(10.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak máme sice tři dopravce, jeden je dominantní, který vypravuje naprostou většinu spojů, a chci jenom připomenout, že ročně z veřejných rozpočtů dostává přibližně 12 mld. korun, a v tom rozhodování jestli náhodou bychom nemuseli kompenzovat zpoždění cestujícím, abychom vzali v úvahu i to, že 12 miliard z veřejných rozpočtů je obrovská částka. Dvanáct miliard ročně! A možná ti dopravci, kteří se tomu tak brání, by mohli zkusit kvantifikovat jejich odhad, co by to znamenalo, ale bude to opravdu nepatrná částka toho, jak přispívají veřejné rozpočty na zajištění osobní železniční dopravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní se ještě zeptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Nepřeje si.) Pan zpravodaj? Ano. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Dovolte mi, abych tedy na závěr podrobné rozpravy jako zpravodaj splnil svoji roli v tom, že vás seznámím s průběhem projednávání ve druhém čtení. V obecné rozpravě vystoupili tři poslanci, v podrobné rozpravě dva a bylo navrženo zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji tento návrh. Děkuji. (Zpravodaj mimo mikrofon: Mám přečíst návrh usnesení?) Ne, nemusíte číst usnesení, přihlásil jste se k němu.

 

Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 106, do kterého je přihlášeno 166 poslanců, pro 111, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

83.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 176/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Michal Kučera. (Čekání na příchod jmenovaných.) Pan ministr si pospíší. (Ministr popoběhl a stoupl si k řečništi.) Ke stolku zpravodajů, pane ministře. (Pardon!) Děkuji.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které nemám zatím nikoho přihlášeného. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 176."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do něhož je přihlášeno 168 poslanců, pro 150, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

79.
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Hana Aulická-Jírovcová. Děkuji. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/4.

Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Nekl a paní poslankyně Bohdalová. Prosím pana poslance Nekla k mikrofonu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, často z tohoto místa slyším slova "nechtěl jsem vystupovat, ale". Ubezpečují vás, že já vystoupit chci, a proto zde stojím.

Stále zde běží víceméně teoretická diskuse zastánců a protivníků přijímaného zákona k tzv. dětským skupinám. Dovolím si pominout všechna teoretická pro a proti a dát vám, což je snad nejčistší, příklad z praxe, a to velmi čerstvý. Uvedu svou informaci citací z vystoupení váženého pana kolegy Pavery při druhém čtení tohoto tisku, kdy reagoval na slova paní kolegyně Hnykové a Nohavové. Cituji: "Myslet si, že starosta obce zruší ve své obci školku, je tak naivní, že to může napadnout jenom někoho, kdo vůbec neví, jak školky v obcích a městech fungují. Každý starosta si váží, že ve své obci má školku." A dále: "O žádnou privatizaci školek schválením tohoto zákona o dětských skupinách vůbec nejde."

A nyní k jádru mého vystoupení. V pondělí 16. června zasedalo Zastupitelstvo statutárního města Přerova. V bodu školských záležitostí byl projednáván materiál, ve kterém bylo schváleno zrušení dočasného užívání prostor Mateřské školky na ulici Karla Kouřilka Základní školou, Svisle, Přerov. V těchto prostorách byly přechodně umístěny třídy prvého stupně pro nedostatek prostor v samotné budově školy. Na můj dotaz, zda bude školka využita k původnímu určení, mi bylo náměstkem primátora pro školství nominovaným TOP 09 sděleno, že bude poskytnuta dětskému a mateřskému centru k provozování dětských skupin. Jako důvod uvedl, že budova dnes nesplňuje normy pro provoz předškolního zařízení. Takže školka ne, ale pro dětskou skupinu vyhovující. Už to dokresluje, o co zde kráčí a jaká kvalitativní úroveň podmínek pro provoz dětských skupin bude stačit.

Další argument byl ten, který zde slyšíme často. Nepůjde o celodenní, ale zkrácené hlídání dětí v době, kdy rodiče pracují. Mimo jiné to umožňuje i provoz mateřských škol, lidově řečeno, dítě je tam tzv. do oběda. Nechce se mi věřit, že odborní pracovníci školství na magistrátu města nevědí o plánu Ministerstva školství zavést povinný předškolní ročník v mateřských školách a o tvorbě fondu na rekonstrukce budov mateřských škol a rozvoj mateřského školství jako takového.

Závěr, který jsem si z toho udělal: z hlídání dětí se stane dobrý byznys a to stačí. Proto návrh tohoto zákona nemohu podpořit. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. - S přednostním právem pan poslanec Fiala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP