(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, já bych se tady rád vyjádřil k návrhu, který zde zazněl. Pár věcných poznámek mi dovolte.

Já bych byl rád, a velmi napjatě jsem poslouchal pana primátora Hudečka, možná by bylo lepší, kdyby se více věnoval svému vlastnímu návrhu nebo návrhu zastupitelstva než kritice toho, co jsem zde pod tiskem 124 předkládal. Nehledě na to, že tam bylo mnoho nepřesností. Předpokládám, že to byly nepřesnosti, protože pokud se tady strašíme dvouletým obdobím, co budeme dělat, když starostové budou jiní než primátor, to řešil tisk 125, pane primátore, to neřešil tento tisk, tisk o změně o volbách. Jestli jedním tiskem nebo jedním zákonem měníme několik zákonů, je v podstatě úplně jedno a z hlediska toho to problém není.

Nicméně bych ještě rád, než budu pokračovat, řekl, aby to nevypadalo, že chci za každou cenu kritizovat, jsem také pro, jak říkal pan zpravodaj, abychom tento tisk pustili do druhého čtení, protože souhlasím s panem exprimátorem Svobodou, kolegou poslancem, že je potřeba o tom diskutovat i z pohledu řekněme dalších měst, dalších obcí a tak dále. V té souvislosti bych rád řekl, že to, čeho jste se, pane kolego prostřednictvím paní místopředsedkyně, hrozil, kdyby náhodou bylo v některých městských částech - volební obvody už existují drahně let, Praha 4, historicky se volí v pěti volebních obvodech. Možná by bylo dobré to vědět i jako bývalý primátor. To jenom věcné poznámky.

Protože zde zazněla z velké míry i kritika tisku 124, musím říct a vymezit se vůči tomu, co navrhuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy v tom smyslu, že náš návrh je komplexnější. Pochopitelně primární zájem a smysl tohoto návrhu je Praha jeden volební obvod. V té souvislosti by možná bylo dobré říci, jak zde zaznělo, že je to legální. Nicméně Ústavní soud po roce 2010, když se k této problematice vyjadřoval, také řekl, že to je legální, nicméně evidentně manipulativní. Je dobré věci říkat v celku, jak zde zaznělo.

Chci říci, že náš návrh to řeší daleko komplexněji včetně jiných volebních lístků. Dalo by se říct, že výrazně zjednodušuje voličům rozhodování, a hlavně jim to zjednodušuje v tom smyslu, když vám to uvedu na příkladu, řekněme v Praze kandiduje standardně v komunálních volbách, v našem případě volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy, de facto v krajských volbách, i když se jmenují jinak, 30, 40 subjektů a všechny jsou napsané na jedné plachtě. Netvrdím, že je to nějaký zásadní problém, ale nicméně si dovolím říct i po zkušenostech, které mám, a reakcích občanů, to výrazně znesnadňuje rozhodování. To byl ten hlavní důvod naší změny.

Takže na závěr bych rád řekl, že také doporučuji a budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Jak řekl zpravodaj kolega Klán, bude dobré si věci porovnat a projednat ve výborech. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Táži se vás, zda má někdo jiný názor. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že tiskem 124 se zabývá také ústavněprávní výbor, tak navrhuji, aby i tímto tiskem se zabýval ústavněprávní výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jiný návrh? Není, tudíž přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120. Přihlášeno 171 přítomných, pro 133, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 121, do kterého je přihlášeno 171 poslanců, pro 115, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Tímto projednávání bodu 44 končím.

Nyní dovolte, abych načetla další omluvu z dnešního jednání. Je to omluva pana poslance Radima Holečka, který se omlouvá po 17.30 z pracovních důvodů. (V sále je velký hluk.)

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

43.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci
prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce)
/sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Já vás opravdu prosím zachování klidu. Děkuji.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 115/1. Předložený návrh odůvodní primátor hl. m. Prahy. Vyměníte si to. Předložený návrh odůvodní radní Zastupitelstva hl. m. Prahy Lukáš Manhart, kterého tady také vítám. Prosím, aby se ujal slova. (V sále je stále velký hluk a neklid.)

 

Člen zastupitelstva hl. m. Prahy Lukáš Manhart Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, hlavní město Prahy využilo svoji legislativní iniciativu a na červnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2013 odsouhlasilo návrh zákona o regulaci prostituce. Tento zákon se zabývá problematikou dosud zákonem a legislativou neupravenou. V zásadě základním východiskem pro tento návrh byl předpoklad, že problematiku prostituce -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane radní, já se moc omlouvám, že vás přerušuji. Neberte to jako výraz neúcty. Někteří mí kolegové, obzvlášť v levé části sálu, jsou dnes velmi rozpustilí a mluví nahlas a ruší nás při našem projednávání. Prosím kolegy vlevo, aby se zklidnili, a vy prosím, pokračujte. Ještě jednou se omlouvám.
Přihlásit/registrovat se do ISP