(12.40 hodin)

 

Poslanec Václav Horáček: Já se jenom přihlašuji k usnesení, které jsem tady načetl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí. Není nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Než dám hlasovat o usnesení, které tady pan zpravodaj navrhl, tak tady eviduji žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o usnesení, které přednesl pan zpravodaj k účetní uzávěrce a výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 142, přihlášeno 111 poslankyň a poslanců, pro 106, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

97.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013
/sněmovní tisk 152/

Zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 152/1. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj výboru pan poslanec Josef Uhlík, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Díky za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, než přednesu usnesení, rád bych vás krátce seznámil s činností finančního arbitra. Je tam pár zajímavých věcí, hlavně pro ty, kdo se chtějí nebo zabývají spotřebitelskými úvěry a problémem, který nás provází.

Finanční arbitr je mimosoudní orgán pro řešení některých soukromých sporů na finančním trhu. Arbitr vznikl k 1. lednu 2003, takže už působí jedenáct let. Od doby zřízení byl finanční arbitr součástí České národní banky. V posledních pěti letech se přijetím několika novel zákonů postupně významně rozšířila působnost finančního arbitra, což pociťuje finanční arbitr až dnes. V současné době tak finanční arbitr řeší spory v oblasti mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb, v poskytování platebních služeb, zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru, při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu, při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění nebo ze směnárenského obchodu.

Po dobu deseti let od vzniku finanční arbitr řešil ročně jenom desítky sporů, maximálně to bylo 200 sporů v roce 2012. Rok 2013 byl ve znamení skokového nárůstu v počtu projednávaných sporů, a to až 700. Taktéž počet vyřízených dotazů se téměř zdvojnásobil, a to na 2 300. Z větší části se projednávané spory a přijaté dotazy týkaly oblasti spotřebitelských a hypotečních úvěrů, konkrétně sporů o poplatek za správu úvěrů. Finanční arbitr se musel v posledním kvartálu loňského roku vypořádat s hromadně podaným návrhem na zahájení řízení, který dosahoval více než 93 tisíc návrhů. Finančnímu arbitrovi se podařilo přijaté návrhy na zahájení řízení zpracovat a zároveň zredukovat na celkový počet 2 339 řízení spadajících k řešení v letošním roce.

Mezi aktivity finančního arbitra patří také působení v oblasti osvěty a ve zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva pomocí webových stránek, článků, rozhovorů publikovaných v nejrůznějších médiích, účastí na konferencích a seminářích.

Celkové výdaje na zabezpečení činnosti finančního arbitra pro rok 2013 činily 16 017 tis. korun.

Činnost arbitra zajišťovalo v průběhu roku 19 stálých zaměstnanců a nepravidelně 20 externích spolupracovníků. Za zmínku stojí skutečnost, i když se netýká zprávy za rok 2013, jak se institut finančního arbitra vypořádal s enormním nárůstem agendy. Od 1. 1. 2014 byl navýšen stav zaměstnanců celkem o 21 funkčních míst. V rozpočtových výdajích to znamená navýšení na více než dvojnásobek oproti roku 2013.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Poprosím ho, aby usedl u stolku zpravodajů. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji... Eviduji přihlášku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pan zpravodaj tady v podstatě uvedl problematiku finančního arbitra za paní arbitryni - nevím, jestli byla pozvána, nebo ne na dnešní jednání. Já bych jenom chtěl zdůraznit několik věcí.

Jednak ten obrovský nárůst řízení před arbitrem oproti roku 2012, kdy to bylo 204 zahájených řízení, v loňském roce už to bylo 701 řízení, a co je zajímavé a dalo se i možná předpokládat, je, že většina z těch 701 řízení - 501 řízení - byla ohledně spotřebitelských úvěrů. Spotřebitelské úvěry jsou opravdu problém.

Teď mi možná kolegové z Úsvitu namítnou, proč jsme neschválili jejich novelu zákona, která počítala se zastropováním RPSN. Já myslím, že jsme to x-krát vysvětlovali i na rozpočtovém výboru, že tudy cesta jistě nevede, ale že je třeba se na to podívat komplexněji. A také rozpočtový výbor vyzval vládu České republiky, aby připravila novelu tohoto zákona, kde bude především řešena problematika nebankovních poskytovatelů, kterých je dneska na trhu zhruba 50 tisíc. Podnikají na základě živnostenského listu bez jakékoli kontroly. Je třeba tedy, aby byly tyto nebankovní instituce dány pod přísnou kontrolu, aby byly licencovány a aby se co nejvíce ztížily ty jejich predátorské a lichvářské praktiky.

Takže i na tom počtu přijatých stížností nebo zahájených řízení, co se týká spotřebitelského úvěru, jsem chtěl poukázat, že to opravdu problém je a že i funkce finančního arbitra má myslím své opodstatnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Končím tedy všeobecnou rozpravu, pokud se nikdo nehlásí, a přistoupíme k rozpravě podrobné. V té se o slovo hlásí pan zpravodaj výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji ještě jednou. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor na své osmé schůzi dne 9. 4. 2014 po přednesení zprávy finanční arbitryně Moniky Nedelkové doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2013."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Neeviduji přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj rozpočtového výboru.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kro je proti?

Je to hlasování číslo 143, přihlášeno 120 poslankyně a poslanců, pro 106, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Uhlíkovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

98.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013
/sněmovní tisk 158/
 

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 158/1. Nyní prosím, aby k řečnickému pultíku přišel a slova se ujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Jan Birke a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP