(12.30 hodin)
(pokračuje Jourová)

V oblasti výdajů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí úvěrů v rámci programu Panel v objemu 346 mil. korun na opravu více než 3 tis. bytů plus byly uděleny přísliby o poskytnutí úvěrů ve výši 137 mil. korun a aktivní žádosti ve výši 103 mil. korun ke zpracování v letošním roce. V oblasti výstavby nájemních bytů byly uzavřeny smlouvy za 213 mil. korun na výstavbu 223 bytů a z toho bylo 153 bytů pro seniory. Do roku 2014 byly potom převedeny přísliby v objemu 113 mil. korun a aktivní žádosti v objemu 133 mil. korun. V rámci realizace pomoci při odstranění následků povodňových škod byly uzavřeny dvě smlouvy s fyzickými osobami, a to ve výši 1 mil. korun.

V případě výplat dotací se jednalo o mandatorní výdaje vyplývající ze smluvních závazků fondu z předchozích let, kdy se ještě dávaly dotace, jejichž výši nelze měnit, a k výplatám došlo ve výši 898 mil. korun v případě úrokových dotací v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů v rámci tzv. programu Panel. Padesát pět milionů korun potom bylo vynaloženo u dotací mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte ve výši 30 tis. korun. Výplaty dotací byly realizovány z aktiv SFRB. Fondu nebyla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, přestože dle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., má obdržet dotaci ze státního rozpočtu každoročně, a to nejméně ve výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem na poskytování nenávratných dotací.

Do výdajů se promítly také náklady na realizaci podpor ve výši 105 mil. korun a správní výdaje fondu v objemu 54 mil. Ke konci roku 2013 měl fond 55 zaměstnanců. Programové výdajové položky roku 2013 byly z převážné části naplněny, v rámci jednotlivých programů byly vyplaceny podpory v celkové výši 1 267 055 korun. V míře vymezené objektivními okolnostmi fond splnil úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu na rok 2013.

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu byly řádně projednány výborem fondu a schváleny dozorčí radou fondu. Vládou České republiky byla účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu odsouhlasena usnesením č. 194 ze dne 24. března tohoto roku. Dále potom výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odsouhlasil materiály usnesením č. 37 ze dne 29. dubna 2014.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba předložené materiály schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 151/1 a já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, na rozdíl od mé dobré kolegyňky Jany Fischerové, která se těšila na pana ministra a ten tady nebyl, tak já se těším na paní ministryni a ta tady je. (Oživení v sále.) Proto radostněji vám můžu přečíst usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 8. schůze ze dne 29. dubna 2014.

"Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 8. schůzi po odůvodnění Ing. Evou Helclovou, ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení, po zpravodajské zprávě poslance Václava Horáčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 151 projednat a schválit v předloženém znění, b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a c) předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Poprosím ho, aby usedl vedle paní ministryni u stolku zpravodajů, a zároveň ho upozorním, že podle mých informací je paní ministryně zadaná žena.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že paní ministryně kladně zhodnotila změnu z dotací na půjčky. Mmyslím, že to je dobrá změna.

Mám jeden dotaz, který se mi osobně nepodařilo prosadit v minulém volebním období. Já myslím, že je čas na to, abychom ten fond zrušili. Myslím si, že ty úkoly může plnit například Českomoravská záruční banka. Každé to fondové hospodaření, ať už je to tento fond, nebo Státní fond životního prostředí, nebo Státní fond dopravní infrastruktury, trošku zkresluje pohled na financování státu. Myslím, že je dobře hledat cestu ne jak omezíme ty činnosti, ale jak to dostat z těch fondů a dostat to třeba buď přímo na ministerstvo, nebo do jiných institucí, protože máme Českomoravskou záruční banku v okamžiku, kdy tam nejsou dotační tituly. De facto to už funguje jako malá banka nebo jednoúčelová banka, jestli bych to tak mohl nazvat, tak je podle mne namístě přemýšlet o tom, jestli by to nebylo efektivnější, že by se dala správa těch věcí dělat za jednodušší peníze.

A druhá věc, to je takový ten malý yetti, který se jmenuje Jessica. Já už sice skoro čtyři roky nejsem primátorem, ale v roce 2009 jsem se přihlásil, že bychom to velmi rádi v pilotu vyzkoušeli jako Opava. V roce 2009. Je 2014, slyším, že bude pilot, tak jestli potom když ne dneska, tak jestli to můžu vzít jako podnět na ministryni mimo interpelace, jestli bych mohl dostat nějakou informaci. Neberte to jako kritiku, to není ani kritika paní ministryně, spíš jestli ta Jessica fakt bude něco reálného, nebo je to takový ten fantom, ke kterému si ti primátoři a starostové už roky říkají, to je fajn, to vyzkoušíme, ale nějak se nám to pořád nedaří, abychom reálně někde něco podepsali a vyzkoušeli, zda ty samosprávy umějí zhodnocovat peníze, které si případně půjčí. I když ten princip je mi sympatický. Říkám, velmi dávno jsem se už hlásil do pilotu, ten se pak odložil, odložil, odložil. Tak nepatří to úplně k tomu, ale kdybych mohl dostat třeba písemnou informaci o tom, jak to nějak pokročilo, tak bych byl moc rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Já ještě jednu poznámku. Mě velice mrzí a nepodařilo se to ani v minulém období, že máme určitou dvojkolejnost, co se týká bytové politiky. Protože já si myslím, že produkt Jessica je výborný a samozřejmě peníze se zpátky vracejí, ale mezitím ještě Ministerstvo životního prostředí, které na té bytové politice dělá... já se domnívám, že tohle je přesná parketa Ministerstva pro místní rozvoj nikoliv pro životního prostředí. Tak to jenom poznámka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Zareaguji na pana předsedu Stanjuru. Budu přemýšlet o zrušení SFRB, myslím, že to hned tak nebude. Samozřejmě pokud bychom našli efektivnější způsob, jakým ty podpory poskytovat, tak budeme sledovat tuhle stopu.

Co se týče Jessiky, tak tam je teď 610 mil. a máme docela problém s tím, že se ty peníze dají využívat jenom v zónách, které jsou pod těmi tzv. integrovanými plány rozvoje měst. Což omezuje tu tzv. absorpční kapacitu. Osobně jsem chtěla protáhnout ty možnosti i na jiné zóny a na jiná města a už to nešlo. Takže zatím Jessiku jedeme takto, ale budeme se snažit v novém programovém období otevřít podobné programy revolvingové, které by měly podobným způsobem podporovat zejména nájemní bydlení a sociální bydlení v určitých lokalitách. Ale samozřejmě vypracujeme písemnou informaci. Není problém.

Co se týče podnětu pana zpravodaje, tak jsem zapomněla už, co to bylo. (Zpravodaj připomíná životní prostředí.) Životní prostředí. Roztříštěnost podpory do bydlení. Ano, teď se snažíme tu věc otvírat a řešíme s Ministerstvem životního prostředí, že by zateplování bytových domů přešlo k MMR. Já toho teď trošku zneužívám, že tady kolega Brabec není, ale my se na tom samozřejmě nějak domluvíme. Ale naši úředníci si ty kompetence hodně hlídají, zejména úředníci Ministerstva životního prostředí. Ale jenom tímto oznamuji, že ta jednání vedeme a že mně osobně taky to roztříštění přijde nelogické. My jsme to takto převzali rozjednáno, takže není to ještě úplně uzavřené. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP