(10.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s návrhem relativně jednoduchého pozměňovacího návrhu, který jsme včera připravili a zařadili do systému. Ten návrh je v systému pod sněmovním tiskem... (nápověda z pléna: 967)) 967, omlouvám se, nepoznačil jsem si to do svých materiálů. Kromě dvou bodů, které jenom technicky zpřesňují hlavičku celé novely, tedy onen výčet všech zákonů a novel, které se dnešní novelou upravují, tak je tam jeden zásadní konkrétní bod, který říká: v článku I se vkládá nový bod 1, který zní: "V § 36a se číslo 2014 nahrazuje číslem 2019." A dosavadní text se označuje jako bod číslo 2.

Stručné vysvětlení. V souvislosti s projednáváním tohoto vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o dráhách, tak pracujeme s možným prodloužením výjimek z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství z října 2007. Zkusím to v kostce a velmi jednoduše vysvětlit. Výjimka Evropského parlamentu umožňuje jednotlivým národním státům dát provozovatelům dopravy výjimku v délce pěti let, co se týká vztahů se zákazníky, tedy s občany, pokud dojde k výrazným zpožděním nebo nějakým neočekávaným událostem. Ta výjimka končí letos 3. prosince 2014 a ono nařízení Evropského parlamentu říká, že je možné ji ještě jednou o pět let prodloužit. Tedy nyní říkáme, že by ta výjimka platila do roku 2019. Platí to nejenom pro České dráhy, ale pro všechny dopravce, to znamená i pro soukromé společnosti. Když jsem se informoval u oněch dopravců, tak například lidé z Českých drah mě ubezpečili, že v mezinárodní dopravě již jízdné vracejí, pokud dojde k výrazným zpožděním. Pokud dojde k nenávaznosti posledního spoje, zajistí taxík nebo ubytování. A to samé nad rámec provádějí často i ve vnitrostátní dopravě.

Problém je ten, že naše železniční síť, především koridory, stále bohužel ještě není dostavěna, není hotova, takže zpoždění často vznikají na straně správce dopravní cesty, tedy SŽDC, a jednotliví dopravci, opakuji, nejsou to jenom České dráhy, ale i ti soukromí, nemají šanci, nemohou nijak ovlivnit to, jestli zpoždění vznikne, nebo nevznikne. Vlastně za to nemůžou, když to zjednoduším. Takže my navrhujeme, máme tu možnost ještě jednou a naposledy tu výjimku prodloužit. Opakuji: z roku 2014 by to bylo do roku 2019. Tento čas, který si dáváme, by nám umožnil i dořešit například i smluvní vztahy mezi správcem železniční dopravní cesty a jednotlivými provozovateli, právě pokud dojde k vynuceným zpožděním z důvodu stavebních prací a podobně, tak aby se třeba na finančních náhradách a kompenzacích podílel ten, kdo to skutečně zavinil, tedy ten, kdo staví nebo způsobuje nějakou výluku. Neměl by v tom snad být žádný problém.

Takže tolik na úvod a jsem připraven samozřejmě diskutovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tento pozměňující návrh je doklad toho, proč je dobře, že neschvalujeme zákony v devadesátce. Myslím si, že jak pan ministr, tak někteří vládní poslanci se zlobili, že jsme zavetovali projednávání v devadesátce, a ukazuje se, jak je to velmi praktické.

Současně chci říct, že ten návrh podle mého názoru není dobře, protože je to na úkor cestujících. Takže my říkáme, že chceme dát výjimku dopravcům na úkor cestujících. Neumím říkat, že je to nějaká technická výjimka někoho, kdo za něco nemůže. Já si myslím, že ti dopravci potom po SŽDC umějí vymoci, pokud k tomu zpoždění dojde vinou SŽDC.

Zvažte sami: My, kteří často cestujeme vlakem, bychom přivítali, kdyby ta výjimka prostě nebyla a v okamžiku, kdy dojde k výraznému zpoždění, aby to kterýkoliv dopravce kompenzoval těm cestujícím. Myslím si, že v tom sporu dvou zájmů, zájmu dopravců a zájmu cestujících, bychom měli stát na straně cestujících.

Takže až bude třetí čtení, budu doporučovat, abychom tento bod neschválili. Nicméně přesně to dokládá, proč je rozumné všechny zákony projednávat pokud možno standardní cestou. Tady jsme se tedy nakonec, myslím, domluvili na pěti dnech, i to je jakoby ve velkém kvapíku a máme dost málo času promyslet takhle závažnou věc. Ona to není úplná technikálie. Je to na pět let a na pět let by cestující ty kompenzace nedostávali v případě, že by ten pozměňující návrh ve třetím čtení prošel. Myslím, že do té doby bude ještě čas si podebatovat o tom, jaké to přináší plusy a výnosy jednotlivým zájmovým skupinám na železnici, ale takhle, jak jste to načetl, pane kolego, bych se spíš klonil na stranu cestujících. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Šidlo. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já bych tady jenom doplnil a navázal na pana poslance Stanjuru. V jedné věci samozřejmě je dobře, že jsme projednávali tento tisk a novelu zákona v běžném čtení, byť ve zkrácených lhůtách, ale na druhé straně bych se chtěl pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Kolovratník, trošku zastat. Ono to není jenom o zpoždění, prosím, je to o realizaci třetího železničního balíčku do liberalizovaných podmínek v České republice. A mám pocit, že to není jenom o tom, jestli vlaky jsou zpožděné, či nikoliv, ale je to i o povinném vybavení jednotlivých stanic a jednotlivých dopravních prostředků těchto dopravců, jak mají sloužit veřejnosti. Je to zvýšení komfortu pro cestující z hlediska informačních systémů a vůbec komfortu dopravy jako takové. A protože ti dopravci na to nejsou stále ještě připraveni, ani u výrobců neobjednali vozidla pro ty tendry, které vybrali pro své jednotlivé výkony, nemají takto plně vybaveny, a dokonce ani naše tratě nejsou tak vybaveny, abychom toto všechno splnili z hlediska požadavku třetího železničního balíčku.

Tak já naopak na rozdíl od pana kolegy Stanjury budu podporovat jako zpravodaj i jako poslanec toto prodloužení výjimky, protože si myslím, že i těch dalších pět let bude na hraně, abychom všechny podmínky, které nám stanovila Evropská komise a přijal Evropský parlament, naplnili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já bych jenom chtěl vyzvednout, že § 90, který jsme navrhovali Poslanecké sněmovně, reagoval na rozhodnutí Soudního dvora. Tady bych jenom chtěl říct, že na druhou stranu se dokazuje i to, že úřad Ministerstva dopravy pracuje lépe a všechny návrhy si čte a případně ještě se snaží zákony vyřešit. Proto jsme navrhli pozměňovací návrh a uplatnili výjimku na pět let. Tuto výjimku neuplatňuje pouze Česká republika, ale i ostatní země. A myslím si, že skutečně máme co dohánět a co dělat pro to, abychom vylepšili komfort. Jak říkal pan zpravodaj, naprosto s ním souhlasím. Tady se nejedná skutečně jenom o zpoždění. V konečné fázi, pokud se nám podaří všechno dobudovat, informační systémy, tak to bude mít pozitivní dopad pro cestující. Pokud bychom teď tuto výjimku zrušili, tak se dostaneme do vážného konfliktu mezi dopravcem, a to nejsou jenom České dráhy, ale i ostatní dopravci, a cestujícími a vyvolalo by to zbytečné střety. Tuto výjimku je možné uplatnit. Evropská směrnice nám ji nezakazuje a já bych byl pro, aby byla.

Dovolil bych si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby odsouhlasila zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kolovratníka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže první věta formálně: Hlásím se k pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 967. A dovolím si ještě jedno drobné vyjádření k obsahu pozměňovacího návrhu. I já jezdím vlakem. Věřte mi, že i mě rozčilují zpoždění, a jsem jedním z těch zákazníků, takže sám jsem přemýšlel hodně dlouho o tomto pozměňovacím návrhu. Ale rozumím mu a myslím si, že v tuto chvíli je fér dát dopravcům šanci a dát šanci i Ministerstvu dopravy a vlastně nám, abychom dočistili onen vztah mezi SŽDC, správcem železniční cesty, a jednotlivými dopravci. Nemáme převedena nádraží a tak dál, a tak dál. Takže tady si dáváme trochu prostoru pro to, abychom vše řádně dotáhli do konce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, pana poslance Stanjuru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP