Zahájení schůze Poslanecké sněmovny
7. května 2014
Přítomno: 172 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 9. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

V zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny tuto schůzi svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, a to na základě žádosti 61 poslance. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 30. dubna 2014.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Chci vás informovat, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak byly nahlášeny na 8. schůzi Poslanecké sněmovny, s výjimkou pana poslance Fialy, který má svoji kartu původní. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké nové či znovu nalezené hlasovací karty. Není tomu tak, takže seznam platí.

 

Měli bychom nyní stanovit ověřovatele této schůze. Já navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli poslanci David Kádner a Jiří Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro, aby tito dva kolegové byli ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 1, přihlášeno 89, pro 82, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 9. schůze jsme určili poslance Kádnera a poslance Petrů.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami, které byly sděleny na 8. schůzi.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 9. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pouze připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tento schválený pořad nelze rozšiřovat.

Neregistruji žádné přihlášky s přednostním právem.

 

Přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým pořadem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno je 112 kolegyň a kolegů, pro 107, proti nikdo. Pořad schůze byl schválen.

 

V této fázi ještě neotevřu jediný bod. Mám pro vás dvě informace a poprosím, aby bedlivě poslouchali zejména předsedové poslaneckých klubů. Po skončení této mimořádné schůze, kdy bude probíhat nastavení systému a přestavení systému na schůzi osmou, prosím všechny předsedy poslaneckých klubů plus vedení Sněmovny, abychom se sešli a poradili se o průběhu 8. schůze. To je první informace. Takže po skončení mimořádné schůze bezprostředně poté buď tady nahoře, nebo v kuloárech porada předsedů klubů.

Byl jsem ještě požádán, abych vás upozornil, že v Poslanecké sněmovně probíhá výstava pod názvem Zahradnické a s nimi spolupracující obory v České republice od Asociace zahradnických společenstev. Květinová výzdoba je součástí výstavy, myslím tu výzdobu ve foyeru. Výstava samotná je umístěna v obvyklých prostorách, to znamená v atriu. Tolik informace.

 

Nyní otevírám bod číslo

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 182/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji vás, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, a současně vás upozorňuji, že mně bylo doručeno veto proti tomuto postupu jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09, tudíž zákon podle § 90 projednávat nelze a bude podroben standardní proceduře.

Prosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby za navrhovatele tento tisk uvedl. Pan ministr má slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod mi dovolte poděkovat za celý proces, kdy Poslanecká sněmovna na návrh Ministerstva dopravy svolala mimořádnou schůzi k tomuto bodu, který považuji za velmi důležitý.

Za své krátké působení v úřadu jsem se účastnil interpelací poslanců a poslankyň Parlamentu České republiky a většina interpelací se vedla v závislosti na pokračující nebo možné pokračující výstavbě dopravní infrastruktury. Bohužel ve všech odpovědích jsem musel konstatovat, že máme v dnešní době tři základní problémy, jak vůbec dopravní infrastrukturu v České republice stavět. Jedním z nich je onen výkup pozemků, který řeší zákon 416, druhá záležitost jsou oblasti územního plánování, zásady územního rozvoje jednotlivých aglomerací, krajů, a třetí neutěšený stav je v oblasti zadávání veřejných zakázek, o kterém tady dnes už byla řeč, a měla by být připravena technická novela v co nejkratší době.

Ministerstvo dopravy je si vědomo stavu, který dnes je, jsme si vědomi stavu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a hledáme všechny možné cesty, jak tento negativní proces zvrátit, řádným způsobem čerpat finanční prostředky evropských daňových poplatníků v rámci operačních programů doprava a rozumně investovat finanční prostředky poskytované státním rozpočtem.

K vlastní novele předloženého zákona. Chtěl bych říci, že se skutečně jedná o naprosto racionální předlohu, která se zabývá pouze a jen zemědělskou půdou. Chtěl bych upozornit, že veškeré liniové trasy nejsou vedeny pouze v zemědělské půdě, ale v rámci projednávání zásad územního plánu nebo územní dokumentace narazíme na takovéto pozemky, které dnes jsou s cenou v rámci jednotlivých aglomerací a oblastí skutečně na velmi nízké úrovni. Bavíme se v řádu o jednotkách korun za metr čtvereční. Jenom pro srovnání, jeden metr svodidla nebo jeden šroub do svodidla je dnes dražší než jeden metr zemědělské půdy pod liniovými stavbami.

Před účinností zákona se tyto pozemky prodávaly v řádu několika stokorun za metr čtvereční. Zákon 416, který je platný od 1. 2. 2013, vyřešil dvě věci. Zabránil kupčení s pozemky, což je určitě pozitivní role tohoto zákona, a pozemky se dnes vykupují ve stavu, jak jsou vedeny na katastru. Jen pro vaše dokreslení, dříve to bylo tak, že se koupila zemědělská půda a v okamžiku územního plánu se z ní stala stavební parcela a nastal proces kupčení. Toto zákon 416 vyřešil. Na druhou stranu stanovil tak nízké výkupní ceny, že je dneska demotivující pro vlastníky vůbec celý proces nabídnutých cen a smluv předkládaných investorskými organizacemi akceptovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP