(12.10 hodin)

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno poměrně zevrubně, změna této dohody nevyžaduje změnu ve vnitrostátních právních předpisech České republiky, nedotýká se ani závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a je tudíž v souladu s právem Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásí-li se nikdo, končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova patrně není zájem.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání taktéž zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá nikdo jiný návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání tohoto tisku zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 139, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení sněmovního tisku číslo 217.

 

Dostáváme se k bodu číslo

90.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012
/sněmovní tisk 130/

Zprávu projednal volební výbor. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 130/1. Já nyní prosím pana poslance Martina Komárka, zpravodaje volebního výboru, aby informoval ctěnou Sněmovnu o jednání výboru a přednesl nám návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já si dovolím říci pár slov nejen k tomuto bodu, ale i k následujícímu, to znamená, že shrnu svoje postřehy nebo to, co jsme probrali ve volebním výboru jak ke zprávě z roku 2012, tak ke zprávě z roku 2013, a v příštím bodu už jenom stručně přednesu usnesení.

Volební výbor se seznámil s prací Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konstatoval, že svou práci dělala dobře, hospodárně, ale na druhou stranu dnes, když už rada není jakýmsi suverénem v udělování licence a licence se udělují prakticky automaticky, je otázkou, zda nezměnit legislativně nějaké její kompetence.

Nebudu zdržovat ani nebudu mluvit o jiných věcech. Jenom chci poprosit, aby se všichni, kdo mají zájem o práci médií, případně o regulaci médií, a mají k tomu legislativní podněty, obrátili na mne nebo přímo na komisi, kterou vede bývalá předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nyní náměstkyně pana ministra kultury, paní dr. Kalistová. Tato komise zasedá a sbírá podněty k jakési generální opravě mediálních zákonů.

Jinak jenom poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby schválila následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 dle sněmovního tisku číslo 130." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Poprosím, aby se pak v podrobné rozpravě odkázal na tento svůj návrh usnesení, který právě přečetl.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Niny Novákové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych si dovolila jenom jako místopředsedkyně volebního výboru doplnit pana předsedu, a sice v té věci, že jsme vlastně v diskusi došli k tomu, že v okamžiku, kdy nějakým způsobem se kriticky vyjadřujeme ke zprávám našich veřejnoprávních médií, tak vlastně vyšlo najevo, že oni nemají vůbec od nás přesné zadání, že to, co někomu připadalo, že je velmi podrobné, někomu připadalo, že tam je naopak nedostatek informací. V podstatě asi tím hlavním úkolem, který nás teď čeká, je, že bychom měli skutečně dát takové zadání, aby i naše kritika byla objektivní a nezůstala na úrovni - někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Novákové. Dále se o slovo hlásí předkladatel pan poslanec Komárek. Prosím.

 

Poslanec Martin Komárek: Aniž bych chtěl polemizovat s váženou a milou kolegyní, ano, k tomu jsme došli, ale nad zprávami o činnosti rozhlasu a televize, nikoliv nad zprávou o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tyto zprávy budeme probírat, doufám, v následujících minutách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí o slovo. Není nikdo takový. Končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Komárek: Já si jenom dovolím přihlásit se ke svému návrhu usnesení. Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Známe návrh usnesení. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Návrh usnesení vám byl přednesen a já o něm nyní dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 140, přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 107, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat a schválen. Děkuji a končím projednávání sněmovního tisku 130.

 

V návaznosti na tento tisk se dále budeme zabývat sněmovním tiskem 131, jímž je

91.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013
/sněmovní tisk 131/

Zprávu projednal volební výbor a usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 131/1. Prosím opět zpravodaje volebního výboru pana poslance Martina Komárka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Pane předsedající, dámy a pánové, já odkážu na své vystoupení před dvěma třemi minutami a pouze přečtu usnesení, které říká, že volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 dle sněmovního tisku 131." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nevím, kolik kolegyň a kolegů mělo dostatek prostoru se seznámit s těmi zprávami. Ony, přestože působí identicky a pan předseda volebního výboru řekl, že už vlastně o roku 2013 řekl ve zprávě za rok 2012, tak je tam jedna velká změna a jedna novinka. Je to na stranách 35 až 41, pak je to v příloze. Je to vodňanské kuře.

Je to problém, který rada jako orgán státní správy řešit musela na podnět našich občanů, a ten problém je velmi komplikovaný. Zjednodušeně řečeno, zákon popisuje, jak se mají chovat politické strany v období předvolebních kampaní, v předvolebním období. Dokonce veřejnoprávním institucím ukládá jisté povinnosti ke všem kandidujícím subjektům. V roce 2013 - a o tom hovoří tato zpráva - se poprvé kdy probíhají v demokratické České republice volby, objevil nový fenomén, že v tom samém období se vyskytují obchodní sdělení, to znamená reklama privátních firem, v nichž vystupuje jako hlavní hrdina protagonista, který současně vystupuje v politických spotech a v politické reklamě. Na rozdíl od té politické reklamy, kdy zákon řeší, na kterých kanálech to být může, na kterých nemůže, jaké mají být podmínky zejména těch veřejnoprávních, otázku obchodního sdělení zákon vůbec neřeší. Doporučuji k prostudování. Myslím si, že je to věc, kterou budeme muset nadále sledovat a konzultovat. Rovnou přiznám, že to není úplně jednoduché a není to jednoznačné. Nechci tady vynášet soud. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP