(12.00 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Nepověřil, požádal, pardon.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 6. března 2014 v Nassau. Za ČR ji podepsal velvyslanec ČR pan Jaroslav Zajíc, za vládu Bahamského společenství státní tajemník pro finance Michael Halkitis.

Je vhodné v této souvislosti připomenout, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vede řadu jednání s jurisdikcemi s preferovaným daňovým režimem, která prozatím vyústila ve sjednání 13 konečných návrhů textů dohod o výměně daňových informací, a to včetně této, kterou tu dnes předkládám, z nichž 8 je již platných a vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. To vše s cílem posílit systém mezinárodní výměny informací tak, aby pokrývala také jurisdikci, která svým daňovým režimem ne zcela vyhovuje principům spravedlivé daňové soutěže, a umožňuje tak snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství, tedy i v ČR.

Předložená dohoda byla sjednána podle vzorového textu schváleného usnesením vlády č. 227 a to ze dne 22. března 2010 a plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu informací v daňové oblasti. Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají tzv. daňové mlčenlivosti. Uzavřením dohody získá ČR možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu s informacemi, které jsou předvídatelně významné pro zjištění a stanovení úhrady daní, včetně vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé strany poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Kromě možnosti doměření daně tak lze od těchto opatření očekávat zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo mít také příznivý fiskální dopad na příjmy ČR a současně přispět ke zvýšení prevence finanční kriminality obecně.

Jurisdikce s preferenčním daňovým režimem do současné doby odmítaly spolupráci v oblasti výměny daňových informací a neměly s ČR uzavřenu žádnou mezinárodní dohodu zavazující je k takové výměně. Sjednání této dohody o výměně informací tak lze považovat za úspěch ČR při vyjednávání na mezinárodním poli daňových smluv.

Děkuji vám za pozornost a doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této předmětné dohody. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a nepověřím ho, ale požádám ho, aby se ujal místa u stolku zpravodajů jako navrhovatel, a také požádám, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já jsem se tak na to připravovala, těšila jsem se ke všemu ještě na pana ministra financí, tedy tímto řečeno, ale chápu, že díky připravovanému projektu Kobra jste určitě v kontaktu zejména v takovýchto smlouvách a dohodách, které se připravují, takže to, co mám připraveno, co jsem chtěla říci, řeknu v bleděmodrém podobně - všechna data, která zde již byla řečena, kdy došlo k podpisu - v roce 2010, kdy byl připraven už takový vzor dohod o výměně informací v daňových záležitostech, takže bych se opakovala. Takže toto nebudu již říkat.

Maximálně zde řeknu takovou zajímavost o Bahamách. Nevím, kdo z vás ví, když Kryštof Kolumbus roku 1492 jel objevovat Ameriku, tehdy ještě nevěděl, kam jede, tak první z těch ostrovů byl právě jeden z ostrovů Bahamského společenství, čili San Salvador.

A abych šla k věci, k této dohodě se opět vrátím, tak sama vím, že to je přínos v rámci daňových úniků a pro ČR do budoucna velmi prospěšné. A maximálně, tuším, že to pan ministr neříkal, tak ještě doplním, že už máme takovéto dohody v rámci mezinárodních smluv v platnosti například s republikou San Marino, o ostrovem Man, Jersey, s vládou Bermud atd. Je jich ještě více. Některé jsou ještě v legislativním procesu. Takže já osobně podporuji postoupit tuto dohodu do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. My určitě vyřídíme, že jste se těšila na pana ministra financí. Jemu to určitě udělá radost.

Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, o která evidentně není zájem, a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí.

A zahajuji hlasování o tom, abychom přikázali tento návrh zákona k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 138, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Nyní budeme projednávat bod číslo

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012
/sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

I tento předložený návrh uvede v zastoupení pana ministra financí pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Předem se omlouvám všem prostřednictvím pana předsedajícího, které jsem zklamal, že tu není pan ministr financí. Budu mu tlumočit také.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací návrh na přijetí změny Dohody o mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 o změně stanov a selektivním navýšení kapitálu v roce 2010 v souladu s čl. 8 stanov IFC. Schválené rozhodnutí správy rady č. 256 navrhuje na základě zasedání společného ministerského výboru rady guvernérů banky a fondu převod reálných zdrojů v dubnu 2010, navýšení podílu základních hlasů na pevně danou úroveň 5,55 % z celkového počtu hlasů. Tato skutečnost zabrání do budoucna snižování podílu základních hlasů, a tím ochrání hlasovací sílu země s malým počtem hlasů, resp. rozvojových a transformujících se zemí. V tomto smyslu se tedy navrhuje změna čl. 4 části 3 písm. a) dohody. V případě ČR zůstává hlasovací podíl zachován, a to na úrovni 0,38 %, a to bez jakýchkoliv dopadů na státní rozpočet.

Přijetí uvedené změny dohody o IFC má povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, nevyžaduje změnu ve vnitrostátních právních předpisech ČR. Nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je ČR vázána, a je v souladu s právem EU. Evropská unie tuto změnu také podporuje. Přijatá dohoda o IFC nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ČR.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s ratifikací předložené změny souhlas. Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP