(15.40 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh tzv. implementační novely zákona o dani z přidané hodnoty, kterou jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014.

Důvodem pro předložení návrhu zákona je povinnost implementace změn pro oblast daně z přidané hodnoty v schválených předpisech Evropské unie. Jedná se o promítnutí změn při stanovení místa plnění při poskytnutí služby, zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa a promítnutí změn v územní působnosti, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a to zejména Mayotte. Účinnost zákona se navrhuje k datu 1. ledna 2015 s výjimkou úpravy územní působnosti a registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa, u nichž se navrhuje účinnost již od 1. října 2014.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím vás tedy o projednání předložené implementační novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 214/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vládo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 11. schůze konané dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214, schválila bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem také tímto učinil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji zkrátit termín k projednání ve třetím čtení na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám žádnou... (Domluva mimo mikrofon.)

Omlouvám se, pane poslanče, navržení zkrácení lhůty může pouze navrhovatel navrhnout. Takže se táži pana ministra, zda chce navrhnout zkrácení doby projednávání.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Na 48 hodin?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ano, na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Tudíž nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. (Hlasy: Nefunguje.)

Pokusíme se tedy znovu. Takže kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, z čehož je pro 101. (Proti: 6.) Konstatuji, že návrh byl přijat. Lhůta je tedy zkrácena pro třetí čtení na 48 hodin a já končím a druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo tři, je to

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré odpoledne. Děkuji, vážená paní předsedající. (V sále je značný hluk.)

Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014. Tato novela realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády. Navrhuje se zavést opatření, které v rámci zemědělské prvovýroby opětovně umožní vrácení spotřební daně ve výši odpovídající zvýhodnění v roce 2013, tedy 40 % spotřební daně z klasické motorové nafty a 57 % z tzv. směsné nafty. Navržená úprava je v souladu s předpisy Evropské unie v oblasti veřejné podpory.

Účinnost předložené novely se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení s tím, že dotčené subjekty budou moci žádat o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v rámci zemědělské prvovýroby od 1. července 2014. Navrhovaná opatření budou mít negativní dopady na veřejné rozpočty přibližně ve výši 1,3 miliardy korun ročně.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První v pořadí je pan poslanec Kalousek. (Po domluvě mezi poslanci mimo mikrofon.) Dobrá, s radostí. Takže prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 11. schůze konané dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 215.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 215, schválila bez připomínek. Za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pánů přihlášených s přednostním právem, zda mohu otevřít rozpravu, nebo chtějí vystoupit ještě před rozpravou. (Po domluvě na dálku.) Dobrá, otevírám tedy obecnou rozpravu. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska a prosím, aby se připravil pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, neobávejte se, já už nebudu opakovat všechny své výhrady proti této zjevné daňové distorzi, proti těmto vrátkům, která otevírají cestu k daňovým únikům, a proti tomuto opravdu nesmyslnému opatření. Znovu jenom opakuji, že kdyby vláda nechtěla otevírat dveře daňovým únikům a chtěla podpořit zemědělce částkou 1,4 miliardy, tak to může udělat dotačním způsobem a nemusí se kvůli tomu dopouštět distorze daňového systému. Že to je nesmysl, jsme si mnohokrát vysvětlovali. Nebudeme na to mít stejný názor a ten názor vyjádříme hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP