(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v našem společném jednání. Než přistoupíme k dalšímu bodu, mám zde několik omluv, které načtu. Dne 19. 6. mezi 9.05 a 10.30 hodin se z důvodu návštěvy lékařů omlouvá pan poslanec Michal Kučera, dále se omlouvá z jednání Sněmovny 19. 6. pan poslanec Stanislav Huml, dnešní den se omlouvá také ministr zemědělství Marian Jurečka z pracovních důvodů, od 9.30 do 11 hodin se dnes omlouvá paní poslankyně Anna Putnová, celý den se dnes omlouvá z jednání pan poslanec Jiří Mihola, od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Roman Kubíček, od 14.30 hodin z pracovních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Petera a do 10 hodin se dnes omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík. To jsou omluvenky.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Je to

92.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
/sněmovní tisk 147/

Na začátek mi dovolte, abych mezi námi přivítal veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou. Poprosím ji, aby předloženou zprávu uvedla. Paní ombudsmanko, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Děkuji za přizvání. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, máte před sebou Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv za rok 2013, tak jak nám zákon ukládá předložit ji Sněmovně. Na této zprávě se podíleli moji předchůdci, kterým bych chtěla tímto poděkovat, paní doktorka Seitlová do února, resp. do dubna, potom ji vystřídal pan doktor Křeček a především doktor Varvařovský, který byl veřejným ochráncem práv až do prosince. Přestože zpráva vznikla de facto před mým příchodem do úřadu, mohu říci, že se s ní mohu plně ztotožnit a že ji chápu jako výraz práce celé kanceláře, pod niž se mohu s hrdostí podepsat.

Veřejný ochránce práv jako každoročně navrhuje několik doporučení Poslanecké sněmovně, případně státním orgánům. Jsou to ta doporučení, kde se mu nepodařilo dosáhnout nějaké nápravy, případně změny předpisů ve prospěch nějaké skupinky občanů, která byla postižena z pohledu veřejného ochránce nezamýšleným záměrem, a také uvádí celou řadu příkladů, s nimiž se ochránce během své práce setkal.

Vaší pozornosti bych ráda také doporučila prosbu veřejného ochránce práv, a to tu, že bychom byli rádi, kdyby se naše možnosti v budoucnu rozšířily o to, podat veřejnou žalobu ve prospěch obětí diskriminace. Diskriminaci se věnuje veřejný ochránce práv, protože to měl uloženo zákonem od roku 2009, a nástroje, které dosud má, se jeví pro tuto chvíli již nedostatečné. Pro počátek snad byly dostačující. Domníváme se, že v určitých případech bychom měli mít možnost se obrátit na soud nikoliv za jednoho konkrétního člověka, ale obecně, aby se v nějakém jednání instituce zdržela diskriminačního jednání. K tomu by nám měla sloužit tato veřejná žaloba.

Veřejný ochránce práv, tak jak vyřizuje celý rok stížnosti, a bylo jich více než osm tisíc, se také věnuje návštěvám míst, kde je omezena lidská svoboda. V minulém roce jsme se zaměřili zejména na zařízení, kde je umístěna nejzranitelnější skupina seniorů, tedy senioři s demencí, a ve spolupráci s experty z Alzheimerovské společnosti jsme navštívili celou řadu zařízení a vydali jsme zprávu a řadu doporučení, jak zlepšit péči o tuto nejzranitelnější skupinu. Také jsme se věnovali návštěvám protialkoholních záchytných stanic. Zpráva bude teprve publikována. V otázkách diskriminace se kolegové zaměřili zejména na diskriminaci z důvodu věku a zdravotního postižení, protože ochránce má také za úkol se zabývat výzkumy v této oblasti.

Ještě jednu věc bych chtěla zdůraznit. Hodně naší činnosti je zaměřeno preventivně, a to na posilování kapacity státní správy v oblastech sjednocování a v oblastech třeba diskriminace nebo právě špatného zacházení. Ochránce realizuje projekt, v němž se setkávají jak pracovníci naší kanceláře, tak zástupci veřejné správy, a to zejména kontrolních orgánů, jako je Česká obchodní inspekce nebo inspektorát práce, kde se vlastně piluje metodika. My doporučujeme některé postupy, jak se domníváme, že jsou nejsprávnější. Projekt se jmenuje Společně k dobré správě a je to jedna z těch, řekla bych, velmi pozitivních efektivních a přátelských metod vůči veřejné správě, tak aby se kvalita posouvala.

Ochránce také má celou řadu doporučení, jak jsou průběžně na stránkách naší kanceláře.

Myslím si, pokud jde o uvedení zprávy, že jsem již řekla dosti, ale chtěla bych se na vás obrátit s prosbou, abyste zprávě věnovali pozornost, abyste se podívali, zda některá z věcí, která je tam zmíněna, není hodna vašeho přímého zájmu, nenechali to jen na vládě, a zda si nechcete třeba osvojit některé z doporučení. Potom bychom vám samozřejmě byli nápomocni třeba vysvětlením, širší informací a případně i nějakou legislativní úvahou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ombudsmanko. Tento sněmovní tisk projednal petiční výbor a ústavněprávní výbor. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 147/1 a 147/2.

Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Marie Pěnčíková a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP