(11.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Tyto děti jsou pokryty kolektivní ochranou, že je zajištěna určitá míra proočkovanosti v určitém procentu v dětské populaci. Pokud bude přibývat rodičů, kteří z nejrůznějších důvodů, ne závažných, budou odmítat očkovat své děti, pak tato kolektivní ochrana poklesne a může nastat to, že se vrátí nemoci, které byly považovány za vymýcené.

Myslím si, že bohužel český stát v této věci dělá velmi málo pro osvětu a vysvětlování významu očkování v ČR. Proto si vás dovoluji požádat, abyste tento pozměňovací návrh, který rozvolňuje kolektivní ochranu, nepodpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a nyní tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Novákové. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedním z důležitých poslání zastupitele, zástupce našich občanů, je, aby v rámci demokracie se objevil někdo, kdo vysloví, zformuluje názor menšiny. Já jsem tady již dvakrát říkala, že nejsem proti očkování. Ale zároveň tato skupina rodičů, jejímž hlasem já tady teď jsem, jsou rodiče, kterých si vážím, protože jsou to rodiče, kteří přemýšlejí velice zodpovědně o zdraví svých dětí. A jediné, co se domnívám, že bude cílem mého pozměňovacího návrhu, je to, že se o této věci začne mluvit, začne alespoň diskutovat. Ale jinak znovu opakuji, nejsem odpůrce očkování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda dětskou skupinu ano, nebo ne. Ano. Chceme-li tedy řešit problém nedostatku míst v mateřských školách dětskou skupinou, dobře, řešme jej, ale řešme jej na dobu trvání baby boomu, který během tří let pomine. Aktuální nedostatek míst je lokální a dočasný a již dnes dětské skupiny tam, kde je po nich poptávka, bez problémů fungují a žádný zákon takovou činnost nezakazuje. Proto je samotná tvorba zákona nadbytečná.

Dobře. Pokud už ho tedy máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jen jako dočasná alternativa, a to do doby navýšení kapacit mateřských škol. Prosím tedy Sněmovnu o podporu pozměňovacího návrhu na účinnost tohoto zákona na dobu tří let. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Dříve, než pozvu k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, dovolte mi, abych přečetla dvě omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner od 14 do 18 hodin z pracovních důvodů a paní ministryně Válková z jednání sněmovny od 12.30 do 16.00 hodin z pracovních důvodů. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, vnímám, že toto téma poměrně vážně jiskří naší sněmovnou, a ráda bych se vyjádřila pouze k dobrovolné evidenci, která byla rozesílána vám všem poslancům na maily. Nepovažuji ji za šťastnou, protože zde existovala nějaká domluva, že pokud bude navrhovaná dobrovolná evidence, že se to vztáhne samozřejmě i na daňové úlevy, které budou mít pouze ti poskytovatelé, kteří se zaregistrují. Bohužel se tak nestalo.

Při tvorbě zákona o dětské skupině byly vyváženy dva zdánlivě protichůdné principy, a to princip svobody rodiče jako nositele rodičovské zodpovědnosti a princip garance kvality určené činnosti státem. Právě předmět činnosti, kterým je pravidelná péče o dítě, včetně dítěte velmi nízkého věku, byl důvodem, proč zákon o dětské skupině ve znění předloženém do Parlamentu ČR zakotvuje obligatorní evidenci poskytovatelů. S aktivním a zodpovědným přístupem rodiče je potom počítáno prostřednictvím ustanovení § 13 o dětské skupině, který umožňuje ponechat řadu otázek týkající se konkrétního zajištění péče o jeho dítě na jeho smluvním ujednání s poskytovatelem.

Zakotvení principu dobrovolné evidence znamená větší zdůraznění prvního z výše citovaných přístupů. V případě, že dojde k zakotvení principu dobrovolné evidence poskytovatele do zákona o dětské skupině, bude nutné upravit související opatření daňové podpory, která návrh provází ve formě - za prvé - daňové uznatelnosti nákladů na provoz vlastního zařízení péče o dítě předškolního věku zaměstnavatelem nebo jeho příspěvku na provoz zařízení, zajišťované jinými subjekty, včetně poskytovatelů z řad neziskového sektoru, pro děti vlastních zaměstnanců , za druhé - možnosti uplatnit daňové odpisy na pořízení vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, tj. na pořízení hmotného majetku, a za třetí - slevy na dani rodiči v případě, že využije nerodičovskou péči o předškolní děti. Tato opatření by se však měla týkat jen služby explicitně právním řádem upravené, evidované či registrované a to v tomto případě zatím není dotaženo.

Pokud jde o samostatnou problematiku lesních školek, mateřských školek, jak jsou nazývány, já jsem zastáncem takové péče o děti, která není svázána neúměrně přísnými hygienickými a technickými požadavky na prostory, v nichž je tato činnost poskytována. Je pravdou, že při absenci úpravy v oblasti školských a navazujících technicko-hygienických předpisů by činnost poskytovaná členy asociace byla vtažena do regulace zákona o dětské skupině, který by de facto znemožňoval dosavadní fungování lesních mateřských škol. Nicméně se na základě sdělení zástupců asociace domnívám, že činnost lesních mateřských škol nemá být primárně předmětem úpravy zákona o dětské skupině, neboť ten neupravuje z povahy věci předškolní vzdělávání, ale pouze péči. Asociace vždy deklarovala svůj zájem poskytovat plnohodnotné předškolní vzdělávání a takto probíhalo i pilotní ověřování fungování lesních mateřských škol. Požadavek asociace je nutné vztahovat k předpisům, které upravují hygienické a technické požadavky na mateřské školy celkově, a odkazuje tak na potřebu zásadním způsobem revidovat tyto předpisy z hlediska jejich účelnosti a přiměřenosti nejen ve vztahu k charakteru činnosti, na který se zaměřují členové asociace, ale rovněž ve vztahu k zřizování mateřských škol obecně. O tom mluvila i paní poslankyně Bohdalová.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale prosím kolegy, aby ztišili své hlasy.

 

Poslankyně Radka Maxová: Právě tyto předpisy mohou být důvodem, který mnoho potenciálních zřizovatelů, včetně územních samospráv, odrazuje od zřizování nových mateřských lesních škol. V této souvislosti byly zaznamenány poslanecké výzvy směrem k Ministerstvu zdravotnictví, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž k resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby byla společně hledána řešení v oblasti úpravy citovaných norem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjadřuje těmto iniciativám podporu, a proto navrhuje upravit přechodné ustanovení návrhu zákona o dětské skupině tak, aby byla až na jeden rok prodloužena doba, do které musí poskytovatelé služby spadající do působnosti zákona o dětské skupině splnit požadavky, jež na ně zákon klade.

Toto přechodné období lze využít také k úpravě technicko-hygienických požadavků, která bude vyhovovat i tzv. poskytovatelům lesních mateřských škol. Jak již zde bylo sděleno paní poslankyní Kovářovou, byli bychom rádi, aby Ministerstvo práce a Ministerstvo zdravotnictví včetně poslanců vyvinuli maximální úsilí na to, aby se doba jednoho roku využila a lesní školky, školy byly zachovány. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP