(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Když jsme se o tom přeli na volebním výboru, tak pan předseda volebního výboru pan poslanec Komárek říkal: tak to upravme zákonem. To je sice možné. A já jsem říkal, že podle mě je lepší, když budeme dodržovat standardy a normální stav a v období volebních kampaní nikdo z těch, kteří kandidují, nebude používat obchodní sdělení. Možná to není přímo v rozporu se zákonem. Že to je na hraně zákona, to si myslím, že vnímáme. A nemyslím si, že máme týdny, měsíce a roky hledat řešení, jak upravit pravidla pro obchodní sdělení. Jestli potom, když někdo bude kandidovat v komunálních volbách a bude to živnostník, jestli může mít někde v místním plátku napsáno: já nabízím služby, výměny oken, zateplení, malířské nebo podobně; nebo pak na krajské úrovni někdo, nebo na centrální úrovni někdo jiný.

Byl bych rád, abychom tu debatu neviděli jako útok na ministra financí, protože ten problém je obecný. On se objevil poprvé. Říkám, musíme si uvědomit, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je nezávislý orgán státní správy, přestože mnozí to vnímají podobně jako Radu České televize a Radu Českého rozhlasu. Je to úplně jiný případ. V těch dvou případech zastupují koncesionáře, kdežto tady takzvaná "velká rada" přísně postupuje podle zákona. To znamená nezastupuje koncesionáře, nezastupuje voliče, nezastupuje občany, ale dohlíží na pravidla v dané oblasti.

A já myslím, že na volebním výboru se ta debata povede. A byl bych rád, kdybychom ji vedli bez toho politického zabarvení a neviděli jsme v tom případně útok opozice, protože ten problém, jak říkám, existuje. Objevil se poprvé, alespoň v tom větším nebo celostátním měřítku. Možná už existoval i v tom lokálním, to nedokážu popsat nebo věrohodně potvrdit či vyvrátit. Ale myslím, že bychom se tím zabývat měli.

Ale za sebe říkám, že by bylo mnohem lepší, kdyby existovala nějaká korektní dohoda těch, kteří kandidují, že to nebudou dělat. Myslím, že ty firmy nezkrachují, když těch šest nebo čtyři týdny zrovna nepoběží mohutná reklamní kampaň na nějaký produkt, než složitě hledat zákonné vymezení. Tím pádem musíte také hledat někoho, kdo to bude kontrolovat, aby to zas nebylo používáno v politickém boji jako neoprávněné. A současně, aby to mělo nějaký smysl, když už to zavedeme a někdo to má kontrolovat, museli bychom vymyslet nějaké sankce. Tady je to velmi složité, protože když už budou ekonomické sankce, tak to nahrává těm bohatým. A když budou politické, tak je to velmi, velmi problematické a bije se to s ústavním právem občanů vybrat si své zastupitele, ať už na komunální, krajské nebo celostátní úrovni.

Omlouvám se. Doporučuji v souladu s návrhem pana předsedy tu zprávu schválit, a říkám, že jsme připraveni o tom vést korektní debatu bez politických konotací, jakoby jednosměrných útoků. Takhle jednoduchý, takhle černobílý ten problém prostě není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Já bych byl hrozně rád, kdybychom v Poslanecké sněmovně uzavřeli dohodu, že nebudeme odbíhat od tématu. A také se nám to nepodaří. Čili já úplně nevěřím, že je možné, aby všichni podnikatelé, kteří kandidují, ať jsou z jakékoliv strany, uzavřeli nějakou korektní dohodu. Proto jsem osobně přesvědčen, že my jako Sněmovna bychom tento problém, který se neobjevil poprvé, měli řešit legislativně nebo úpravou pravidel hry.

Ale to není nějaká útočná polemika s panem kolegou Stanjurou. Možná jsou obě řešení. Pokud taková dohoda bude, budu nadšen. Pokud bude dohoda, že se tady ve Sněmovně budeme bavit pouze slušně a korektně, budu ještě nadšenější.

Tato věc se ovšem netýkala našeho stanoviska ke zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2013. My jsme její postup nekritizovali. Rada měla takovýchto stížností a problémů několik desítek a my jsme konstatovali, že s každým tím problémem se vyrovnala. Já si myslím, že rada neměla precedens, neměla zákon, podle kterého by postupovala. Ona konstatovala, že i toto obchodní sdělení bylo v souladu se zákonem. Čili já to jenom vysvětluju. Nešlo o kritiku práce rady, ale upozornění. Pan kolega Stanjura upozornil na problém, který i podle mě existuje. Já se jenom liším v názoru na jeho řešení. Podle mě by to mělo spíše býti upraveno zvláštním zákonem než pouhou gentlemanskou dohodou, protože moje krátká zkušenost ze Sněmovny mě přesvědčuje o tom, že spoléhat na gentlemanské dohody by bylo naivní. Natolik jsem se už vychoval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho takového nevidím. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. V té má slovo pan poslanec Komárek. Prosím.

 

Poslanec Martin Komárek: Já se jenom přihlásím ke svému návrhu usnesení. Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se hlásí někdo další do podrobné rozpravy. Nevidím nikoho, neeviduji. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl projednat zpravodaj volebního výboru pan poslanec Komárek.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 141, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 107, proti 3. Návrh usnesení byl schválen.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo

96.
Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti
Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013
/sněmovní tisk 151/

Tento materiál uvede paní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolím si dnes předložit dva dokumenty, a to Účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013. Budu používat zkratku SFRB, jenom předesílám.

Rok 2013 byl -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, paní ministryně, já si ctěné kolegy dovoluji požádat o klid, zvláště proto, že mluví dáma. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Děkuji. Rok 2013 byl pro Státní fond rozvoje bydlení významný. Jako správné a strategické se ukázalo rozhodnutí vyplývající z koncepce bydlení do roku 2020 ukončit poskytování dotací a státní podporu poskytovat formou nízkoúročených úvěrů. Tato změna finančního řízení fondu šetří prostředky fondu, ale také a především umožní poskytnout podporu i v budoucnu. To znamená, vracíme se zpátky od dotací k revolvingovému způsobu financování. To znamená, protáčíme peníze. Zároveň byla zahájena implementace pilotního programu Jessica, který nám umožňuje využívat i peníze z evropských fondů na návratnou formu podpory bydlení.

Příjmy fondu byly: Schválený rozpočet SFRB na rok 2013 v oblasti příjmů činil 855,59 milionu korun. Skutečné příjmy fondu, včetně holdingového fondu v roce 2013, dosáhly částky 967 milionů korun, to je o 13,1 procenta vyšší než příjmy rozpočtované. Vliv na vyšší objem příjmů měl především vyšší objem splátek z poskytovaných úvěrů z titulu předčasného splácení úvěrů, úrokové výnosy, příjmy z vratek a vyměřených sankcí k dotacím poskytnutých v předchozích letech.

Bohužel musím zároveň konstatovat, že příjmy fondu byly negativně ovlivněny povinným převodem finančních prostředků do České národní banky. SFRB generoval ročně výnosy z dočasně volných zdrojů ve výši asi 200 milionů korun ročně. V roce 2012 pro srovnání činily tyto výnosy 203 milionů. Vlivem změny zákona 218 z roku 2000 došlo k dramatickému snížení těchto výnosů, a tím ke snížení příjmů, výsledků finančního hospodaření a zhoršení hospodářského výsledku SFRB o částku asi 100 milionů oproti výsledkům minulých let. V průběhu roku 2013 byly finanční prostředky SFRB převedeny do ČNB. Došlo tak k ukončení termínovaných a spořicích vkladů a uzavření účtů u komerčních bank. V současnosti jsou veškeré finanční prostředky uloženy u České národní banky, a to s nulovým úročením. To znamená, že ty peníze nám nikterak nepracují a nevydělávají nám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP