(16.40 hodin)
(pokračuje Herman)

Podle předloženého rámcového návrhu přísluší Ministerstvu kultury na rok 2015 výdajový rámec ve výši 10,041 mld. korun, což představuje 0,89 % celkových výdajů státního rozpočtu. Při posuzování výše rozpočtu je třeba si uvědomit, že Ministerstvo kultury je k některým výdajům zavázáno a nemůže provést jejich snížení. Největší částku ve výši 3,5 mld. korun představují výdaje podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které představují zhruba 40 % celkových výdajů naší kapitoly. Ministerstvo kultury musí hradit také výdaje na výzkum, vývoj a inovace v plánované výši cca 0,5 mld. korun. Rovněž ministerstvo plní závazky i vzhledem k zahraničí a v souvislosti s členstvím České republiky v některých organizacích a vůči těm 29 příspěvkovým organizacím, vůči nimž musíme plnit povinnosti zřizovatele.

Rozpočet naší kapitoly pro rok 2015 vychází z údajů střednědobého výhledu schváleného Poslaneckou sněmovnou v roce 2013. Ve střednědobém výhledu došlo k první redukci, kdy byl rozpočet na rok 2015 snížen oproti rozpočtu roku 2014 o částku ve výši 1 074 628 tis. korun. V dubnu 2014 provedlo Ministerstvo financí druhou redukci, kdy došlo oproti střednědobému výhledu ke snížení ještě o dalších 148 244 tis. korun. Tím došlo k celkovému snížení rozpočtu na rok 2015 o částku ve výši 1 223 873 tis. korun a ta výše by se pohybovala v částce 8 678 616 tis. korun.

Ukazatel příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury se snížil o částku ve výši zhruba 298 mil., což by mělo negativní dopad jednak na rozpočty příspěvkových organizací, tak i na jejich vlastní činnost. Z toho také vycházel dopis ředitele odboru ekonomiky, který pochopitelně znepokojil ředitele našich příspěvkových organizací. Ten vycházel právě z těch formálně známých skutečností, které jsou založeny na krácení navrženém kapitolám Ministerstvem financí jako základní vstup pro jednání vlády o střednědobých výdajových rámcích. Dopisy se zachycením posledních známých skutečností byly rozeslány příspěvkovým organizacím proto, aby byla umožněna diskuse nad návrhem. V opačném případě by nebylo možné vůbec žádným způsobem zohlednit specifika některých příspěvkových organizací. Ale připomínám, že rozeslané dopisy obsahují pouze úvodní návrh, který Ministerstvo kultury stejně jako v předchozím roce předpokládá dokončit ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. První konkrétní plod, jak jsem řekl, je oněch navrácených 112 mil. korun právě na platy. Jsem přesvědčený, že pokud se bude spolupráce a komunikace s Ministerstvem financí vyvíjet tak jako dosud, dostaneme se na jakousi hranici přežitelnosti, ač samozřejmě v programovém prohlášení vlády je 1 %, ke kterému se zatím přibližujeme pouze vzdáleně.

Takže ještě jednou děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní poslankyně - chce položit doplňující otázku? Není tomu tak.

Nyní předám slovo paní poslankyni Nytrové, která byla vylosovaná jako devátá s interpelací na pana ministra Prachaře. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane nepřítomný ministře dopravy, dovolte, abych se vás dotázala na problematiku výstavby protihlukové stěny na pozemní komunikaci číslo I/56 v místní části Hodoňovice obec Baška. Obrátilo se na mě občanské sdružení Pro Hodoňovice. Občané tamní lokality dlouhodobě strádají ve stresujícím prostředí nadměrného hluku s jednoznačným dopadem na jejich zdraví. Činí všechny zákonné kroky, které by měly vést k vyřešení jejich svízelné situace. Bohužel do dnešního dne bezvýsledně. Cílem výstavby protihlukových stěn podél silnice I/56 v obci Baška, místní části Hodoňovice, je snížení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru přilehlých staveb a celkové zlepšení jejich životních podmínek.

Vážený pane ministře, žádám vás tímto o sdělení, proč není od roku 2007, kdy byly naměřeny vysoké hodnoty hluku, vyřešen problém nadměrného hluku z provozu na komunikaci I/56 v obci Baška, místní části Hodoňovice. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní dávám slovo paní poslankyni Daně Váhalové, která přichází s interpelací na pana ministra Mládka.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři a vážený pane ministře Mládku, dostala se ke mně informace, že projednávání podpory venkovské ekonomiky v České republice z evropských fondů se na Ministerstvu průmyslu zkomplikovalo. Jedná se mi konkrétně o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 až 2020. Ráda bych věděla, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu zahrnulo do tohoto operačního programu podporu mikropodniků prostřednictvím programu LEADER a místních akčních skupin.

Pane ministře, chtěla bych vás požádat o podporu malého podnikání, o podporu malých a středních živnostníků našeho venkova. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní dávám slovo panu poslanci Petrovi Adamovi, který bude interpelovat pana ministra školství Chládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace je směřována k panu ministru školství Marcelu Chládkovi a týká se velmi zvláštní situace kolem soukromé Vysoké školy Karla Engliše v Brně.

Vážený pane přítomný ministře, správní řízení je ze zákona neveřejné. Jak je možné, že z Akreditační komise v rozporu s touto zákonnou zásadou unikají informace o jejích dílčích stanoviscích k neukončeným správním řízením, které vede Ministerstvo školství? Jde konkrétně o řízení s Vysokou školou Karla Engliše. Tyto informace mohou dotčené subjekty poškodit a stát v takovém případě nese odpovědnost za způsobenou škodu. Informace protiprávně poskytuje tajemník komise, což je zaměstnanec Ministerstva školství. Tímto se odvolávám na včera zveřejněné informace v Brněnském deníku, kde jsou uvedeny konkrétní citace tajemníka komise Jiřího Smrčka.

Jaké podniknete, vážený pane ministře, kroky, abyste zajistil v rámci akreditačních správních řízení zákonnou zásadu neveřejnosti tohoto řízení? Velmi děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím o reakci pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, paní předsedající. Tak v první řadě bych panu poslanci doporučil, vzhledem k tomu, že byl svědkem nějakého protiprávního postupu, aby podal trestní oznámení, což je jeho povinnost.

A druhá záležitost - k Akreditační komisi. Akreditační komise je nezávislý orgán, tak to musí i zůstat, protože Ministerstvo školství nemůže zasahovat do nezávislého rozhodnutí Akreditační komise, protože pak bychom se dostali do situace, že např. ministr školství bude rozhodovat o tom, která vysoká škola má mít akreditaci nebo nemá. Ale pokud mohu, tak ještě se u této problematiky zastavím.

Shrnu pro ostatní. Akreditační komise zjistila závažné nedostatky u Vysoké školy Karla Engliše a bylo to v oborech ekonomika a právo v podnikání, management v podnikání a poté ještě bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a technologie ochrany osob a majetku. Na základě toho navrhla omezit akreditaci. Omezení spočívá v tom, že v podstatě na základě tohoto rozhodnutí nemohou přijímat ke studiu nové uchazeče. Proti tomu se škola odvolala. Pak procházelo 16. až 18. června další projednání Akreditační komise, která konstatovala, že nedošlo k odstranění zjištěných závažných nedostatků, a proto stále trvá na omezení akreditace. Nyní probíhá správní řízení na Ministerstvu školství. To doposud nebylo ukončeno, tzn. nemohu předjímat ani popisovat správní průběh. A ten samozřejmě rozhodne o tom dalším postupu.

A v závěru ještě k tomu úplnému samotnému začátku. Musíme se podívat, jestli tam opravdu došlo, nebo nedošlo k nějakému úniku informací, protože zpráva Akreditační komise, kterou momentálně mám i v rukou, je dokonce vyvěšena na webových stránkách Akreditační komise a je veřejně přístupná. Takže jestli je nějaká informace z této zprávy v tisku, nečetl jsem ten článek, ale jestli je v tisku nějaká zpráva, tak si nemyslím, že došlo k nějakému úniku, protože ta zpráva je veřejně dostupná.***
Přihlásit/registrovat se do ISP