(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Prosím nalevo, aby byl klid. Já se omlouvám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já také. Já vás požádám ještě o strpení a požádám všechny kolegy a kolegyně, aby se zklidnili a diskuse, které se netýkají projednávaného tématu, přenesli do předsálí, a to i diskuse mezi poslanci a ministry.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: To jsme se tedy dozvěděli, pane řídící, dneska. Informace o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Přiznám se, že - nevím vlastně, co tady všechno za ty informace proběhlo, a já v žádném případě nechci dělat arbitra ani jednomu ani druhému. Na jedné straně jsem se tady dozvěděl, kolik máme schopných manažerů, jak řídili své instituce, jak řídili své firmy. Já jsem si z toho udělal jediný poznatek. Kdyby v instituci, v uvozovkách, nebo v instituci, kterou jsem minule řídil, byl takovýto stav, a to používám velmi slušného příměru, tak bych dal ruce na bradavky, utíkal bych k Neumětelům, méně rychleji než Šemík, to přiznám, protože už takovou rychlost nemám, a požádal bych starostu, aby mě tedy v těch Neumětelích nechal.

To je jenom poznámka k tomu, co se tady všechno dneska odehrálo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Korte. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Zestárl jsem o mnoho hodin, než jsem se dočkal.

Myslím, že mohu velmi dobře navázat na to, co říkala paní kolegyně Rujbrová, která tady velmi podrobně popsala situaci. Bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Musím říct, že velice lituji, že tady pan předseda vlády není, neboť se obávám, že o té situaci informován není.

Dozvěděli jsme se od něj v jeho úvodní informaci, že byl odvolán generální ředitel Vězeňské služby generál Dohnal. Nedozvěděli jsme se, jakým způsobem byl odvolán, tj. že právně vadným, a nebudu to vysvětlovat, v čem právní vadnost spočívá, protože to je, myslím, už všeobecně známo i z médií. Ale já bych se rád od pana premiéra dozvěděl to, co jsem se nedozvěděl od paní ministryně, ač jsme otázky kladli.

V jakém postavení je odvolaný generální ředitel pan Dohnal? Kdyby byl odvolán podle zákona, tj. podle služebního zákona, tak jak byl ustaven, musel by být převelen do zálohy. On je v jakémsi vakuu, takže situace je nyní taková, že platíme - platíte, daňoví poplatníci platí, dva generální ředitele Vězeňské služby. Z čehož jeden je takový, jako že není nikde. V jaké pozici, pane premiére, je nyní brigádní generál Petr Dohnal? Myslím si, že daňoví poplatníci by měli vědět, že plat generálního ředitele Vězeňské služby není malý.

Jakým způsobem, pane premiére, chcete tuto situaci řešit? Neboť je evidentní, že paní ministryně spravedlnosti, která tuto situaci zavinila, není schopna tuto situaci řešit.

Ale víte, mně nejde, osobně mně nejde vůbec o pana Dohnala, stejně jako mi nejde vůbec o to, že se paní ministryně nesnesla se svým náměstkem. Jde mi o to, že se obávám, že pan premiér vůbec neví, že Ministerstvo spravedlnosti prostě nefunguje. Já vám to prosím doložím.

Omlouvám se, kdybyste tam mohli být trošku zticha. Nebo budu muset mluvit víc nahlas, a já mám hlas docela silný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nemusíte mluvit nahlas, já požádám Sněmovnu ještě o klid, abyste mohl dokončit svůj projev. Žádám znovu všechny kolegy a kolegyně, aby případné debaty, které se netýkají tématu, měli v předsálí, a pokud se chtějí přihlásit do rozpravy, je ještě otevřena.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Mohu snížit poněkud intenzitu svého hlasu.

Začnu trošku zdánlivě zdálky a zdánlivě nesmyslně, ale dostaneme se k tomu. Jak patrně víte, jsem předseda komise pro kontrolu odposlechů atd., atd., komise zvané Velké ucho. Ve své kontrolní činnosti jsem zjistil, resp. pojal podezření, že § 88 trestního řádu, který v odst. 8 říká, že byl-li na osobu nařízen odposlech a věc byla pravomocně ukončena, je povinen ten orgán, který řízení ukončil, tzn. policie, státní zástupce, soudce, osobě neprodleně, resp. v lhůtách, o kterých tento odstavec hovoří, to této osobě sdělit, aby si mohla stěžovat. I pojal jsem podezření, že tato povinnost není plněna. Toto podezření jsem pojal na základě toho, že toto ustanovení je v účinnosti zhruba čtyři roky a za ty čtyři roky si stěžovalo u Nejvyššího soudu pouze asi patnáct osob, tzn. tři až čtyři ročně, což je směšně málo. A pojal jsem podezření, že buď tato povinnost není vůbec plněna, anebo je obcházena na základě paragrafu téhož, 88 odst. 9, kde se praví, kdy nemusí být té osobě sděleno, že byla odposlouchávána, a to když je to trestný čin ve skupině, organizovaný zločin atd., atd., což má svoji logiku. A poslední věta je naprosto geniální - nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, zdraví, života a svobod osob. Což je, upřímně řečeno, úplně všechno.

I komise na toto téma pozvala zástupce ministerstev, kterých se to týká, tj. Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, a položila jednoduchou otázku: Vedete evidenci o těchto případech? Odpověď byla ušiska sklopená, oči zabodnuté do stolu - nevedeme. Tedy ministerstvo, příslušné ministerstvo, nekontroluje, zdali je plněna, respektována zákonná povinnost.

Na základě tohoto poznání a na základě dohody prosím - zdůrazňuji dohody - se zástupci ministerstev, z Ministerstva vnitra tam byl policejní prezident in spe, tehdy ještě nikoli policejní prezident, pan Tuhý, z Ministerstva spravedlnosti tam kromě jiných, já si nepamatuji jména, ale toto jméno se nedá si nezapamatovat, ředitelka jakéhosi odboru jménem Ransdorfová...

Tak tam už toho nechte!

Na základě dohody s vyslanými zástupci ministerstva jsme přijali usnesení v tomto smyslu: Ministerstva dodají do konce června, což byl termín, který oni sami navrhli, odpovědi na tyto otázky: Kolika osob se to týkalo, kolika z toho bylo sděleno, kolika nebylo sděleno a proč. Po čase jsem dostal od paní ministryně jako předseda komise dopis, který má jisté nedostatky na štábní kultuře, např. tam není datum, z něhož cituji: "V současné době Ministerstvo spravedlnosti údaje o počtu osob, kterým byla sdělena informace o odposlechu nebo kterým tato informace sdělena nebyla, včetně uvedení důvodu nezaslání takové informace, nemá k dispozici. Na tuto skutečnost zástupci Ministerstva spravedlnosti upozornili komisi i na jednání dne 8. dubna 2014, což uvádíte i ve vaší žádosti." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP