(15.30 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, vážená vládo, paní kolegyně a pánové kolegové.

V souvislosti se zákonem o odpadech se také hovoří často o biologicky rozložitelných odpadech. Ty jsou obvykle využity do výstupů, které mají charakter hnojiva používaného v zemědělství. Kontrolu nad kvalitou hnojiv provádějí orgány Ministerstva zemědělství. Je tedy dobré, aby orgány Ministerstva zemědělství se už podílely také na stanovování podmínek při práci a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů. V podrobné rozpravě navrhnu drobnou úpravu tak, aby Ministerstvo zemědělství se už podílelo a spolupracovalo na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a vzhledem k tomu, že nemám již žádnou přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Dříve než zahájíme podrobnou rozpravu, přečtu omluvu paní poslankyně Anny Putnové, která se omlouvá z jednání schůze od úterý 15. 7. od 17 hodin do čtvrtka 17. 7. do 9 hodin, a to z rodinných důvodů.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kudelu. Prosím, aby se potom připravil pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Petr Kudela: Ještě jednou dobrý den. Načtu velice krátký návrh na úpravu. V § 73 zákona o odpadech se stávající znění čísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Zahradníka.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ten návrh vypadá takto: Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění posledních předpisů, sněmovní tisk 153. Článek římská jedna upravit takto:

1. V § 14 odst. 7 zní: Odstavec 7. V řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem rozhoduje krajský úřad v souladu s obecně závaznou vyhláškou podle § 18 odst. 11, je-li vydána.

2. V § 18 odst. 3, 4 a 5 se slova "odstavce 11" nahrazují slovy "odstavce 13".

3. V § 18 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou číslo 56 znějí: Odstavec 11. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mohou být provozována pouze na místech a v čase touto vyhláškou stanovených, nebo určit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování zařízení ke sběru nebo výkupu zakázáno. Tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy, odrážka 56, například zákon číslo 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

Odstavec 12. Obec má povinnost informovat krajský úřad a živnostenský úřad o přijetí vyhlášky podle odstavce 11 ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího schválení zastupitelstvem. Vyhláška může nabýt účinnosti až po uplynutí této lhůty. Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 13.

4. V § 78 odst. 4 písm. a) se na konci textu čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: za změnu podmínek se považuje rovněž vydání obecně závazné vyhlášky podle § 18 odst. 11.

A v odstavci 12 se zavádí bod 9: V § 78 odst. 4 písm. b) se za slova "v právních předpisech" vkládají slova "nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcích právním předpisem od fyzických osob".

A článek 2 potom se upravuje takto. Přechodná ustanovení. Správní řízení podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nebyla pravomocně dokončena před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

A za druhé. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovaného před nabytím účinnosti tohoto zákona na území obce, která obecně závaznou vyhlášku podle tohoto zákona stanovující podmínky provozu tohoto zařízení, je povinen přizpůsobit těmto podmínkám provozování zařízení nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zemka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já bych si dovolil přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu. Máte ho pod sněmovním tiskem číslo 1064. Týká se to § 17 odst. 3, kde v pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí má obec za povinnost zabezpečit místa pro sběr biologického odpadu, a tento můj pozměňovací návrh vlastně upravuje, nebo spíše rozmělňuje podmínky pro menší obce, kde nakládání s biologickým odpadem je zabezpečeno prostřednictvím domácího kompostování nebo nějakých komunitních kompostáren, takže je to takové zmírnění podmínek pro malé obce a já bych se přimlouval za tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Ne.) Pan zpravodaj, závěrečná slova? Není tomu tak, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP