(15.00 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Já také děkuji a prosím kolegy, aby ztišili své hlasy. Děkuji.

Nyní přikročíme k hlasování. Ještě než takto učiníme, musím vás informovat o tom, že k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců dle článku 39 odst. 3 Ústavy České republiky.

Svolám všechny poslance k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 119, do kterého je přihlášeno 170 přítomných, pro 133, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tímto končím projednávání bodu 95.

 

Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, načtu další omluvy z dnešního dne jednání. Mezi 15. a 16. hodinou se omlouvá pan poslanec Gabal z pracovních důvodů, mezi 17. a 19. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Koubek a mezi 15.30 a 19. hodinou se omlouvá pan poslanec Leoš Heger.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

44.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 164/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 164/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, kterého mezi námi vítám a prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane primátore, máte slovo.

 

Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás příliš dlouho nezdržovat s návrhem, který ze Zastupitelstva hl. m. Prahy přišel sem k vám do Poslanecké sněmovny. Jestli si vzpomínáte, ne všichni jsme tady byli přítomni, před nějakou dobou, zhruba před měsícem, jsem zde takto vystupoval v rámci návrhu změny několika zákonů, zákona o hl. m. Praze, zákona o volbách do krajských zastupitelstev a následně by na to ještě navazovala nutnost změny ústavního zákona, který by měl za úkol v hl. m. Praze ujednotit do budoucna systém, jakým způsobem se bude volit.

Vzhledem k tomu, že se v Zastupitelstvu hl. m. Prahy potom rozvířila diskuse, ostatně ne nepodobná té, která byla zde na půdě Poslanecké sněmovny, když jsem zde byl naposledy, tak Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo a vyslalo nás sem, mne a mého kolegu, pana radního Manharta, radního pro legislativu, s návrhem zákona, který ten původní záměr, který zde byl před měsícem prezentován a proti kterému já jsem vystupoval, tak je změněn do podoby, o které si myslím, že je pro všechny jak v Praze, tak tady pro vás, poslance v Poslanecké sněmovně, mnohem schůdnější.

Dámy a pánové, návrh zákona, který jsme si k vám takto dovolili poslat, spočívá ve velmi jednoduché úvaze a ve velmi jednoduché věci a na rozdíl od předchozích návrhů, které zde byly, je velmi jednoduchý a krátký.

Jako nejvhodnější řešení problému, který - dovolte, abych shrnul - je ten, aby se v hl. m. Praze do budoucna volilo v jednom jediném obvodu a Zastupitelstvo hl. m. Prahy, ať je v jakémkoliv složení, si nemohlo volební obvody dělit podle sebe. To je primární důvod změn zákonů, které sem doputovaly v podobě jiného poslaneckého návrhu, proti kterému já jsem měl tu čest bojovat před měsícem. V Zastupitelstvu hl. m. Prahy jsme schválili následující změnu jiného zákona a předkládáme vám ji jako podklad pro projednání a je to znění § 27 zákona č. 491/2001 a to je zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.

V případě, že byste schválili tuto změnu v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, kdy v novele citovaného ustanovení obsažených (?) v příloze číslo 1 usnesení se vylučuje vytvoření volebních obvodů pouze pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy, to znamená pouze v Praze. Zastupitelstva ostatních obcí, městských částí a městských obvodů zůstávají touto změnou nedotčena, zůstávají zachována. A vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude nadále voleno jako zastupitelstvo obce, což ostatně zcela odpovídá tomuto územnímu celku, jak jsem tady říkal již před měsícem, není třeba jakýmkoli dalším způsobem zasahovat do jakýchkoliv jiných zákonů, není třeba zasahovat do zákona o hl. m. Praze, není třeba zasahovat do zákona o volbách do krajských zastupitelstev, a co je hlavní, není třeba zasahovat jakýmkoliv způsobem do ústavního zákona.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že pokud je smyslem té změny, aby Praha do budoucna byla jeden jediný volební obvod, což mimochodem, připomínám, v nadcházejících volbách v tomto roce je již schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, takže tady se bude volit v jednom volebním obvodě, pokud je záměrem jeden volební obvod, pak tady toto řešení, které si vám takto z pera legislativců hl. m. Prahy dovolujeme předeslat, si myslím, že je řešení jednodušší, je to řešení rychlejší a je to řešení, které nepochybně každému, kdo se nad tím jenom trochu zamyslí, bude dávat větší smysl.

Ještě jednou, naposledy, vám sdělím to, proč si myslíme, že ten návrh, který tady byl minule, který obnáší změnu zákona hl. m. Prahy, změnu zákona o volbách do krajských zastupitelstvech a předjímá, že následně bude muset být změněn ústavní zákon, tak já si vám ještě jednou dovolím shrnout, proč si myslíme, že tady tento návrh zákona o změně voleb do zastupitelstev obcí je vhodnější. A ten argument si myslím - minule jich zazněla spousta - je jeden jediný základní. Dámy a pánové, to, co jsem tady minule kritizoval, což jsou právě změny těch tří zákonů, zatímco teď je zde změna jednoho jediného zákona, tak to, co jsem zde minule kritizoval, je ta hlavní věc, že ty změny tří zákonů oddělí od sebe volbu do Zastupitelstva hl. m. Prahy a volbu do městských částí.

Já si vůbec nedokážu představit i při té znalosti věci, že ve státní a veřejné správě se spousta nových opatření vždycky nějak udělá, já si osobně nedokážu vůbec představit situaci, kdy se primátor hl. m. Prahy v polovině funkčního období všech 57 starostů dostává do funkce a zase všech 57 volených starostů se dostává do funkce v polovině volebního období toho primátora, obzvláště poté, co rozpočet všech městských částí je přímo vázán na rozpočet hl. m. Prahy, co veškeré infrastrukturní a jiné investice v městských částech jsou schvalovány na úrovni hl. m. Prahy, a tady toto rozdělení si já osobně vůbec nedokážu představit, jak by fungovalo, natož že je vůbec možné.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě na závěr jednou shrnout: Pokud je zde zájem, aby se už nikdy neopakovala situace, která Prahu zcela účelově rozdělila na sedm volebních obvodů ve volbách v roce 2010, tak pak vám tento návrh zákona, jedné jediné malé změny v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, umožní tady toto schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP