem 1054, mírně modifikuje vládní návrh. Představuje dva kroky k zvýšení této spotřební daně, a to k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. U cigaret ten rozdíl proti vládnímu návrhu dělá jeden haléř na cigaretu. S tím, že tento návrh sleduje cíl, aby to zvýšení, které je bezesporu potřebné a které Česká republika udělat musí, dopadlo na všechny druhy cigaret stejně v absolutní výši korun, ne ve stejné výši procenta, aby se nerozevíraly nůžky mezi nižším zdaněním levnějších cigaret a vyšším zdaněním dražších cigaret. Je to na dva roky z toho důvodu, aby byla předvídatelnost o postupu České republiky jak pro výrobce, tak pro dovozce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP