Čtvrtek 17. července 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného,
Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 169/1. Za navrhovatele prosím, aby se ke stolku zpravodajů dostavil pan poslanec Matěj Fichtner a aby své místo u stolku zpravodajů zaujal také pan poslanec Ladislav Šincl. Žádám zároveň pana kolegu Fichtnera, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako jeden z 56 předkladatelů předkládám Poslanecké sněmovně k projednání návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Než začnu hovořit o samotném obsahu návrhu, dovolte mi nejprve vysvětlit důvody, které nás k jeho předložení vedly.

Hazard v České republice bývá oprávněně terčem kritiky ze strany veřejnosti, obcí i nejrůznějších občanských iniciativ. Drtivá většina kritiky se přitom snáší na oblast provozování hracích automatů. Pojďme si problémy jasně pojmenovat. Co lidem vadí? Lidem vadí především živelný rozvoj heren, které hyzdí naše města. Lidem vadí, že se rodiny jejich příbuzných a přátel rozpadají v důsledku závislosti některého člena rodiny, obvykle otce nebo syna, na hracích automatech. Lidem vadí, že sociálně slabší občané naházejí velkou část svých sociálních dávek do hracích automatů.

Když se podíváme do okolních zemí evropských, zpravidla zjistíme, že hazard tam lidé nepovažují za nějaký extra významný problém. Města nejsou plná heren a závislost na automatech, jak se zdá, také není příliš rozšířená. Jak je to možné? Podívejme se a srovnejme si legislativu u nás a v Evropě.

Můžeme začít například Francií. Ve Francii je povoleno provozování hracích automatů jenom v kasinech, čili takové ty běžné herny, které jsou u nás, tam zkrátka nejsou. Kasina přitom mohou být založena výhradně v turistických či lázeňských městech. Nutno však říci, že francouzský model je dosti restriktivní, takže možná když se podíváme do nějaké další země evropské, možná to bude jinak.

Podívejme se například do Polska. V Polsku je možné provozovat hrací automaty také pouze v kasinech s tím, že polský zákon o hazardních hrách omezuje počet kasin na jedno na každých 250 tisíc obyvatel daného města. Takže i v Polsku je regulace přísnější než u nás a prakticky se blíží úplnému zákazu. Nicméně opět, polský model je rovněž restriktivní, takže pojďme dál.

Pokračujme například do Rakouska. Hrací automat v Rakousku musí splňovat několik podmínek. Tak především je omezený jejich celkový počet, kdy není možné provozovat více než jeden hrací automat na každých 1 200 obyvatel spolkové země. Zákon navíc povoluje pouze tři licence na provoz herny v jedné spolkové zemi. Dále je nastaven zákonem výherní limit u automatu umístěného v herně na 10 000 eur včetně jackpotu. Minimální délka jedné hry jedna sekunda, to je čas, po který jedna hra probíhá, to znamená, kdy hráč hodí do automatu určitou částku, zmáčkne začátek hry, protočí se válce nebo hra podle toho, jak je přístroj koncipován, a dozví se výsledek. Toto celé, tomu se říká délka jedné hry a v Rakousku je tedy zákonem stanovena na jednu sekundu. Maximální sázka na jednu hru je v Rakousku deset eur. Tedy když si to shrneme, tak v Rakousku jsou parametry hracích automatů podobné jako u našich tzv. výherních hracích automatů, nicméně jejich celkový počet je dramaticky menší než v České republice, neboť je omezen zákonem.

Podívejme se na Slovensko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, na chvilku vás přeruším a požádám o klid. Pokud například předsedové klubů potřebují něco dojednat o průběhu schůze, což je samozřejmě jejich povinnost v průběhu schůze, tak bych je prosil, aby přesunuli své jednání mimo jednací sál a nechali vás v klidu dohovořit. Ostatní prosím o klid.

(Předsedové klubů stojí u poslance Faltýnka a výzvu nevnímají.) Myslím to úplně vážně. (Předsedové reagují otázkou: Na nás?) Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Podívejme se na Slovensko. Slovenské hrací automaty dovolují maximální sázku deset centů a maximální výhru patnáct eur. V kasinech tento limit není stanoven. Minimální délka jedné hry jsou čtyři sekundy. Tedy i u našich slovenských přátel jsou parametry hracích automatů nastaveny přísněji než v České republice.

Na závěr se pojďme podívat do mého oblíbeného Německa, tam to jistě funguje skvěle. V Německu jsou limity pro parametry hracích přístrojů nastaveny tak, že sázka na jednu hru je maximálně dvacet centů a maximální výhra činí dvě eura. Za hodinu lze prohrát nejvýše 80 eur a vyhrát nejvýše 500 eur. Minimální délka jedné hry činí pět sekund. Tedy v podstatě se opravdu jedná o zábavní automat, který se ani zdaleka neblíží parametrům, které jsou v České republice.

A tím se dostáváme k tomu, jak je to vůbec u nás, tedy jak jsou u nás nastaveny zákonem parametry pro hrací přístroje. U nás jsou totiž provozní parametry nastaveny pouze u výherních hracích přístrojů, které tvoří jen pětinu trhu zhruba. Ve zbytku, to je u drtivé většiny hracích automatů, které spadají zpravidla do kategorie videoloterijních terminálů, nicméně funkci mají úplně stejnou a vypadají velice podobně, nejsou minimální parametry předepsané vůbec. Z České republiky se tak stalo evropské Las Vegas, které ovšem neposkytuje služby turistům, ale umožňuje provozovatelům automatů legálně využívat slabosti vlastních občanů k tomu, aby z nich vylákali peníze. Jak jinak si vysvětlit enormní nárůst počtu videoloterijních terminálů v posledních letech? Jiné racionální vysvětlení není.

Regulace loterijního podnikání jako takového je v žalostném stavu. Herny na každém rohu, automaty bez minimálních parametrů, nepřehledný loterijní zákon z roku 1990 a přetížené Ministerstvo financí, které díky nekvalitní legislativě nestíhá rušit vydaná povolení, která se dostala do rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. To je dnes realita provozování hracích automatů v České republice. Z mého pohledu téměř stejný průšvih jako fotovoltaika.

Předkládaná novela má ambice zásadním způsobem zlepšit současný stav. Kdybych vás s ním měl seznámit, v zásadě se skládá ze dvou částí. První část novely má za cíl srovnat regulaci hracích automatů v České republice s úrovní obvyklou ve zbytku Evropské unie. Toho je dosaženo tím, že se na všechny nově povolené videoloterijní terminály budou vztahovat limity, které jsou v současné době platné pro výherní hrací přistroje. Již tedy nebude možné prohrát statisíce za jeden večer, vkládat do automatu tisícikorunové částky nebo marně doufat v několikamilionovou výhru, která vás vytáhne z dluhů. Omezí se tím též možnost legalizace výnosů z trestné činnosti.

Druhá část novely se týká situace, kdy vydaná povolení k provozování hazardních her jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. Tato povolení budou podle předlohy zanikat již přímo ze zákona uplynutím tří měsíců od okamžiku, kdy obec přijme obecně závaznou vyhlášku zakazující hazard v konkrétní lokalitě. Nebude již tedy nadále potřeba, aby Ministerstvo financí zahajovalo správní řízení, nýbrž vydaná povolení k provozování hracích automatů budou rušena přímo ze zákona. Tímto mechanismem se posílí postavení obcí a starostové, kteří se rozhodli ve svých obcích hazard zakázat, již nebudou muset čekat na Ministerstvo financí.

Tolik tedy k obsahu předkládané novely. Nutno dodat, že po jejím předložení nastala jako obvykle lobbistická smršť, při které se velcí provozovatelé hazardních her a nejrůznější lobbistické skupiny snaží zabránit přijetí tohoto návrhu a ochránit tak svůj byznys pro další léta. Dílčí výhrady k návrhu samozřejmě mohou existovat, nicméně textace novely je velice jednoduchá a veškeré připomínky lze vypořádat v rámci standardního legislativního procesu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že tlakům lobbistické lobby většina z vás odvolá a umožní projednání a přijetí tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci předkladatelů a žádám, aby sed slova zaujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Šincl. Pane zpravodaji, máte slovo.

Ještě vás požádám o maličké strpení. Byla mi doručena zrovna omluva od pana poslance Pflégra na jednání od 14.30 do 18 hodin.

Prosím, pane zpravodaji, omlouvám se, už máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená vládo, dovolte mi krátký komentář ke sněmovnímu tisku 169 zákona o loteriích.

S ohledem na technický charakter navrhované změny, který je obsažen ve sněmovním tisku 169, podléhá tento návrh zákona notifikační povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů vyplývá povinnost členských států notifikovat každý návrh technického předpisu Komisi a poté dodržet tříměsíční dobu pozastavení prací, během které předpis nesmí být přijat.

Podle této normy byl předpis řádně oznámen. Komisí je zasílán technický předpis ve formě návrhu, to znamená ve stavu, kdy v něm ještě mohou být provedeny podstatné změny. Pokud Komise nebo členské státy doručí k návrhu technického předpisu připomínky, ve kterých požadují, aby text návrhu byl pozměněn, taková změna musí být možná. Vzhledem k tomu, že každý stát má jiná pravidla pro legislativní proces, není přesně určeno, kdy má být návrh zaslán Komisi, a toto je ponecháno na uvážení jednotlivých států.

Povinnost stanovená směrnicí je do českého práva transponována zákonem číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon v ustanovení § 7 odst. 3 stanoví, že technický předpis nebo technický dokument nesmí být předložen ke schválení nebo schválen před uplynutím lhůty pro podání připomínek stanovené vládou, s tím, že doba pozastavení prací na přípravě technického předpisu nebo technického dokumentu, během níž má dojít k rozhodnutí o schválení nebo o přípravě harmonizačního předpisu Evropského společenství, může být prodloužena za podmínek stanovených vládou. Vláda tyto podmínky dále specifikovala v nařízení vlády č. 339/2002 ze dne 3. července 2002. Podle tohoto nařízení při zpracování návrhu technických předpisů a technických dokumentů předají Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví návrh ve stadiu, kdy v něm mohou být ještě provedeny podstatné změny, nejméně ve lhůtě 100 dnů před plánovaným datem prodloužení návrhu ke schválení.

Pokud byl tedy návrh novely notifikován dne 25. dubna 2014, pak je nutno od tohoto dne počítat minimální lhůtu 100 dnů, ve které není možno předložit návrh do schvalovacího procesu, to je do prvního čtení. Opačným postupem by došlo, jak je správně uvedeno v prvních dvou dopisech Ministerstva financí, nejen k porušení výše uvedených vnitrostátních předpisů, ale i k porušení mezinárodních závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Česká republika by se tak vystavila nebezpečí zahájení řízení o porušení evropského práva před Soudním dvorem Evropské unie.

Z výše uvedeného vyplývá, že poté, co je návrh notifikován, zpravidla ve stadiu po ukončení vnějšího připomínkového řízení, musí být jeho další projednání zastaveno, resp. nesmí být předkladatelem předložen Poslanecké sněmovně ke schválení. V případě uplatnění připomínek v rámci notifikace musí být předkladateli dán prostor upravit a teprve poté předložit návrh ke schválení. Uvedená povinnost se proto nepochybně vztahuje již na první čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, které znamená první projednávání návrhu v plánu Poslanecké sněmovny a ve své podstatě představuje zahájení schvalovacího procesu v rámci Parlamentu České republiky.

Nadto je nutné podotknout, že sama vláda České republiky ve svém stanovisku k novele loterijního zákona, která zde byla předložena, vyjádřila názor, že předložená úprava není pravděpodobně plně slučitelná s evropským právem regulujícím oblast provozování sázkových her. Důvodně tak lze pravděpodobně očekávat, že Evropská komise uplatní k notifikovanému předpisu závažné připomínky, a bylo by tedy možná krajně nezodpovědné vystavit Českou republiku hrozbě mezinárodního soudního řízení před Soudním dvorem Evropské unie.

Na tuto skutečnost správně odkazují první dva dopisy zaslané do Poslanecké sněmovny z Ministerstva financí jak ministrem financí Andrejem Babišem ze dne 7. 4., tak i náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským ze dne 22. 5. 2014, neboť text směrnice 98/34/ES i český zákon tuto směrnici provádějící jednoznačně stanoví povinnost nepředložit ke schválení text notifikovaného právního předpisu před uplynutím stanovené lhůty pozastavení legislativních prací. Nedodržení této povinnosti vystavuje Českou republiku riziku zahájení řízení o porušení smluv u Soudního dvora Evropské unie.

Z tohoto důvodu byl tento sněmovní tisk na návrh grémia Poslanecké sněmovny z programu minulé červnové schůze vyřazen.

Je nutné vážené členy Poslanecké sněmovny upozornit, že do dnešního dne není notifikační proces, o kterém jsem teď hovořil, oficiálně ukončen.

Dne 4. 7. odeslal ministr financí nový dopis předsedovi vlády, který je bohužel v rozporu s prvním dopisem ze dne 7. 4. V tomto dopise, který doputoval ke mně, ke zpravodaji, až v pondělí večer, sděluje ministr financí předsedovi vlády, že není oficiálním navrhovatelem tohoto návrhu i přesto, že pochází ve skutečnosti z dílny Ministerstva financí, konkrétně náměstka ministra Závodského, a naopak, na rozdíl od svého prvního dopisu, doporučuje tento sněmovní tisk projednat již v prvním čtení i přesto, že notifikační proces ještě není ukončen.

Můj názor zpravodaje je opačný. Dle mého názoru by bylo správné předložit návrh na přerušení tohoto bodu do doby ukončení notifikačního procesu. Nicméně na základě doporučení vedení našeho koaličního poslaneckého klubu to dělat nebudu, abych vyjádřil dobrou vůli a nebyl předkladatelem obviňován, že chci tento poslanecko-ministerský návrh nějak brzdit.

Obecně lze předložený návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, považovat za návrh, který je věcně motivován ušlechtilou snahou vyřešit dlouhodobou nekoncepčnost a nesystematičnost stávající právní úpravy v oblasti provozování loterií a jiných podobných her. Tato nekoncepčnost spočívá zejména ve skutečnosti, že regulace největšího segmentu sázkových her, to je provozování technických herních zařízení, podléhá dvojjedinému regulačnímu rámci, neboť kromě právních norem s celostátní působností se na něj vztahují i podzákonné právní normy, které má právo vydat každá jednotlivá obec v rámci České republiky, a správní orgány s celostátní působností pak mají povinnost aplikovat několik stovek -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám znovu o klid. Řešíme jeden vážný právní problém, který tady budeme muset rozhodnout pravděpodobně za chvíli. Doufám, že všichni jsou informováni o tom, o čem mluvíte, alespoň prostřednictvím svých poslaneckých klubů, a v tomto ohledu tedy bych byl rád, kdybyste věnovali vystoupení zpravodaje pozornost. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Tak mi dovolte zopakovat svoji myšlenku. Tato nekoncepčnost spočívá zejména ve skutečnosti, že regulace největšího segmentu sázkových her, to je provozování technických herních zařízení, podléhá dvojjedinému regulačnímu rámci, neboť kromě právních norem s celostátní působností se na něj vztahují i podzákonné právní normy, které má právo vydat každá jednotlivá obec v rámci České republiky a správní orgány s celostátní působností pak mají povinnost aplikovat několik stovek odlišných a často velmi složitě aplikovatelných právních předpisů. Současně je však nutné poznamenat, že předložený návrh, ač sledující legitimní, pro mne velice sympatický cíl, kolego, obsahuje řadu problematických diskutabilních míst. Abych nezdržoval, tak o tom všem až v rámci případného druhého čtení.

V tomto směru lze ty, co toto téma zajímá, v plné míře odkázat na stanovisko vlády České republiky, která ve svém stanovisku k sněmovnímu tisku číslo 169 ze dne 5. května 2014 vytkla předloženému návrhu řadu legislativních nedostatků, které je potřeba vyřešit. Jistě pochopíte, že na vyřešení této řady nedostatků, které vytkla vláda České republiky, ne já, je nutné vytvořit dostatečný čas. Z tohoto důvodu v podrobné rozpravě navrhnu lhůtu na projednání daného návrhu dle § 91 jednacího řádu (prodloužit) o 30 dnů, to je celkem dle dohody předsedů poslaneckých klubů na 90 dnů, tak aby byl dán dostatečný časový prostor na projednání ve výborech a podvýboru pro loterie, jak se píše v posledním dopise číslo čtyři pana ministra financí Andreje Babiše ze dne 4. 7.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Mám tady přihlášky: za prvé k faktické poznámce pana kolegy Volného, pak s přednostním právem pana poslance a předsedy Okamury, pak předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, pak řádně přihlášené poslance, včetně zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte čas na svou faktickou poznámku.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedo. Vládo, kolegové, já bych tady chtěl opravdu jenom podtrhnout, pan zpravodaj tady probral nějakou peripetii dopisů. Bylo to spíš jedno velké nedorozumění. Nicméně podtrhuji, že notifikační proces Evropské unie bude ukončen 25. 7., to znamená tři měsíce po podání, to znamená, že to je za sedm dní. A pokud tady navrhuje pan kolega 90 dní, to znamená o 30 dní prodloužení této lhůty, my to podpoříme a myslíme, že máme dostatek času v rámci druhého čtení a projednávání ve výboru případné podmínky Evropské unie zapracovat. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Volnému za dodržení času. S faktickou poznámkou ještě pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Současně stahuji tu svou přihlášku do rozpravy s přednostním právem. Za náš klub jen velmi jednoduše. My si myslíme, že nic nehrozí, když to propustíme do druhého čtení, a není žádný důvod to blokovat či přerušovat. Uvidíme, jestli budou nějaké připomínky v rámci notifikačního procesu, nebo ne. Takže já bych podpořil názor pana poslance Volného, že to můžeme bezpečně propustit, a pak se uvidí, jak ten proces bude dál pokračovat. Jediné, co nemůžeme, kdyby nebyla notifikace ukončena, hlasovat ve třetím čtení a k tomu se zatím časově ještě neblížíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě tento právní názor je soustředěn do některých výrazů, které také u nás už proběhly.

Nyní tedy pan předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura s přednostním právem a pak řádně přihlášení poslanci včetně pana navrhovatele. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v první řadě za hnutí Úsvit vítáme jakoukoli snahu hazard regulovat a omezovat a tento zákon vnímám jako výraz vlády s hazardem něco dělat. Minimálně možnost automaticky rušit herny je praktický přínos.

Tento zákon však ale samozřejmě vnímám jako vítězství hazardní lobby. To, že se vláda ani politici neodvážili takzvané výherní automaty a jejich obdoby plošně zakázat, ukazuje, že problém tady nikdo vážně řešit nechce. Naopak zcela zřejmě převládla snaha státu parazitovat na neštěstí druhých a na svých nemocných občanech. Je třeba stále dokola opakovat: závislost na hazardu je nemoc. Nemoc těžká a prakticky nevyléčitelná, řešitelná jen totální, naprostou abstinencí, tak jako je tomu třeba u alkoholismu. Vím, že každý z nás tzv. slušných ohrnuje nos nad gamblery a říkáme si: Vždyť si za to můžou sami. A když už hrají, tak ať z toho má aspoň něco stát. Neřest tak užijeme k dobrému účelu. Jenže tato matematika a pseudologika neplatí. Platí to, že závislý gambler zničí i své okolí. Finančně zruinuje rodinu a své nejbližší, okrade svého zaměstnavatele a samozřejmě pokračuje v trestné činnosti dál a dál, dokud nejde do vězení.

Chápu bohulibé úmysly svých kolegů, kteří mají za to, že lze hazard rozumně regulovat a nějak na něm vydělat. Věřte mi, nejde to. Nikdy nikde se to nikomu nakonec nepodařilo. Organizace, které se hazardem zabývají, uvádějí, že náklady na problémy spojené s hazardem 2,5násobně překročí příjmy. Troufám si říci, že tohle číslo je daleko větší. Když gambleři ukradnou měděnou střechu kapličky, ve sběrně dostanou nějakou tisícovku a stát a obec prostřednictvím herního automatu dostanou řádově stokoruny. Skutečná škoda je ovšem v řádu statisíců. Po gamblerech zůstávají rozvrácené rodiny, opuštěné děti s matkami na ulici a v doživotních dluzích, které nespáchali. Milí přátelé, tohle nenahradí sebevětší procento z podílu na zlodějinách a herní závislosti. (Velký hluk v sále.)

Předkládaná novela zákona stanoví limity na sázky, což je asi takové řešení jako povolit loupežné přepadení, ale omezit ho výší částky na jednu loupež. Jak by se to asi odrazilo v praxi? Inu, lupič by vám sebral povolenou částku a pár sekund poté by loupež zopakoval, a to tak dlouho, dokud by vás stejně neobral o všechno. V případě herních přístrojů je to obdobné. I při sázce dvě nebo pět korun běží hra rychle a opakovaně za sebou a prohrát výplatu či dávky nebo tržbu je otázkou chvilky. Toto omezení sázek přece dávno platilo a platí na starých herních automatech a nijak to nezměnilo fakt, a to všichni přece vidíme, že prakticky každý, kdo hrál, tu prohrál všechno, co měl. Byť to trvá déle než na moderních terminálech, které vás o veškerý majetek oberou během pár minut.

Novela zákona, kterou tady projednáváme, změní jediné: Hráči stráví v herně o něco více času. Ale pro ty závislé neexistuje jiná volba, než prohrát vše, co mají, a bez ohledu na to, za jak dlouho. Se samotnou podstatou problému tedy zákon neudělá nic. To zmůže jen absolutní celostátní zákaz herních automatů, loterijních terminálů a jejich internetových variant.

Za tuto variantu zde ve Sněmovně Úsvit lobbuje již mnoho měsíců, ale nesetkáváme se bohužel s většinovou podporou. A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší. Ano, je zakázané vraždit -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, i vás přeruším a znovu požádám o klid. Já vím, že to je vážné téma a že vás to zajímá a nechcete odejít ze sněmovny, ale prosím nechte každého řečníka v klidu přednést svůj projev. Ještě chvilku počkám... Ještě chvilku počkám. Děkuji. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Tomio Okamura: A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší. Ano, je zakázané vraždit a krást. A přesto se vraždí a krade. Je to ale důvod zločiny legalizovat, a dokonce na nich parazitovat? Řekl bych, že ne.

Neplatí ani paralely s prohibicí v USA. Lidé si doma pálí kořalku i v současnosti a my Moraváci víme, že domácí palírny byly a budou, protože patří k moravské kultuře, a žádný zákaz je nevymýtí, protože drtivé většině lidí vadí násobně méně než vysoké daně na domácí pálenky.

Tajné nelegální herny nikdo normální nechce. A navíc sami závislí hráči v takovém případě páchají trestnou činnost. Vždy by se o tajné herně do několika dnů nakonec dozvěděla policie. Problém proto nejsou tajné herny, ale online hry na internetu, které budou do budoucna největším rizikem.

Závěrem chci uvést, že pro tento zákon budeme hnutí Úsvit samozřejmě hlasovat ano. Ale i nadále budeme usilovat o jasné systémové řešení, tedy absolutní zákaz, plošný zákaz herních automatů v České republice, a budeme o to usilovat prostřednictvím vás, politických partnerů, a i v rámci Evropské unie. Parazitování na lidském neštěstí a závislost je totiž nejen nemorální, ale v důsledku se skutečně nevyplácí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pane předsedovi Tomiu Okamurovi. A nyní v rozpravě, protože pan kolega Zbyněk Stanjura to vyjádřil ve své faktické poznámce, paní poslankyně Olga Havlová, po ní pan kolega Fichtner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se projednává změna zákona o loteriích. Chtěla bych říct, že jsem moc ráda, že se konečně řeší situace okolo hracích automatů, které mají negativní vliv nejen na patologicky závislé hráče, ale i na lidi jim blízké. Statistiky uvádějí až 17 nešťastných lidí na jednoho gamblera. Jsou to životní partneři, rodiče, děti, přátelé a věřitelé.

Hra je jedna ze základních lidských činností, k nimž patří učení logicky myslet, motorická cvičení a práce. U herních automatů ale nejde o úporné úsilí se něco naučit, nebo jako např. ve sportu, ale jen a jen o riziko náhody. Gamblerství a závislost na hazardních hrách vede k finančním problémům, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodiny a v nejhorším případě i k sebevraždě. Patologické hráčství je označováno za typickou nelátkovou závislost, kdy se hráč pokouší opakovaně hru ovládnout s motivací peníze získat zpět. Většinou hrají lidé, co na to nemají, prohrávají sociální dávky, nejsou schopni hru kontrolovat a nepřipouštějí si negativní následky svého jednání.

Ministerstvo financí po revoluci vydávalo povolení na kasinové hry, aniž by nějak rozlišovalo, zda se opravdu jedná o kasino, či o hernu. Provozovatelé těchto zařízení spoléhali na větší toleranci ze straně městských úřadů na takto honosně nazvaná místa.

Česká republika bohužel patří k zemím s největším poměrem herních automatů na osobu. Obec a městské části, které z provozovacího automatu měly místní poplatek, teď nevědí, jak je zrušit. V těchto případech by měla napomoci druhá navrhovaná změna, a to automatické zrušení do tří měsíců od vydání zakazující vyhlášky obce.

Mnozí z vás určitě dostali e-mail iniciativy, která se snaží příjetí těchto změn zabránit. Hraje se na naše city, kdy má dojít ke ztrátě až 60 tisíc pracovních míst navázaných na loterijní průmysl. Když srovnám tuto situaci s pohledem, kdy přišlo v zemědělství o práci 82 tisíc lidí, lidí, kteří přinášeli něco pozitivního, naopak, tento loterijní průmysl nic pozitivního nepřináší, tak takhle si určitě nepředstavuji, aby vznikala a vytvářela se nová pracovní místa.

Na svém webu vyhrožují stávkami a tím, že to politikům v podzimních volbách spočítají. Jsem také komunální politik a nemyslím si, že by občané a voliči v mé obci toužili po hracích automatech místo práce. Vždyť právě mladý muž z naší obce se stal kvůli závislosti na automatech vrahem. A to je jen kapka v moři všech kriminálních činů, které krádežemi začínají a násilím končí.

Bohužel jsme se dostali do situace, kdy gamblerství je bráno za nemoc. Nemoc, kterou ale umíme léčit. Tak jako zabíjíme viry a bakterie, stačilo by zrušit hrací automaty. Chtěla bych znát jediný důvod, v čem jsou hrací automaty přínosem. Tato činnost je možností získání slušných zisků pouze některých skupin bez ohledu na dopady, a není zatím vůle tuto činnost zcela zakázat. Absolvovala jsem několik seminářů ohledně hazardu, potkala se s lidmi, kteří nejen proti hazardu bojují, ale i s těmi, na jejichž životech se hazard podepsal. Věřte, že vím, o čem mluvím, když prosazuji nulovou toleranci hazardu.

Sjednocení sázkových limitů na dvě koruny, pět korun v českých hernách a padesát korun v kasinu je rozumným řešením v dané situaci, kdy je v současné době možné prohrát na interaktivním videoloterijním terminálu až statisíce během několika okamžiků. Pokud nedojde k úplnému zamezení této činnosti, budu vděčná za každý krok, který tuto činnost omezuje, a tento návrh určitě podpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Nyní je přihlášen pan kolega Fichtner, který se hlásil do rozpravy. Pokud ne, tak já jsem vás zaznamenal. Respektoval jsem, že když sedíte u stolku navrhovatelů a zpravodajů, že jste se nepřihlásil elektronicky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vyjádřil bych se k tomu, co říkal pan kolega zpravodaj. Prakticky se to týkalo zejména dvou věcí. První byla otázka směrnice Evropské unie, o tom ještě budu mluvit, a pozastavení prací na legislativním návrhu, a druhá se týkala hrozícího infringementu, tedy řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pokud jde o tu směrnici, mám ji tady, všichni na ni odkazují, všichni o ní mluví, takže by bylo dobré se podívat, co vlastně v té směrnici je. Když se podívám na článek 9 odst. 1, tak čl. 9 odst. 1, o kterém se hovoří v souvislosti s tím, že bychom měli pozastavit legislativní práce a neprojednávat tento návrh zákona, tak čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu aRrady č. 98/34/ES z 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, tak čl. 9 odst. 1 říká: Členské státy odloží přijetí návrhu technického předpisu o tři měsíce ode dne, kdy Komise obdrží sdělení podle čl. 8 odst. 1, tj. notifikace. Ještě jednou: Členské státy odloží přijetí návrhu.

Tedy my jsme ten návrh ještě nepřijali, my ho máme v prvním čtení. Přijetí členským státem znamená v našem případě, že návrh schválí Poslanecká sněmovna, schválí ho Senát a podepíše ho prezident. Potom je návrh zákona přijat nebo schválen zákon. Vůbec se nemusíme bát, že bychom jednali v rozporu se směrnicí EU, neboť směrnice EU říká, že nesmíme daný předpis přijmout do tří měsíců od té doby, kdy byl oznámen. Toto je naprosto v pořádku do té doby, než členský stát, tedy Česká republika, ten předpis přijme, máme času dost.

Já jsem se pro jistotu ještě dotazoval stálého zastoupení ČR při EU, to bylo 16. 5., a přišla mi odpověď, která obsahuje dvě základní věci. Jedna je otázka projednání v prvním čtení. Odpověď přišla od ředitelky internal market section, tedy ředitelky sekce pro vnitřní trh, stálého zastoupení ČR při EU a ta informace zní, že návrh samozřejmě může být v mezidobí v Poslanecké sněmovně projednáván, nicméně měl by být ponechán dostatečný časový prostor pro případné zapracování připomínek Evropské komise či členských států. Pokud připomínky Evropské komise nebudou zapracovány, vystavujeme se nebezpečí pokračování řízení o porušení smlouvy, které může skončit až pokutou pro Českou republiku. Ano, samozřejmě, vystavujeme se, ovšem v případě, že by to bylo až v té finální fázi, kdy už by nebyl dostatečný časový prostor pro zapracování připomínek Evropské komise. Takže nic nám nebrání to projednat v prvním čtení, což také činíme. Je zbytečné to první čtení přerušovat, takže klidně ho můžeme nechat doběhnout.

Ale to, co je podstatné, nebo to, co je rovněž zajímavé, je právě otázka toho infringementu, tedy řízení o porušení smlouvy. A já vás možná překvapím, protože řízení o porušení smlouvy s námi Evropská komise již zahájila. Ovšem nikoliv kvůli tomuto návrhu, ale díky dlouhodobě neřešené nekvalitní legislativě v oblasti loterií. O co jde. V podstatě cílem této směrnice je ochrana vnitřního trhu, tedy prostupnost zboží a služeb v rámci Evropské unie. A když se podíváte do českého zákona o loteriích, tak český zákon o loteriích s výjimkou některých specifických druhů hazardu, týká se to myslím kasin, neumožňuje zahraniční majetkovou účast provozovatelům hazardu. To samozřejmě má svoje výhody, svoje nevýhody. Ten trh tím uzavíráme. Na druhou stranu nehrozí riziko arbitráží, to je také pravda. Nicméně z hlediska evropského práva to je zřejmě nepřijatelné, a z tohoto důvodu nám Evropská unie zaslala výtku, čímž bylo tedy formálně zahájeno řízení o porušení smlouvy.

Co se týká těch konkrétních termínů, tak toto řízení o porušení smlouvy bylo zahájeno dne 21. 11. 2013, tedy v době, kdy bylo těsně po volbách. To znamená, rozhodně z toho nelze vinit novou politickou garnituru. Ta vina je pravděpodobně na straně té předcházejí politické garnitury. Já bych z toho ani nevinil Rusnokovu vládu, protože ta spíš byla udržovací. Spíše bych z toho vinil tady kolegy po mé pravici, zejména tedy zde nepřítomného pana exministra financí Kalouska, který se měl postarat o to, aby řízení nebylo zahájeno, abychom zkrátka... aby stav naší legislativy v oblasti loterií byl v souladu s tím, co po nás požaduje Evropská unie.

Takže tolik tedy k infringementu. Znovu zopakuji, už je zahájen, nikoliv kvůli tomuto návrhu, ale kvůli nekvalitnímu stavu české loterijní legislativy. Tolik asi k tomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Matěji Fichtnerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák a poté pan kolega Adamec s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové. Je tady nějaký problém a všichni máme upřímnou snahu, jak tady sedíme, s tím problémem něco dělat. Ale já bych chtěl jenom zjednodušeně reagovat, nebo užít takový příměr na vystoupení paní kolegyně Havlové. Známý golfista Tiger Woods, u něj byla diagnostikována těžká závislost na sexu. Ten člověk se léčí, já doufám, že i úspěšně, ale přece to neznamená, že kdyby náhodou zavítal do naší republiky, tak všechny ženské zavřeme na petlice. To si prostě nedovedu představit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se Marta Semelová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolega Plzák to trošku zlehčil. Já musím říct za sebe, že jsem starosta 32tisícového města, v kterém je 32 míst, kde je nějaký výherní hrací automat, a problémy vzniknou vždycky před volbami, kdy určitá skupina lidí prostě najednou začne sbírat podpisy na petice. Je potřeba to zavřít, zničit - prostě to je to správné téma ve správný čas.

Na druhou stranu já říkám, že já nejsem proti regulaci hazardu, to se oni hluboce mýlí. Ale je potřeba se na to podívat trošku jiným pohledem a vzít rozum do hrsti. Víte, já nesouhlasím s panem předsedou Okamurou, že úplná prohibice to vyřeší. Nakonec všichni víme, jak se dá obejít prostě dneska zákon, že to jsou soukromé prostory, místa, kde je slabá státní policie. Prostě městská policie nebude dělat nic jiného, než bude chodit do těchto prostor, kam je nakonec nepustí. A rozhodně ti lidé, kteří tam chodí hrát, nebudou říkat, že tam je herna, jenom v případě, kdyby třeba policie zatlačila, že jsou nějakými svědky a podobně. Nakonec ta herna se dá velmi rychle přemístit. A to, že vznikají tyto černé herny, je naprostý (nesrozumitelné).

Z tohoto místa chci varovat proti úplné prohibici, protože historické zkušenosti říkají, že úplná prohibice vždycky přinese něco úplně jiného, než ti předkladatelé zamýšleli. Já si vzpomínám na obrázky z dvacátých let z Ameriky, kdy takové korpulentní dámy chodily po restauracích a rozbíjely sudy s whisky, protože jejich manželé z práce prostě šli na tu whisky. Protože když jsem se podíval na ty dámy, tak jsem je pochopil. Aby to doma přežili, tak se zastavili v té hospůdce a bylo to pro ně k přežití.

Ale nechci to tady takto rozebírat, nechci marginalizovat ten problém, protože ten skutečně tady existuje, a já si myslím, že s probíhající řekl bych digitalizací a virtualizací světa ten problém bude čím dál tím větší, protože přece všichni víme, že hraní je staré jako lidstvo samo. Zrovna tak alkohol je starý tak jako lidstvo samo. Jen tak mimochodem, pro ty mravokárce, kteří tady říkají, že gamblerství je největší problém v tomto státě, tak já říkám, že není. Největším problémem je alkoholismus a závislosti na drogách. Jen tak mimochodem, statistika říká, že 11,1krát více je problémů s alkoholiky než s gamblery. To je prostě realita.

Ale já chci říct jednu věc. Víte, já mám pocit, že my na to jdeme úplně špatně. My se snažíme regulovat jenom herny. Já nemám nic proti regulaci heren, myslím, že to je v pořádku, ale zapomněli jsme na tu druhou stranu mince, a to jsou ti hráči. Já si myslím, že je potřebovat regulovat ty hráče. Jak je možné, když v Americe přijde někdo do herny a bere sociální podporu, nebo jak oni tam tomu říkají, tak ten majitel nebo obsluha kasina si vyžádá jeho řidičský průkaz, protože oni tam jiné doklady nemají, a když zjistí, že je příjemcem takovéto státní dávky, tak nejenom že ho do toho kasina nepustí, nebo do toho místa, kde se hraje, ale oni na něj pošlou státní nebo místní policii, a dokonce ho zavřou a soudce ho pustí třeba až za tři dny. A pokračuje to samozřejmě dál s ním, protože takovýto člověk nemá v herně co dělat. Dokonce co se týká těch loterií, těch internetových nebo video, tak čtyři americké státy skutečně zavedly pro hráče licence. Oni musí mít licenci, aby mohli hrát. Přece licenci nedostane ten, kdo je na sociálních dávkách nebo kdo je uznaný gambler.

Já si myslím, že to je ta správná cesta. Ano, říkám, omezujme ten hazard, který se nám nelíbí. Samozřejmě na různých místech v různých částech republiky je to jinak, ale to jenom proto, že jsme to hodili na obce, které těch pravomocí mají relativně v tomto případě, těch represivních, velmi málo. Ale pojďme se zaměřit i na hráče, protože já si myslím, že není nic jednoduššího. Mám ale obavu, že ochrana osobních dat, ochrana osobnosti, to je tady v Evropě moderní. Lidská práva budou přednější. Protože co nám brání v tom, dneska stejně když jde někdo do herny, tak musí ukázat občanský průkaz. Dokonce i v těch kasinech jsou kamery. Ne z toho titulu, aby tam sledovaly, kdo tam přijde, ale z toho titulu, aby ti lidé, co tam přijdou, je neokrádali a nedohodli se s tím krupiérem, že se dohodnou na šábnutí o výhru. Omlouvám se za tyto výrazy. Ale přece je to tak, že když předloží občanský průkaz a oni se dostanou do databáze, zda je příjemcem, či není, zda měl někdy problémy s gamblerstvím, tak je to jasná záležitost, jak tohoto člověka nepustit.

Já vám řeknu ještě jeden případ, který nás tady trápil před lety. Všichni si určitě vzpomínáte na silnici E55. Vzpomínáte si na problémy s těmi lehkými dámami, které tam mávaly speciálně na movité bavorské turisty v těch bavorácích. Někteří byli méně movití, někteří možná byli z bývalé NDR, a všichni to řešili nějakými vyhláškami, postihy, zákazy, příkazy. Efekt velmi nízký. A víte, co se stalo? Nebyli zákazníci, nebyli i ty lehké děvy. Já si myslím, že tudy je správná cesta. Omezme hráče, a ty herny, o nichž říkáme, že jich je moc, tak prostě nepřežijí.

Jen tak mimochodem, když jsem mluvil o tom alkoholismu, budeme to řešit také tak, že zavřeme naše hospody? Asi ne. Tady se to stalo, ale my jsme někde jinde. My jsme v parlamentu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Mám tady faktické poznámky - elektronicky poslance Jiřího Zlatušky, potom pana kolegy Jandáka, a nedám vám nikomu slovo, protože je 12.59 a máte dvě minuty na faktickou poznámku. Takže přeruším schůzi do 14.30 a první s faktickou poznámkou bude kolega Zlatuška. Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Přeji vám dobré zažití po obědě. Budeme pokračovat v bodu 9. Než však tak učiníme, dovolte mi, abych přednesl omluvy, které máme. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes mezi 14.30 a 18. hodinou z důvodů pracovních, pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se omlouvá od dnešních 14 hodin z důvodu jednání mimo budovu PSP, dále pan poslanec Urban se omlouvá z dnešního odpoledního jednání, dále pan poslanec Korte se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin, dále pan poslanec Fiala se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne. (Poznámka sten.: Fiala Petr.)

To máme omluvy a my se vrátíme k bodu č. 9, kterým je novela zákona o loteriích. Nacházíme se v obecné rozpravě, kdy nejprve tady mám faktickou poznámku, kterou bychom měli pokračovat, pana Jiřího Zlatušky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, velice se omlouvám za to, co teď udělám. Je to nepedagogické, zejména se omlouvám komukoli, kdo má pedagogické vzdělání. Neměl bych to dělat, ale hlásil jsem se ještě před obědovou pauzou v reakci na to, co zde říkal kolega Adamec. Tu pasáž, ve které se zamýšlel nad tím, že viděl ty americké ženy, jak rozbíjejí to pití svým mužům, a vztáhl to k tomu, jak vypadaly. Bylo to nepěkné a sexistické. Nemá se to dělat. Ale současně uznávám, že tuto výtku jsem měl říct již před přestávkou, teď už je zde jiný předsedající, po kterém to vzkazovat je komplikované, a jsem si vědom toho, že nejen poslanec Adamec už je ve věku, kdy vychovávat asi nemá smysl, a ještě navíc s tím časovým odstupem, že se to také mine účinkem. Ale přesto, nedělejme to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou tady mám napsaného pana poslance Jandáka, kterého nevidím. (Poslanec Jandák je na svém místě a sděluje, že se vzdává ve prospěch poslance Birkeho.) Pan poslanec Jandák se vzdává ve prospěch pana kolegy Birkeho. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Děkuji panu kolegovi Jandákovi. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se omlouvám, doufám, že moje vystoupení nebude takové nesourodé. Nicméně se pokusím do toho hluku trošku více nahlas.

Jak tu debatu tady poslouchám, musím říci, že nechci nikomu nic doporučovat, ale možná bych vás chtěl požádat a vyzvat své kolegy zastupitele, starosty, radní jednotlivých měst, aby tady více vystupovali k dané problematice hazardu, protože my sami možná nejlépe víme, jak to funguje nebo nefunguje.

Pár poznámek. Dneska města mají celou řadu regulativních věcí, kdy mohou regulovat hazard. Jsou města, která ho úplně zrušila, jsou města, která ho omezila, a jsou města, která se tomu vůbec nechtějí věnovat, protože zkrátka a dobře z toho mají nějaké backgroundové finanční prostředky.

Já bych chtěl navázat na to, co říkal - vaším prostřednictvím - kolega pan starosta Trutnova, pan kolega poslanec Ivan Adamec. Možná více než k těm regulativům bych se zaměřil na lidi, kteří tam hrají, protože pak se ptám: Co bude s bezdomovci, nebo s těmi lidmi, kteří jsou bez domova? Co bude s lidmi, kteří jsou nepřizpůsobiví? Protože ti všichni se u toho automatu sejdou, pětadvacátého, když dostanou dávku, tak to tam naházejí. Víte ale, co je problém? Pak všichni přijdou na tu radnici: My nemáme peníze. Vy jim dáte pak pokutu, už jsem tady o tom hovořil minule, pošlete si sám sobě obsílku, protože oni nic nemají. (Reakce na poznámku z pléna:) Přesně tak. A ještě, aby toho nebylo málo, tak se vám všichni přihlásí na radnici s trvalým bydlištěm. Můžu vám tady přečíst SMS, maily, MMS z měst, kterých se to týká, a nejenom mého, ale celé řady.

Takže prosím více poslouchejme starosty, protože těch se to velmi týká. Já nedávám nějaký návod, co s tím. Jenom komentuji aktuální situaci a prosím slovy klasika: Neučme orly lítat. Díky. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji planu poslanci Birkemu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Pilný. (Oprava z pléna.) Volný, pardon, omlouvám se panu poslanci, není Pilný, je Volný, nezlobte se, prosím. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci z tohoto místa omluvit za to, že jsem urazil jemnocit pana poslance Zlatušky. Už to neudělám. Nicméně ten příměr byl skutečně jenom jako příměr, nebylo to myšleno konkrétně na žádnou dámu. A bylo to myšleno tak, abychom si uvědomili, co tato situace v Americe udělala příštích 60-70 let. Toť vše. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. S další faktickou poznámkou - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na své dva předřečníky. Já vás chci ujistit, že nápady, které tady padly jak od pana kolegy, tak od vás, nějaká ta registrace hráčů a vlastně i z druhé strany - samozřejmě, je to velice chytré. Jenom chci upozornit, toto je pozměňovací návrh, který by měl řešit to nejhorší, co teď je a co se dá rychle nějakým způsobem napravit. My chceme připravit, a slíbili jsme to i ve volebním programu, máme to i v koaliční smlouvě, že připravíme nový zákon o loteriích, kde toto všechno vyprecizujeme a uděláme opravdu nový, moderní zákon, který tyto všechny věci využije, a určitě s tím budeme pracovat. Po přijetí této novely zamezíme takovým těm brutálním prohrám jednorázovým a takové té úplné euforii hráčů. A samozřejmě samovolně z menších lokalit automaty, respektive výherní terminály, budou odcházet, protože se prostě těm hospodským, těm malým, nebudou vyplácet. Ale neřeší to celý problém. Problém bude řešit nový zákon, který se začne připravovat, a určitě na půdě podvýboru pro daně a loterie s tím budeme pracovat, uděláme širokou diskusi napříč všemi politickými stranami, budeme komunikovat se všemi provozovateli různých těchto her, abychom to ušili tak, aby to bylo dobré, přijatelné a funkční. Děkuji. (Potlesk v prostřední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pokud nevidím již žádnou další faktickou poznámku, prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já nebudu mít faktickou, jako zpravodaj mohu vystoupit kdykoli, jestli se nepletu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jako zpravodaj můžete mluvit kdykoli, prosím, pane zpravodaji. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Dovolte mi jenom krátkou poznámku k předcházející diskusi. Chtěl bych jenom poznamenat, že ve svém vystoupení, které se týkalo notifikačního procesu, jsem vycházel především z prvních dvou dopisů, které byly zaslány do Poslanecké sněmovny z Ministerstva financí jak ministrem financí Andrejem Babišem ze dne 7. 4., tak i náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám pane poslanče, hladina hluku v sále je příliš vysoká. Prosím zejména známé rušiče, aby přerušili své rušení a uklidnili se, nebudu se na nikoho konkrétně dívat - zatím. Děkuji. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Náměstkem ministra Ondřejem Závodským ze dne 22. 5. 2014 zde bylo odkazováno na směrnici 98/34/ES a poukazováno na nebezpečí pro Českou republiku spočívající v zahájení řízení o porušení smluv u Soudního dvora Evropské unie. Není mou vinou, že notifikační proces nebyl zahájen dříve, neboť jak již jsem ve svém prvním vystoupení jednou řekl, tento návrh není ve skutečnosti poslanecký, ale - jak bych to řekl? - ve skutečnosti vlastně ministerský, neboť vznikl v dílně náměstka ministra financí pana Ondřeje Závodského, kde jsem ho osobně viděl 21. 3. tohoto roku. Až pak byl následně předložen prostřednictvím kolegů poslanců, předkladatelů.

Je to zvláštní cesta pro podávání předloh zákonů. Správnější cesta podle mne by byla, kdyby byla předložena formou vládního návrhu a byla podrobena řádnému připomínkovému řízení. Když tak pan náměstek učinil. Kdyby tak pan náměstek učinil, již dávno bychom tento kritizovaný nebo diskutovaný notifikační proces měli za sebou.

Já bych ještě - nicméně jak jsem tady řekl, nebudu navrhovat tady přerušení toho bodu, ale budu navrhovat, nebo tedy v této chvíli chci navrhnout, aby lhůta na projednávání, aby to tady zaznělo, byla stanovena na 90 dnů, aby byl dán dostatečný prostor časový pro projednání ve výborech a podvýboru pro loterie, tak jak se to píše hlavně v tom posledním dopise pana ministra financí Andreje Babiše.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Šinclovi. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty na 90 dnů.

Další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, my se tady můžeme dohadovat a překřikovat, koho je třeba potrestat, jestli gamblery, jestli zaměstnance, jestli provozovatele, ale to neznamená, že si dáme klapky na oči před problémem, který tady reálně je, a to je, že herny, hazard, prostě zaplavily řadu měst. Praha je v tom na prvním místě v České republice. A asi se nemusíme přesvědčovat o tom, že patologické hráčství je velkým problémem, který ovlivňuje řadu rodin. A nakonec, zaznělo to tady už v předcházejících vystoupeních, bývá často spojeno i s různými druhy jiných závislostí, jako je to s drogami a dalšími, a podléhají mu stále mladší lidé, dokonce i děti. Člověk se nestane patologickým hráčem ze dne na den. Jde o postupný a poměrně nenápadný proces. Na rozdíl od alkoholika nebo toxikomana je gambler pro okolí dlouho nenápadný, často ani nejbližší rodina netuší, že její blízký propadl závislosti na hazardu a hraní. Doba, za kterou se člověk stane patologickým hráčem je různá, většinou k tomu postačí jeden až tři roky. U dospívajících dětí, jejichž mozek je náchylnější k těmto závislostem, je průběh podstatně rychlejší. Někdy stačí dokonce několik týdnů či měsíců. V psychiatrické léčebně jsou na léčení stále víc a více se objevují i nezletilé děti. Roste počet hospitalizovaných ve věku 15 až 19 let. Tři procenta 16letých hrají víc než jednou týdně. Já myslím, že jsou to právě děti a mládež, které je nutno chránit.

Dovolte ještě některé údaje. Pokud jde o sebevraždy, v běžné populaci jeden a půl procenta, u hráčů je to pět procent. Čím mladší lidé začnou hrát, tím větší počet jich spáchá sebevraždu. Úmrtnost gamblerů měřeno s úmrtím populace stejného věku je dvojnásobná. Sedmdesát procent patologických hráčů má psychické následky. Já těmito čísly v žádném případě nechci obhajovat hráče, nechci obhajovat gamblery. Jenom vám říkám čísla, která jsou právě dokumentem toho, jak je to nebezpečná závislost právě pro mladé lidi. Patologické hráčství je spojeno s řadou negativních jevů, jako jsou problémy v pracovním a rodinném životě. Už tady bylo řečeno, že jeden gambler způsobí problémy až sedmnácti lidem v okolí. Lži, krádeže, obrovské dluhy, peníze si často hráč může půjčit přímo v herně, podepíše zde dlužný úpis. A i když je zakázáno, prostě se to nedodržuje a člověk v rauši udělá cokoliv, jenom aby získal peníze na další hru. Exekuce, bezdomovectví, výskyt problémových osob v okolí heren, drogy, kriminalita, vandalství, rušení veřejného pořádku, nočního klidu. To všechno je spojeno s hernami, s hazardem a s gamblerstvím. Léčení přitom, jak víme je velmi drahé.

Problémem u nás v České republice je extrémní dostupnost. Není třeba překonávat žádnou bariéru, a přitom pokud byste mluvili s pacienty nebo vyléčenými gamblery, tak se dozvíte, že sami tito pacienti požadují zavírat herny. Problém je klamavá reklama hazardu, upozorňuje na to nakonec i primář Nešpor, známý odborník.

Ve srovnání s evropskými zeměmi je u nás skutečně nabídka velice vysoká. V České republice počet herních automatů a videoterminálů v posledním čtvrtletí 2013 vzrostl. Na konci prosince jich bylo 61 026, zatímco v září to bylo o jeden a půl tisíce méně. V roce 2011, pokud se vrátím zpět, protože statistiky jsou zpětně, prosázeli Češi 127 miliard korun. V roce 2012 už to bylo 135,5 miliardy. V rizikové skupině, tedy těch, kteří by mohli gamblerství propadnout, je 168 tisíc lidí. Pokud jde o hlavní město, kde je počet heren zvlášť vysoký, tak myslím si, že tady je důkaz toho, že je potřeba přijmout jednotná pravidla, protože metodika rozdělování peněz v hlavním městě je taková, že se rozdělují pro městské části peníze tak, že čím větší počet jednotlivých videoterminálů, heren, kasin, čím delší doba provozu, tím tyto městské části dostávají více peněz, protože, a je to odůvodňováno tím, že tam mají větší kriminalitu a potřebují to nějak řešit. Podle mého názoru je tento způsob naprosto zvrácený a akorát to demotivuje starosty městských částí, aby více zamezovali hazardu. Odpovídají tomu i názory lidí, kteří nám píší, kteří nás oslovují, abychom udělali všechno možné pro to, aby hazard byl víc potlačován. V různých městských částech probíhají referenda na zákaz hazardu, na zákaz heren vůbec.

Já osobně jsem poznala velké množství gamblerů - vyléčených i nevyléčených. Těch, kteří prošli léčením a znova a znova se u nich projevuje recidiva a nedokážou se s tím nějakým způsobem vyrovnat.

Chtěla bych tedy na závěr říci, že osobně jsem pro nulovou toleranci hazardu, ale protože vím, že v tuto chvíli není podpora pro nulovou toleranci, tak určitě podpořím každou snahu, každý krok k tomu, aby byl hazard co nejvíce omezen. Proto podporuji i ten předložený návrh. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já pro ten návrh zákona, který předložil kolega Fichtner, zvednu ruku a podpořím ho velice rád a s velkou chutí. Stejně tak zvednu ruku pro jakékoliv jiné smysluplné omezení hazardu.

Při regulaci technických herních zařízení, jak nejrůznější jednoduché bandity předkladatel nově definuje, nejde jenom o přístroje samotné, jde o herny jako takové. Ty dnes nezřídka slouží jako základna galerky. V severozápadních Čechách provozují herny většinou jako bary s hernami a penziony s nonstop režimem většinou cizinci. Stálé osazenstvo tam tvoří vesměs pasáci, prostitutky, drogoví dealeři a pouliční zlodějíčci. To, že tam jistá část lidí ze sociálně vyloučených skupin prohrává dárky poskytované z našich daní, je jenom jedno zlo. Kolem heren dochází k rušení nočního klidu, rozmáhá se tam kriminalita a nepořádek. Většina lidí, kteří normálně chodí do práce a starají se o rodinu, se hernám zdaleka vyhne.

Dosavadní politické garnitury a vlády radnicím ve vytěsňování hazardu moc nepomáhaly, spíš naopak. Nejednu vyhlášku napadlo Ministerstvo vnitra za to, že nemá oporu v zákoně. Ten připouští mnoho výkladů. Je to záměr, nebo špatná práce někdejších legislativců? Tak například zrušilo Ministerstvo vnitra vyhlášku v Ostrově u Karlových Varů nebo v Chebu, když tam radní chtěli zakázat herny, které jsou méně než sto metrů od škol, kostelů a kulturních zařízení. Zákon takový zákaz umožňuje, ale s výhradami. V Aši zase neprosadili proti Ministerstvu vnitra vyhlášku, podle které herny nemají mít vývěsní štíty do horní ulice. Přitom současný zákon č. 202/1990 Sb. viditelnou reklamu také nepřipouští. Jde ovšem o definici, co je reklama a co vývěsní štít.

Největší ranou pod pás byla praxe povolování výherních automatů. O klasických rozhodovaly obce, o videoterminálech, elektronických ruletách a dalších přístrojích nové generace Ministerstvo financí. Skuliny v zákoně využívalo ministerstvo, a hojně. Kde obec zakázala starší přístroje, povolilo je Ministerstvo financí mnohem bezpečněji a nové a ve větší míře.

Předkladatel zmiňuje ve své důvodové zprávě přípravné práce na zcela nové komplexní úpravě provozování sázkových heren. Doufám, že ten půjde mnohem dál než teď projednávaný návrh kolegy Fichtnera, za který mu děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Soukupovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec Karel Fiedler. - Pardon, omlouvám se panu poslanci. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych se trošku ohradit proti tomu, co tady teď zaznělo od mého předřečníka, protože bývalé vlády upravily v roce 2010 velmi zásadním způsobem zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Jsem jedna ze spoluautorek tohoto návrhu a jako starostka městské části Praha 2 mohu říct, že jsem od roku 2007 pro zcela nulovou toleranci vůči hazardu. Nejdřív jsme omezili výherní hrací přístroje, pak nám zákon v roce 2010 dal možnost omezit i videoloterijní terminály. Takže není pravda to, co tady zaznělo, že by se bývalá vláda nesnažila s tímto negativním fenoménem něco udělat. Pokud by tomu tak bylo, tak by dnes starostové měst a obcí neměli pravomoc, tak jako ji máme my v Praze, regulovat hazard na svém území.

K tomu, co tady zaznělo od paní kolegyně Semelové. Možná to zní zvláštně, v hodně věcech s paní kolegyní Semelovou v tomto ohledu souhlasím, snad jenom dvě výjimky. Neexistuje vyléčený gambler, existuje pouze abstinující gambler.

A co se týče toho, že by Praha měla upravit pravidla tak, aby byla platná pro všechny části stejně, myslím si, že ne, protože v tuto chvíli je zcela v pořádku, že když tady máme dvoje komunální volby, jsme zvoleni jako starostové městských částí, že si prostě svobodně rozhodneme, zdali chceme na svém území tyto podniky mít, nebo nechceme. My na Praze 2 už jsme se v roce 2007 rozhodli, že podnik nechceme mít tohoto typu ani jeden. Ale neumím si představit, že by se to mělo řešit plošně, protože chápu, že jsou zase třeba starostové okrajových městských částí, na periferiích, kde k tomu můžou mít nějaké důvody - že se třeba za dva automaty v nějaké restauraci opraví obecní vodovod.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Navázal bych tady na tu chmurnou vizi, kterou tady představil můj předřečník pan poslanec Soukup. Dal bych za pravdu své předřečnici paní Černochové - sice ne v nulové toleranci, ale v tom, že dnes obce skutečně mohou už v této chvíli omezit provoz heren, tak jak jsme to udělali v Lounech. Ještě vystoupím v řádné rozpravě, ale tady skutečně chci říct, že jsme omezili hrací dobu. Dokázali jsme obecně závaznou vyhláškou štíty a poutače nějakým způsobem zamezit. To znamená, je to skutečně také na práci obecních zastupitelstev, nejenom na státu. V Lounech se nám to podařilo, v Aši třeba ne. Možná že tam nepracují tak kvalitně, nevím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v Klatovech jsme zakázali herní automaty. Nebyl problém. Zůstalo nám tam 237 videoloterijních terminálů, na 93 občanů nám tím pádem vycházel jeden loterijní videoautomat. Zakázali jsme i tyto vyhláškou, Ministerstvo nám to zrušilo. Ústavní soud rozhodl, že máme právo to zakázat. Zakázali jsme to. To znamená, v Klatovech jsou zakázány výherní loterijní terminály. Všechno jde, když se chce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi za to poselství. Opravdu všechno jde, když se chce.

Teď už konečně s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. I u něho to jde, když se chce. (Smích a zatleskání.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, já s tím opravdu souhlasím. Když se chce, tak jde leccos.

Navázal bych na své předřečníky, kteří mi moje myšlenky, které jsem tady chtěl sdělit, trošku vzali z úst. Jednak kolegyně poslankyně Semelová, potom to byl poslanec Soukup.

V mé regionální poslanecké kanceláři mě navštívil jeden z příznivců, a když jsme spolu začali vést debatu na různé věci, tak prostě jsme došli i na problém těchto heren, protože on se živí jako člověk, který je zaměstnaný v herně jako obsluha. Takže mi povídal příběhy, co se tam odehrávalo. A pokud se někteří pozastavují nad tím, že třeba Tomio Okamura navrhuje nulovou toleranci, a není v tom sám, vůči tady tomuto, tak k tomu je více důvodů. Já jsem si to neuvědomil v prvním okamžiku, když mi to ten dotyčný člověk povídal, ale když jsem se nad tím zamyslel, musel jsem mu logicky dát za pravdu. Dříve jsme měli spoustu bazarů a zastaváren, které - a já jsem si to uvědomil - nějak z těch ulic zmizely. A zmizely do těch heren. Prostě to, co se dříve odehrávalo pod nějakou kontrolou - já říkám opravdu nějakou kontrolou - v těch zastavárnách, tak to se dneska absolutně bez kontroly odehrává v hernách. Takové ty frcy, něco do zástavy, vzít si peníze, prohrát to v automatu, tak ono se to spojilo na jedno místo.

Už to tady zaznělo od někoho z mých předřečníků, není to jeden jediný neduh, který provází herny. Dalším neduhem, o kterém se zmínil, je distribuce drog v těchto místech. Jsou to příhodná místa, je tam většinou černo, zatměno, moc se tam nevidí.

Další je prostituce. Takže tyto herny jsou takovou kumulací kriminality, kumulací neřesti. Tady vidím, že někteří kolegové se tváří divně. Já mám tedy tyto informace od člověka, který tam - (Připomínky ze sálu.) Nevím, čemu bych měl dělat reklamu, pane kolego. Ale budu pokračovat ve svém projevu.

Pokud tady navrhujeme, aby opravdu byla tolerance co nejnižší, nebo nejlépe nulová, tak s tím opravdu souhlasím. A vítám to, co tady navrhoval kolega poslanec Volný, k tomu se připojuji i jako člen podvýboru pro loterie, že bude připraven komplexní návrh, který by to měl řešit. V tom opravdu vidím řešení, protože jestliže, jak tady zaznělo, jeden městský úřad nebo obvod si zakáže tyto herny a v jiných to zůstane, správně, mohou si to zakázat také, tak ti hráči se logicky přesouvají. Jeden městský obvod z toho má peníze, druhý na to doplácí. Opravdu se přimlouvám za to, aby to bylo řešeno plošně a vítám - znovu opakuji - návrh kolegy Volného, abychom popracovali na komplexním návrhu, který to bude řešit komplexně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S poslední řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, kolega Birke tady vyzýval, aby se více zapojili do diskuse zastupitelé. Já tedy teď tady budu mluvit také jako zastupitel a radní města Louny.

Chtěl bych tady zdůraznit, že problematika, zjednodušeně řečeno, heren je vnímána velmi odlišně v regionech, kde jsou herny spojeny s kriminalitou a dalšími negativními jevy, a odlišně v obcích, kde tyto negativní jevy spojené s hernami jsou minimální nebo nejsou vůbec žádné. My jsme v Lounech šli cestou regulace provozní doby. Zakázali jsme provoz heren v denních hodinách a hraje se od osmé hodiny večerní. Tento krok se ukázal jako správný a město nemá s provozem heren žádné větší problémy.

Já tady také musím zmínit - budu mluvit konkrétně - přínos pro městský rozpočet. My jsme díky změnám daňových výnosů z loterií, které prosadil ministr financí Kalousek, významně posílili městský rozpočet. V Lounech jsme v uplynulém roce rozdělili navíc nad rámec běžného rozpočtu 16 mil. korun, a to podle klíče 50 % z tohoto výnosu, to znamená 8 mil. korun, do mládežnického sportu, 25 % do sociální oblasti a 25 % do kultury, a upozorňuji, že to je nad rámec běžného rozpočtu. To znamená, že ty organizace si přišly nad rámec běžného rozpočtu řádově o 16 mil. korun navíc.

Na druhou stranu jsou v Ústeckém kraji obce, kde vzhledem k vysoké míře negativních jevů spojených právě s provozem heren přistoupili i mí kolegové z TOP 09, zastupitelé z TOP 09, k nulové toleranci a herny na území obce zakázali, a to i s vědomím, že rozpočet města bude o tento výnos potom chudší.

Tento proces regulace či úplného zákazu nebyl do této chvíle jednoduchý. Byl spojen s řadou správních i soudních řízení, městské vyhlášky se v poslední době odvolávaly právě na onen zmiňovaný nález Ústavního soudu.

Z těchto důvodů vítám, že nový zákon o loteriích nejde cestou plošné nulové tolerance, ale dává do rukou obcí možnost obecně závaznými vyhláškami upravit provozní dobu heren nebo provoz heren tam, kde to je nutné, a tam kde to je nutné úplně tento provoz zakázat. Plošnou celorepublikovou nulovou toleranci považuji za pouhý populistický výkřik. Řešme tuto situaci ve svých obcích a v Poslanecké sněmovně dejme těmto obcím nástroj, aby tuto situaci mohly řešit efektivně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele nebo pana zpravodaje. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Já bych vám chtěl poděkovat za velmi věcnou diskusi a znovu vás poprosit o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Neeviduji žádost o to, aby se návrh vrátil navrhovateli k dopracování. (Ještě se hlásí poslanec Fichtner.) Prosím, pane navrhovateli. Jak je libo, vaše slovo. Prosím.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Já se omlouvám, pane předsedající, nicméně pro forma souhlasím s prodloužením lhůty k projednávání ve výborech na tu dobu, kterou zde navrhoval pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Ani pan poslanec Blažek? Ne. Výborně. Budeme tedy hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Ach, přece jenom, pardon, paní poslankyni Semelovou jsem opomněl. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já navrhuji přikázat ještě výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Mám tedy dva návrhy na přikázání. Pakliže opravdu nemá nikdo další návrh, budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu k projednání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Prosím i zmatené poslance, aby zmáčkli tlačítko. Děkuji.

Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Další je návrh paní poslankyně Semelové přikázat tento návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu paní poslankyně Semelové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Budeme také hlasovat o návrhu zpravodaje, pana poslance Šincla, o prodloužení lhůty k projednání na devadesát dní, s čímž navrhovatel souhlasí.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby lhůta k projednání byla prodloužena na devadesát dní. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla prodloužena na devadesát dní, čímž končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP